Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  Acoustic responseadulterationAstringencyClassificationCoconut meat waterCoconut proteinCoconut watercontaminationCrackingDendrobiumDendrobium orchiddiscriminant analysisdragon fruitExternal validationFertilizergingerglossinessguavaHevea Woodhyperspectral imagingInteractance modeleaf nutrientLeaf powderLUMBERMaltodextrinmaturitymodulus of rupturemoisture contentNear infrared reflectanceNear-infrared spectroscopyNIRSNitrogenpalm kernel oilPara rubber timberPersimmonsawn timber Hevea woodSkimmed coconut milkSPECTROSCOPYspongy pulpSpray dryingTannin contentverificationvirgin coconut oilWaste utilizationWATERWOODyoung coconutการคัดข้าวการคัดแยกการจำแนกเกรดการตรวจสอบแบบทำลายการตรวจสอบแบบไม่ทำลายการตรวจสอบปริมาณการทำนายการสีข้าวขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าไร้สายขิงขิงสดความแก่ความแข็งแรงไม้ยางพาราความชื้นความหนาแน่นความอ่อนแก่คัดเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยคุณสมบัติเชิงแสงเครื่องคัดกรวดเครื่องตัดหญ้าเดินตามเครื่องทำความสะอาดเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์เครื่องปอกเครื่องลับมีดเจ๊ะบงไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติชุดใบมีดปอกต้นยางพาราตรวจสอบแบบไม่ทำลายเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดแทรกเตอร์น้ำหนักจำเพาะเนื้อแก้วบรรจุสุญญากาศแบบเพลาหมุนประเมินคุณภาพเปลือกผลแตกผลฝรั่งผลิตภัณฑ์เกษตรฝรั่งมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงดองมังคุดมีดกรีดยางมีดเจ๊ะบงเมล็ดข้าวพันธุ์โมดูลัสแตกหักไม้ยางพาราแปรรูปยางพาราโรงสีชุมชนลำลูกกล้วยลิกนินสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

  Interest

  การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย, วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตร, สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 2 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 4.98 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการแปรสภาพวัสดุเกษตร ชั้น 1 อาคาร7 พัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Maturity sorting index of dragon fruit: Hylocereus polyrhizusWanitchang J., Terdwongworakul A., Wanitchang P., Noypitak S.2010Journal of Food Engineering
  100(3),pp. 409-416
  31
  2Evaluation of astringency and tannin content in xichu persimmons using near infrared spectroscopyNoypitak S., Terdwongworakul A., Krisanapook K., Kasemsumran S.2015International Journal of Food Properties
  18(5),pp. 1014-1028
  15
  3Detection of cracked shell in intact aromatic young coconut using near infrared spectroscopy and acoustic response methodsNoypitak S., Imsabai W., Noknoi W., Karoojee S., Terdwongworakul A., Kobori H.2019Journal of Food Measurement and Characterization
  13(3),pp. 1991-1999
  9
  4Effect of spray drying air temperature to the changes of properties of skimmed coconut milk powderDuangchuen J., Pathaveerat S., Noypitak S., Jermwongruttanachai P.2021Applied Science and Engineering Progress
  14(2),pp. 187-195
  8
  5Non-destructive assessment of moisture content and modulus of rupture of sawn timber Hevea wood using near infrared spectroscopy techniqueRuangkhasap S., Noypitak S., Noknoi W., Terdwongworakul A.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  4
  6Determination of total nitrogen content in fresh leaves and leaf powder of Dendrobium orchids using near-infrared spectroscopyKaroojee S., Noypitak S., Abdullakasim S.2020Horticulture Environment and Biotechnology
  4
  7Effect of temperature on thermal denaturation of skimmed coconut milk to produce a new product, coconut waterJermwongruttanachai P., Pathaveerat S., Noypitak S.2021Journal of Food Processing and Preservation
  2
  8Application of a portable near-infrared spectrometer for rapid, non-destructive evaluation of moisture content in Para rubber timberNoypitak S., Puttipipatkajorn A., Ruangkhasap S., Terdwongworakul A., Puttipipatkajorn A.2021Wood Science and Technology
  2
  9Detection of spongy pulp in guava using light properties and near infrared spectroscopyNoypitak S., Jaitrong N., Terdwongworakul A.2021International Food Research Journal
  28(6),pp. 1268-1275
  0
  10Quantification of the adulteration concentration of palm kernel oil in virgin coconut oil using near-infrared hyperspectral imagingJermwongruttanachai P., Pathaveerat S., Noypitak S.2024Journal of Integrative Agriculture
  23(1),pp. 298-309
  0