ชีววิทยาของไรขาว (Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของไรศัตรูธรรมชาติ และ สารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการควบคุมไรขาวในสบู่ดำ (Jatropha curcas L.)

Publish Year International Journal 1
2013 exSrimongkolchai, W., inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Toxic effects of leaf and flower crude extracts from Lantana camara on Tetranychus urticae", Asian Journal of Chemistry, ปีที่ 25, ฉบับที่ 9, มกราคม 2013, หน้า 4881-4884
Publish Year International Conference 3
2012 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Effect of host plants on life table of broad mite, Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae)", The “24th International Congress of Entomology”, 20 สิงหาคม 2012, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2010 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Effect of host plants on growth and reproduction of the broad mite. Polyphagotarsonemus latus (Banks)", XIII INTERNATIONAL CONGRESS OF ACROLOGY, 23 - 27 สิงหาคม 2010, Recife-Pe สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2009 exWatcharin , inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Toxicity and repellent effect of Lantana camara crude extract on Polyphagotarsonemus latus and Tetranychus urticae", The International Symposium "Go...Organic 2009" The Approach of Organic Agriculture: New Markets, Food Security and a Clean Environment" , 19 - 21 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย