ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Acoustic responseArtificial neural networkBrown leaf spot diseasebulk densityCassavaCassava HarvesterCassava planterclassificationclayCoconutcrackingdisc tillerDiscriminant analysisDuriangreenhouseHalf-loss timeImage analysisimage processingmangoMangosteenMaturitynear infrared reflectanceNear Infrared Spectroscopynear-infrared spectroscopyNondestructive techniquepackagingpenetration resistancephysical propertiesPlanterPostharvest lossPressurization testPrototype rotary bladerotary bladeRotary harrowRotary tillerRotational speedsandy loamSizingSoil CompactionSpecific tilling energyStructural fumigationsubsoilerSugarcane sulfuryl fluoridesweet tamarindTapiocaTorquetractorTrashVertical plantingvibrationwalking tractoryoung coconutกล้วยกล้วยน้ำว้าการคัดแยกการทดสอบความดันการรมยาการลดลงของความดันการวัดความพรุนการอัดแน่นของดินข้าวเปลือกความแก่ความอ่อนแก่เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องตัดเครื่องอบแห้งโซ่อุปทานท่อนพันธุ์ใบมีดจอบหมุนมะละกอมังคุดมันสำปะหลังเมล็ดถั่วเขียวแมลงศัตรูในโรงเก็บไม้ผลไม้ยางพาราแปรรูปยางก้อนถ้วยยางพารารถแทรกเตอร์รถพ่วงระบบอัตโนมัติโรงเรือนโรงเรือนปลูกพืชลดการเกิดโรคใบขาวโลจิสติกส์วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้สมรรถนะเครื่องยนต์ส้มโอสิ่งแวดล้อมหุ่นยนต์อบแห้งอ้อยอ้อยตออากาศยานไร้คนขับอินฟราเรดย่านใกล้อุปกรณ์ไถจอบหมุน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าศูนย์

นาง นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อาจารย์

ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

E-Mail: fengnllg@ku.ac.th

Tel.: 0910219191


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)

Avata

นาย ณรงค์ อุ่นคง, ครู

E-Mail: fengnao@ku.ac.th Tel.(034)351-896


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 3 คน, ครู 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 9 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 8.87 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 120 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 100 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ)
 • ทุนนอก 122 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 90 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 304 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 154 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 150 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 16 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 9 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 54 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 45 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 30 รางวัล (เกียรติบัตร 10 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)