Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2547
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  ๐ อาสาagicultural wasteautomatic systemcoconut coircoconut substrate mediaGAPLEDLED ปลูกพืชlettucepig manure teaPlant factoryplant supplementQ asaQ อาสาricerice planting machineseed coat machine testingseed coatingseed coating machineseed soakingSmart Farmeryieldกระเจี๊ยบเขียว, น้ำมันในเมล็ด, สารต้านอนกะเพรากากมะพร้าวกาบมะพร้าวการเคลือบเมล็ดพันธุ์การแช่เมล็ดพันธุ์การใช้วิธีกลการใช้สารเคมีการทดสอบเครื่องเคลือบการปลูกพืชด้วยระบบกรีนเฮ้าส์การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์และGAPการผลิตพืชสมุนไพรการยกระดับการงอกของเมล็ดข้าวข้าว, เครื่องปลูก, ระบบควบคุมอข้าวสาลีอินทรี 1ข้าวสุพรรณบุรี 1ข้าวหอมมะลิ 105เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์เครื่องปลูกข้าวโคลงเคลงจิงจูฉ่ายจุลธาตุชาดินเนื้อปูนถั่วพู, ลักษณะประจำพันธุ์, องค์ประกอบทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์น้าขี้หมูนาน้ำตมน้ำแช่มูลสุกรน้ำมันน้ำมันหอมระเหยปุ๋ยน้ำโปรตีนผักสลัดผักอินทรีย์พืชเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลเมล็ดถั่วพูเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดฟักข้าวระบบควบคุมอัตโนมัติรากสามสิบ, สมุนไพร, Shatavarinโรงเรือนลักษณะทางกายภาพวัสดุปลูกวัสดุปลูกมะพร้าววัสดุเพาะวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสมุนไพรสารละลายอาหารเสริมพืชหน่อไม้ฝรั่งหลอดไฟ LEDsหลอดไฟLEDsเหมรโหระพาอากาศยานไร้คนขับ การรับรู้ระยะไกล อ้อย โรคใบขาวอาหารปลอดภัยแอนโทไซยานินแอลอีดี

  Interest

  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์, การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์และGAP, การผลิตพืชสมุนไพร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 34,821.94 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 28 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 32.46 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation