การคัดเลือกอ้อยพันธุ์กลายที่ผ่านการคัดเลือกในสภาวะปลอดเชื้อภายใต้สภาพแล้งในโรงเรือน