ผลงานภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ปี 2024

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (18 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (18 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ปี 2024

Publish Year International Journal 1
2024 exJermwongruttanachai, P., inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Quantification of the adulteration concentration of palm kernel oil in virgin coconut oil using near-infrared hyperspectral imaging", Journal of Integrative Agriculture, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 298-309

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=02]