การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและต้นทุนการเก็บรักษาข้าวด้วยสภาวะปิดความดันต่ำกับวิธีการรมด้วยสารเคมีและวิธีเก็บในสภาวะควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิไลลักษณ์ ดิเรกโภค, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสภาพการเก็บรักษาภายใต้สภาวะปิดความดันต่ำที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวและแมลงในโรงเก็บ", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 93-104
Publish Year National Conference 1
2012 exวิไลลักษณ์ ดิเรกโภค, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเก็บรักษาภายใต้สภาวะปิดความดันตํ่า การรมด้วยฟอสฟีน และการเก็บในสภาวะควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวและแมลงในโรงเก็บ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย