ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Acoustic responseAgricultural engineeringArtificial neural networkBrown leaf spot diseasebulk densityCarbon dioxideCassavaCassava HarvesterCassava planterclassificationclayCoconutColorcomputational fluid dynamicsCrackingdisc tillerDiscriminant analysisForward speedfrictionfruitFumigationgerminationGradinggreenhouseHalf-loss timeImage analysismangoMangosteenMaturitymechanized farmingMethyl bromidemixerMung beannear infrared reflectanceNear infrared spectroscopynear-infrared spectroscopyNondestructive techniquepackagingpenetration resistancephysical propertiesPlanterpostharvest lossPower harrowPressurization testPrototype rotary bladerotary bladeRotary harrowRotary tillerRotational speedsandy loamSizingSoil CompactionSpecific tilling energySprayingstructural fumigationSubsoilerSugar caneSugarcane sulfuryl fluoridesweet tamarindTapiocaTorquetractorUnmanned aerial vehicleyoung coconutการคัดแยกการตรวจสอบแบบไม่ทำลายการทดสอบความดันการรมยาการลดลงของความดันการวัดความพรุนการอัดแน่นของดินเกษตรข้าวเปลือกความแก่ความอ่อนแก่เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องตัดเครื่องอบแห้งโซ่อุปทานไถระเบิดดินดานท่อนพันธุ์ใบมีดจอบหมุนเปลือกมะละกอมังคุดมันสำปะหลังมีดกรีดยางยางพารารถแทรกเตอร์โรงเรือนปลูกพืชโลจิสติกส์สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้หุ่นยนต์อ้อยอ้อยตออินฟราเรดย่านใกล้

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิจัย 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 9 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 8.87 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 158 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 124 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 70 โครงการ)
 • ทุนนอก 125 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 92 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 58 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 356 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 195 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 161 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 18 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง, สิทธิบัตร 10 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 12 เรื่อง (Unknown 12 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 54 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 45 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 33 รางวัล (เกียรติบัตร 10 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)