Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agriculture and Forest Engineering) , University of Tsukuba , JAPAN
  • M.S. ( Agricultural and Forest Engineering ), Tsukuba University , JAPAN
  • วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 2 0 0
  2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเครื่องจักรกลการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขั้นสูงเพื่อการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2023 ชุดเครื่องมือเพิ่มศักยภาพรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเพื่อการทำงานในไร่อ้อย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ผลกระทบของอัตราส่วนความเร็วปลายผาลไถจาน ต่อความเร็วการเดินทางของรถแทรกเตอร์ที่มีต่อสมรรถนะการพรวนของไถจานชนิดใช้กำลังขับ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 22 19 0 0
  2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเครื่องจักรกลการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2023 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 17 7 0 0
  2022 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเครื่องจักรกลการเกษตร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) หัวหน้าโครงการ พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่2) 0 0 0 0
  2021 แผนโครงการการศึกษาผลของเทคนิคการเพาะปลูกอ้อยที่เสนอต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาผลของเทคนิคการเพาะปลูกอ้อยที่เสนอต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาผลของเทคนิคการไถพูนโคนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การออกแบบและพัฒนาเครื่องโรยปุ๋ยอินทรีย์ใบอ้อยพร้อมพรวนกลบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การออกแบบและสร้างรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2020 เครื่องเตรียมดินและปลูกกล้าข้อตาอ้อยเฉพาะแถว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2020 โครงการหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์สางและเก็บรวบรวมใบอ้อยติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2019 เครื่องแช่ท่อนพันธุ์ข้อตาอ้อยเพื่อลดการเกิดโรคใบขาว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การศึกษาและพัฒนาโลจิสติกส์ด้านการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทยภายใต้บริบทไทยแลนด์ 4.0 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การออกแบบและการทดสอบระบบการเพาะปลูกแบบคุมการสัญจรสำหรับอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาการลดความชื้นข้าวเปลือกขั้นต้นขณะเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวดข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาอุปกรณ์วัดสถานะความเค้นโดยประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์เพียโซ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 1 2 0 0
  2012 การศึกษาการบรรเทาการอัดแน่นของดินทรายแป้งในไร่อ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 อุปกรณ์เตรียมกล้าข้าวโยนใช้ดินเลน หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 0 2 0 0
  2011 การศึกษาศักยภาพการขนส่งผลิตผลเกษตรด้วยเทรกเตอร์ลากเทรเลอร์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเวิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ 0 2 0 0
  2007 การวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2006 การศึกษาการอัดแน่นของดินจากแรงฉุดลาก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 11 11 0 0
  2018 การพัฒนาระบบวัดความแข็งดินภายในแปลงขณะรถแทรกเตอร์วิ่งและการทำแผนทีี่ความแข็งดินสำหรับแปลงเพาะปลูกอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2018 ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ไถจอบหมุนใช้กำลังต่ำสำหรับการปลูกข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
  2018 ระบบควบคุมยานพาหนะบรรทุกติดตามรถตัดอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ไถจานชนิดใช้กำลังขับแบบ 2 เพลา สำหรับการพรวนกลบวัสดุอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนาชุดไถระเบิดดินดานแบบติดตั้งชุดพรวนแนวดิ่งสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 1 0 0
  2016 การศึกษาเปรียบเทียบการทำงานของพรวนจอบหมุนและพรวนแนวดิ่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 1 0 0
  2016 การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการนำทางรถแทรกเตอร์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ระบุตำแหน่ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2015 วิจัยและพัฒนาชุดอุปกรณ์กำจัดวัชพืชในนาข้าวแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ล้อเหล็กแคบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2015 อุปกรณ์พรวนกลบใบอ้อยแบบไถจานชนิดใช้กำลังขับแบบ 2 เพลา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2014 การศึกษาการฉุดลากของรถแทรกเตอร์ หัวหน้าโครงการ บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในการปรับปรุงสภาพดินและการลดผลกระทบของเครื่องจักรกลเกษตรต่อดินในการเพาะปลูกอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 3 0 0
  2014 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฝุ่นซังข้าวโพด ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบปักท่อนพันธุ์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2013 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรรองรับ AEC ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2013 การลดธาตุอาหารในแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม 0 0 0 0
  2012 การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยภายใต้บริบท AEC หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2010 การพัฒนาคานของโครงไถระเบิดดินดานที่รับแรงบิดสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2010 การพัฒนาเครื่องเก็บแยกไส้เดือนดินจากวัสดุอาศัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาอุปกรณ์ไถระเบิดดินดานชนิดสั่นทั้งโครงแบบปรับความถี่ได้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาอุปกรณ์ไถระเบิดดินดานชนิดสั่นทั้งโครงแบบปรับความถี่ได้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (IRPUS) 0 0 0 0
  2007 อุปกรณ์ชุดโต๊ะสำเร็จรูปปลูกผักไม่ใช้ดินที่มีระบบระบายอากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students) 0 0 0 0
  2007 การใช้คอมพิวเตอร์วัดอุณหภูมิควบคุมระบบปิดเปิดอลูมิเน็ต หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students) 0 0 0 0
  2004 การออกแบบและสร้างเครื่องปาดฝาปิดรวงผึ้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0