การพัฒนาและประเมินพันธุ์อ้อยใหม่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกในแต่ละภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

Sub Project