แน้วโน้มรางวัลของปิยะรัตน์

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2014 exนางสาวเบญจวรรณ จันทพล,inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์,inนายอุดม แก้วสุวรรณ์,inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์,"การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์จากบ้านเรือนร่วมกับวัสดุปลูกชนิดต่างๆเพื่อการปลูกผักบุ้งจีน", เกียรติบัตรรางวัลงานวิจัยคุณภาพภาคโปสเตอร์ ระดับดี, สาขาพืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2014

แสดงความคิดเห็น

(0)