ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมก่อนการเก็บเกี่ยว
PHER
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมก่อนการเก็บเกี่ยว

PHER

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์

Email: fengptu@ku.ac.th

Phone Number: (034 351-896

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.วิชา หมั่นทำการ

Email: fengvcm@ku.ac.th

Phone Number: (034)351-896

ผศ.วันรัฐ อับดุลลากาซิม

Email: fengwra@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-1896

ผศ.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล

Email: fengsrcp@ku.ac.th

 

ผศ.ศุภชัย กุลมุติวัฒน์

Email: fengsck@ku.ac.th

Phone Number: 034351896

ผศ.ภวินท์ ธัญภัทรานนท์

Email: pawin.t@ku.ac.th

Phone Number: 0-3428-1074-5

กิตติคุณ ประเสริฐกาญจน์

 

 

วัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์

 

 

ศักดิ์สิทธิ์ บุญรอด

 

 

สิฏฐนนท์ นุ่นน้อย

 

 

ธนพัต สุขเจริญ

 

 

ฐิติมา คล่องแคล่ว

 

 

อนิวรรต บำรุงวงค์