Person Image

  Education

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2552
  • บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2552
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2554
  • สธ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2554
  • ปร.ด. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2565

  Expertise Cloud

  agicultural wasteAntibioticsAquaculture waterBioassayBreakthrough curveButachlorCalciumCalcium (Ca)Calcium peroxide nanoparticlesChlorfenapyrChlorine (Cl)coconut coircoconut substrate mediaConstructed wetlandEffluentEncapsulated nanoparticlesEnvironmentFlue gas desulfurization gypsumGAPGermination indexHerbicideHerbicide residuesHomestays and resortsInsecticidesLowland ricemicro X-ray fluorescence (?-XRF)Micro X-ray Fluorescence spectroscopy (?-XRF)micro-X-ray fluorescenceOn-site wastewater treatment systemOxidizing radicalsOxygen release compoundPesticidePhosphate adsorptionRemediationSedimentsShrimp farmingSoil growing Brassica oleracea var. alboglabra Synchrotron radiationThomas modelX-ray fluorescence spectroscopy (XRF)กวนผสมอัตโนมัติกวางตุ้งก่อนการเก็บเกี่ยวกากจากน้้าหมักชีวภาพกากจากน้ำหมักชีวภาพกากมะพร้าวกาบมะพร้าวการงอกของเมล็ดการเจริญเติบโตการฉีด-พ่นสารอินทรีย์ทางใบการพัฒนาเชิงพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการย่อยสลายการย่อยสลายไมโครพลาสติกการรุกล้ำของน้ำเค็มกุ้งขาวแวนนาไมขยะอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ผัก วัสดุปลูก ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กๅขีดความสามารถเชิงพื้นที่ภัยธรรมชาติในเขตเมืองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหน่วยที่ดินคลอฟีนาเพอร์คลอรีนความเป็นพิษต่อเซลล์ความเป็นพิษต่อพืชความเปราะบางของระบบความมั่นคงการใช้ที่ดินความไม่สมบูรณ์ของปุ๋ยค่าดัชนีการงอกของเมล็ดเครื่องซักผ้าเครื่องหมักขยะอินทรีย์แคลเซียมดัชนีการงอกดัชนีการงอกของเมล็ดพืชดัชนีการเผาไหม้ดัชนีชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนดัชนีชี้วัดของการใช้ประโยชน์ที่ดินดาวเทียมแลนด์แซทดินตะกอนดินปลูกคะน้าถังน้ำหมักชีวภาพถังหมักชีวภาพถุงพลาสติกดำเทคนิคไมโครเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์เทคนิคไมโครเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษทางน้ำขั้นสูง, พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม, และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนาพื้นที่ราบลุ่มนํ้าหมักน้ำทิ้งน้ำหมักชีวภาพบึงประดิษฐ์แบคทีเรียปลานิลปุ๋ยหมักผลิตภัณฑ์ของป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ผักอินทรีย์พริกพืชน้ำฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งโฟโตเฟนตันแบบวิวิธพันธ์มะม่วงนอกฤดูเม็ดบีดส์ตรึงจุลินทรีย์

  Interest

  เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษทางน้ำขั้นสูง, พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม, และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (62)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Remediating oxytetracycline-contaminated aquaculture water using nano calcium peroxide (nCaO2) produced from flue gas desulfurization (FGD) gypsumVijuksungsith P., Vijuksungsith P., Satapanajaru T., Chokejaroenrat C., Jarusutthirak C., Sakulthaew C., Kambhu A., Boonprasert R.2021Environmental Technology and Innovation
  24
  12
  2Removal and reuse of phosphorus from aquaculture water using activated carbon-based CaO2 nanoparticlesVijuksungsith P., Vijuksungsith P., Satapanajaru T., Chokejaroenrat C., Jarusutthirak C., Sakulthaew C., Kambhu A., Yoo-iam M., Boonprasert R.2023Environmental Technology and Innovation
  29
  6