Person Image

  Education

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2552
  • บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2552
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2554
  • สธ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2554
  • ปร.ด. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2565

  Expertise Cloud

  AntibioticsBioassayBreakthrough curveCalcium peroxide nanoparticlesConstructed wetlandEffluentEncapsulated nanoparticlesFlue gas desulfurization gypsumGAPGermination indexHomestays and resortsOn-site wastewater treatment systemOxidizing radicalsOxygen release compoundPhosphate adsorptionRemediationThomas modelกวนผสมอัตโนมัติกวางตุ้งก่อนการเก็บเกี่ยวกากจากน้้าหมักชีวภาพกากจากน้ำหมักชีวภาพกากมะพร้าวการงอกของเมล็ดการเจริญเติบโตการฉีด-พ่นสารอินทรีย์ทางใบการพัฒนาเชิงพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการย่อยสลายการย่อยสลายไมโครพลาสติกการรุกล้ำของน้ำเค็มกุ้งขาวแวนนาไมขยะอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ผัก วัสดุปลูก ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กๅขีดความสามารถเชิงพื้นที่ภัยธรรมชาติในเขตเมืองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหน่วยที่ดินความเป็นพิษต่อเซลล์ความเป็นพิษต่อพืชความเปราะบางของระบบความมั่นคงการใช้ที่ดินความไม่สมบูรณ์ของปุ๋ยค่าดัชนีการงอกของเมล็ดเครื่องหมักขยะอินทรีย์ดัชนีการงอกดัชนีการงอกของเมล็ดพืชดัชนีการเผาไหม้ดัชนีชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนดัชนีชี้วัดของการใช้ประโยชน์ที่ดินดาวเทียมแลนด์แซทถังน้ำหมักชีวภาพถังหมักชีวภาพถุงพลาสติกดำเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษทางน้ำขั้นสูง, พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม, และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนํ้าหมักน้ำทิ้งน้ำหมักชีวภาพบึงประดิษฐ์แบคทีเรียปลานิลปุ๋ยหมักผลิตภัณฑ์ของป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ผักอินทรีย์พริกพืชน้ำโฟโตเฟนตันแบบวิวิธพันธ์มะม่วงนอกฤดูเม็ดบีดส์ตรึงจุลินทรีย์ยาปฏิชีวนะระบบกักกันทางชีวภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดระบบอัตโนมัติสำหรับฉีด-พ่นลดสารกำจัดศัตรูพืชสัตว์น้ำสารกำจัดศตรูพืชสารสกัดสมุนไพรหน่วยที่ดินออร์กาโนฟอตเฟตอัตราเจือจางอากาศยานไร้คนขับอากาศยานไร้คนขับ การรับรู้ระยะไกล อ้อย โรคใบขาวฮอร์โมนโฮมสเตย์และรีสอร์ท

  Interest

  เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษทางน้ำขั้นสูง, พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม, และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก