ผลงานภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ปี 2021

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2021 exSupasuta Karoojee, inนางสาวสิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Determination of total nitrogen content in fresh leaves and leaf powder of Dendrobium orchids using near-infrared spectroscopy", Horticulture, Environment, and Biotechnology , ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 31-40
Publish Year National Journal 1
2021 exอ.ดร.ชูเกียรติ โชติกเสถียร, inนายภวินท์ ธัญภัทรานนท์, อาจารย์, "การพัฒนาเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับรดน้ำพืชในร่องสวน", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-8

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2021 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Agricultural UAVs: Application and Business Opportunity in Thailand Agriculture", 1st Japan, Thailand and Indonesia Joint Seminar on Sustainable Agricultural Development Goals (SADGs): Current Status and Future Development on Sustainable Agriculture and Food Supply System in Asia (ONLINE SEMINAR), 18 มีนาคม 2021, Kyushu ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2021 exกนกวรรณ ศรนารายณ์, exสรวิศ รอดทัพ, exกรรณิการ์ ครุฑจอน, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราฉีดพ่นกับการตกสัมผัสของละอองสารที่ฉีดพ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับ", การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 27, 25 - 26 มีนาคม 2021, เมืองฯ เชียงใหม่ ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202017201320072006 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=02]