Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agriculture and Forest Engineering) , University of Tsukuba , JAPAN
  • M.S. ( Agricultural and Forest Engineering ), Tsukuba University , JAPAN
  • วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  bulk densityCompactiondisc tillerDraftGeneva mechanismlabor farmingmechanized farmingpenetration resistancePlantar forcePlantar pressurePlanting mechanismPowerPower HarrowRotary bladeRotary harrowSoil compactionsoil compaction modelsoil managementSoil preparationSoil strengthspecific tilling energyStress statestress state transducerSubsoilerSubsoilingSubsoiling depthsugarcaneSugarcane cultivationSugarcane fieldSugarcane leafSugarcane leaf plucking and collectingsugarcane-trash inversionSurfaceSurplus thrustTillage depthtorquetractive tiretractortrailerTrashtrash covering powered disctrash incorporatorTrash incorporator powered disk plowVertical forceVertical plantingweeding efficiencyyieldกระบะดินกลไกการยกตัวแหนบสปรงิกลไกข้อต่อเชื่อมสี่ชิ้นกล้วยกล้าข้าวโยนก๊าซชีวภาพการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังการขนส่งการขนส่งอ้อยการแข่งขันการจัดการดินการจัดการพื้นที่การเตรียมดินการเตรียมดินเฉพาะแนวการไถพูนโคนการทดสอบการทดสอบสมรรถนะการบริหารคลังสินค้าและการกระจายชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรการปลกู ข้าวดว้ยวิธี โยนกล้าการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรการพรวนกลบวัสดุอ้อยการพลิกกลบวัสดุอ้อยการเพาะปลูกการลดการอัดแน่นของดินการลดความชื้นการเลี้ยงไส้เดือนดินการวัดการวางแผนการผลิตการอัดแน่นของดินกำลังคนเกษตรและอาหารข้าวเปลือกข้าวโพดข้าวโยน กล้าข้าวโยน อุปกรณ์โรยดิน ดินเลน อุปกรณ์โรยเมล็ดควบคุมยานพาหนะความเค้นความชื้นดิน ความต้านทานการแทงทะลุ การหาความชื้นของดิน ไมโครเวฟความเร็วปลายจานไถความลึกการไถเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยเครื่องจักรกลเกษตรดินดานไถจานชนิดใช้กำลังขับไถระเบิดดินดานใบมีดจอบหมุนรถเกี่ยวนวดข้าวรถแทรกเตอร์ศูนย์ความเป็นเลิศหน่วยวิจัยเฉพาะทางอ้อยอ้อยตออุปกรณ์ไถจอบหมุน

  Interest

  เครื่องจักรกลเกษตร

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
  • ส.ค. 2561 - ก.ค. 2565 หัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร กำแพงแสน
  • ธ.ค. 2551 - ม.ค. 2557 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • พ.ย. 2547 - พ.ย. 2551 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 7 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.89 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 49 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Specific energy requirements and soil pulverization of a combined tillage implementUsaborisut P., Prasertkan K.2019Heliyon
  5(11)
  23
  2Performance of combined tillage tool operating under four different linkage configurationsUsaborisut P., Prasertkan K.2018Soil and Tillage Research
  183,pp. 109-114
  20
  3Effects of machine-induced soil compaction on growth and yield of sugarcaneUsaborisut P., Niyamapa T.2010American Journal of Agricultural and Biological Science
  5(3),pp. 269-273
  13
  4Progress in Mechanization of Sugarcane Farms in ThailandUsaborisut P.2018Sugar Tech
  20(2),pp. 116-121
  10
  5Tilling tests of rotary tiller and power harrow after subsoilingUsaborisut P., Sukcharoenvipharat W., Choedkiatphon S.2020Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences
  19(6),pp. 391-400
  10
  6Cyclic torsional shear loading test for an unsaturated, hollowed specimen using Bangkok clayey soilUsaborisut P., Koike M., Bahalayodhin B., Niyamapa T., Yoda A.2001Journal of Terramechanics
  38(2),pp. 71-87
  7
  7Soil compaction in sugarcane fields induced by mechanizationUsaborisut P., Sukcharoenvipharat W.2011American Journal of Agricultural and Biological Science
  6(3),pp. 418-422
  6
  8Several contributions to soil compactibility induced by cyclic loading testKoike M., Kaji T., Usaborisut P., Takigawa T., Yoda A., Takahashi S.2002Journal of Terramechanics
  39(3),pp. 127-141
  4
  9Compaction properties of silty soils in relation to soil texture, moisture content and organic matterUsaborisut P., Ampanmanee J.2015American Journal of Agricultural and Biological Science
  10(4),pp. 178-185
  3
  10Measuring the impact of tractor trailers on soil compaction for typical sugarcane-haulage operations in ThailandThungsotanon D., Usaborisut P., Kuson P., Kulketwong C., Abdullakasim W.2017International Sugar Journal
  119(1420)
  1
  11Development and evaluation of a pulling-type mechanical weeder for paddy fieldsUsaborisut P., Sukcharoenvipharat W., Thanpattranon P.2017International Agricultural Engineering Journal
  26(4),pp. 33-37
  0
  12Evaluation of thin force sensor measurement and determination of plantar pressure when walking in muddy soil with different gumbootsKulketwong C., Usaborisut P.2018Walailak Journal of Science and Technology
  15(7),pp. 541-550
  0
  13Development of a low-cost driver assistance system for tractors in sugarcane fields using a scanning-laser range finderThanpattranon P., Chertkiattipol S., Chayaprasert W., Abdullakasim W., Usaborisut P.2022Agriculture and Natural Resources
  56(6),pp. 1183-1190
  0
  14A low-cost soil strength and subsoiling depth measuring system and soil mapping derived from field testsSukcharoenvipharat W., Phoonkhwan R., Usaborisut P.2022Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences
  0
  15Design and Development of a Hot Water Treatment Device for Small-Scale Sugarcane FarmersSukcharoenvipharat W., Aumarrom T., Usaborisut P., Jantra C., Abdullakasim W.2023Sugar Tech
  0