ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Acoustic responseArtificial neural networkBrown leaf spot diseasebulk densityCassavaCassava HarvesterCassava planterclassificationclayCoconutcomputational fluid dynamicscrackingdisc tillerDiscriminant analysisgreenhouseHalf-loss timeImage AnalysismangoMangosteenMaturitymechanized farmingMung beannear infrared reflectanceNear infrared spectroscopynear-infrared spectroscopyNondestructive techniquepackagingpenetration resistancephysical propertiesPlanterpostharvest lossPressurization testPrototype rotary bladerotary bladeRotary harrowRotary tillerRotational speedsandy loamSizingSoil CompactionSpecific tilling energyStructural fumigationSubsoilerSugarcane sulfuryl fluoridesweet tamarindTapiocaTorquetractorTrashVertical plantingvibrationyoung coconutการคัดแยกการทดสอบความดันการรมยาการลดลงของความดันการวัดความพรุนการอัดแน่นของดินข้าวเปลือกความแก่ความอ่อนแก่เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องตัดเครื่องอบแห้งโซ่อุปทานท่อนพันธุ์ใบมีดจอบหมุนมะพร้าวอ่อน , ความเสียหาย , การคัดแยก ,มะละกอมังคุดมันสำปะหลังมีดกรีดยางเมล็ดถั่วเขียวแมลงศัตรูในโรงเก็บไม้ผลไม้ยางพาราแปรรูปยางก้อนถ้วยยางพารารถแทรกเตอร์รถพ่วงระบบอัตโนมัติโรงเรือนโรงเรือนปลูกพืชลดการเกิดโรคใบขาวโลจิสติกส์วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้สมรรถนะเครื่องยนต์ส้มโอสิ่งแวดล้อมหุ่นยนต์อบแห้งอ้อยอ้อยตออากาศยานไร้คนขับอินฟราเรดย่านใกล้อุปกรณ์ไถจอบหมุน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าศูนย์

นาง นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อาจารย์

ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

E-Mail: fengnllg@ku.ac.th

Tel.: 0910219191


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)

Avata

นาย ณรงค์ อุ่นคง, ครู

E-Mail: fengnao@ku.ac.th Tel.(034)351-896


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 4 คน, ครู 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 9 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 8.87 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 49 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 129 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 106 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ)
 • ทุนนอก 123 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 91 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 56 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 307 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 157 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 150 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 16 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 9 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 54 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 45 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 31 รางวัล (เกียรติบัตร 10 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)