ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ESL
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

ESL

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ์

Email: rdilnb@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-1399

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางรุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล

Email: rdirnk@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-1399

นางสาวทัศนีย์ ชัยคงดี

Email: rditnc@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-1399 ext 434