โครงการวิเคราะห์ค่าดินสวนยางที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนในเขตภาคตะวันออกและเขตภาคใต้ตอนบน

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exRatnamon Rarchiratham, inดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design and Development of an O-Ring Shape Bicycle Frame", The 33rd Conference of The Mechanical Engineering Network of Thailand, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย