ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ESL
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
10
2563 สมนึก พรมแดง, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, อุทัยวรรณ ด้วงเงิน, ศิริพรรณ สุขขัง, ปริมาณออกซาเลตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผักโขม 12 สายพันธุ์, วารสารแก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ), ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2563, หน้า 1065-1072
2562 ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ทัศนีย์ ชัยคงดี, การทำปุ๋ยหมักร่วมจากเศษผม จอก มูลสุกร และผลต่อการเจริญเติบโตของผักโขม, วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2562, หน้า 498-506
2559 ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, จันทร์จรัส วีรสาร, อุดม แก้วสุวรรณ์, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, รัตนะ บุลประเสริฐ, การใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก, วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2559, หน้า 56-62
2559 ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, เอนก สุขเจริญ, จันทร์จรัส วีรสาร, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ, ผลของระยะเวลาหมักนํ้าหมักต่อการเจริญเติบโตของต้นพริก, วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2559, หน้า 866-872
2557 ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล ทางออกของปัญหาขยะมูลฝอย, เกษตรอภิรมย์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กันยายน - ตุลาคม 2557, หน้า 48-50
2553 ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ชาใบอ่อนข้าวไทย, เกษตรก้าวหน้า, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2553, หน้า 65-68
2551 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, การพัฒนาองค์กรเข้าสู่มาตรฐานหน่วยรับรอง GLOBALGAP, วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2551, หน้า 1-10
2551 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, การศึกษาการมีส่วนร่วมในระบบผลิตผักผลไม้สดเพื่อการรับรองตามมาตรฐาน GLOBALGAP Option 2, วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1-3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2551
2550 อภิตา บุญศิริ, เจริญ ขุนพรม, สมนึก ทองบ่อ, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, มณี ตันติรุ่งกิจ, อรวรรณ ชวนตระกูล, ความเสียหายของผลพริกระหว่างขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและขนส่งถึงบริษัทส่งออก, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2550, หน้า 66-69
2549 พนิดา ภัควันต์ , จริงแท้ ศิริพานิช, ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์ Coliform และ Escherichia coli ในแปลงหน่อไม้ฝรั่ง, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2549, หน้า 77-83
Year
National Journal
6
2565 ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ, Potential use of the constructed wetland system as an eco-technology for wastewater treatment in resort, EnvironmentAsia, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2565, หน้า 132-140
2565 นางสาวโยธกา รัตนวงศ์, รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ, รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, Andrew J. Englande, Water Lettuce (Pistia stratiotes L.) as Base Material for Composting, EnvironmentAsia, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2565, หน้า 70-80
2562 อ.ดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ศาสตราจารย์จงรักษ์ ผลประเสริฐ, Sustainable Wastewater Management Technology for Tourism in Thailand: Case and Experimental Studies, Water Science & Technology, ปีที่ 79, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2562, หน้า 1977-1984
2558 ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, เสกสรร สีหวงษ์, วัชรพล ชยประเสริฐ, วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, Composting of Biodegradable Organic Waste from Thai Household in a Semi-Continuous Composter, Compost Science & Utilization, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2558, หน้า 11-17
2553 Teerada Bubphamala, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, Warounsak Liamlaem, Seasonal Variations of Water Quality in Bangpakong River and Nearby Canals at Banpho District, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2553, หน้า 732-743
2551 ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, Seung-Hwan Lee, Thammarat Koottatep, Nitrogen Removal in Duckweed-Based Ponds with Effluent Recirculation, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2551, หน้า 767-775

Conference

Year
International Conference
17
2560 ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ, เอนก สุขเจริญ, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ผลของกากน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตกวางตุ้ง, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 “Agricultural Innovation for Competitiveness in the 4.0 Economy”, 3 - 4 สิงหาคม 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, เอนก สุขเจริญ, จันทร์จรัส วีรสาร, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, รัตนะ บุลประเสริฐ, ผลของระยะเวลาหมักนํ้าหมักต่อการเจริญเติบโตของต้นพริก, ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17, 25 - 26 มกราคม 2559, ขอนแก่น ประเทศไทย
2558 ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, ทัศนีย์ ชัยคงดี, โยธกา รัตนวงศ์, การเปรียบเทียบลักษณะสมบัติและดัชนีการงอกของเมล็ดพืช ของปุ๋ยหมักจากพืชน้ำ 3 ชนิด, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2558, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2558 ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, จันทร์จรัส วีรสาร, อุดม แก้วสุวรรณ์, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, รัตนะ บุลประเสริฐ, การใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก, การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 4, 2 - 4 กรกฎาคม 2558, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2556 ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, อุดม แก้วสุวรรณ์, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, นางสาวเบญจวรรณ จันทพล, การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์จากบ้านเรือนร่วมกับวัสดุปลูกชนิดต่างๆเพื่อการปลูกผักบุ้งจีน, การประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2556, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2556 ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, วุฒิชัย ทองดอนแอ, อุดม แก้วสุวรรณ์, ผลของการใช้น้ำหมักชีวภาพต่างชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตของพริก, การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2556, นครปฐม ประเทศไทย
2555 เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, วุฒิชัย ทองดอนแอ, ศิริวรรณ ทิพรักษ์, ผลของ W0 ต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และประชากรเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลของข้าวสุพรรณบุรี 1, การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2555, นครปฐม ประเทศไทย
2554 เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ผลของ Soil Mate ต่อการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของพริก, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5, 21 - 22 กรกฎาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ผลของ Soil mate ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารของมะเขือเทศ, การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8, 8 - 9 ธันวาคม 2554, นครปฐม ประเทศไทย
2554 มัลลิกา ประพัสรางค์, จุฑามาศ ร่มแก้ว, วันชัย จันทร์ประเสริฐ, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ผลของสภาพการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์งา, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2554, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2553 ศิริพร วิหคโต, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, รงรอง หอมหวล, เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, เจริญ ขุนพรม, Risk Assessment and Bacterial Reduction in Raw Material Preparation forCereal Health Product, the ISSAAS International Congress 2009, 11 - 15 มกราคม 2553, ชลบุรี ประเทศไทย
2550 อภิตา บุญศิริ, เจริญ ขุนพรม, สมนึก ทองบ่อ, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, มณี ตันติรุ่งกิจ, อรวรรณ ชวนตระกูล, ความเสียหายของผลพริกระหว่างขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและขนส่งถึงบริษัทส่งออก, การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 28 - 29 มิถุนายน 2550, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, การตกค้างของสารกำจัดแมลงคลอไพริฟอสในผลมะม่วงในแปลงปลูกและหลังการอบไอน้ำ, สัมมนาทางวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่4, 8 - 9 มิถุนายน 2549, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2548 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, Degrading ability of Bacillus spp. Isolated from carbofuran treated soils, การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 2, 8 - 9 ธันวาคม 2548, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2548 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, Screening and isolation soil bacteria from carbofuran treated soils, การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 2, 7 ธันวาคม 2548 - 8 ธันวาคม 2549, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2548 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, การห่อผลมะม่วงในแปลงปลูกท่มีผลต่อการตกค้างของสารกำจัดแมลงคลอไพริฟอส, สัมมนาทางวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งท่3, 10 - 11 ตุลาคม 2548, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2548 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ความหลากหลายของแมลงน้ำจากแหล่งนำเพื่อกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 2, 8 - 9 ธันวาคม 2548, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Year
National Conference
5
2561 อ.ดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ, Sustainable Wastewater Management Technology for Tourism in Thailand: Case and Experimental Studies, the conference on the 3rd Regional IWA Diffuse Pollution, November 19–22, 2018, chiang mai, Thailand, 19 - 22 พฤศจิกายน 2561, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, อ.ดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, เอนก สุขเจริญ, ศ.ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ, Decentralized Wastewater Treatment Systems for Thailand 4.0: Case Study of Homestay Resorts, The 5th International Conference on Engineering, Energy and Environment, 2 พฤศจิกายน 2560, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ดร.ชัชวาล สิงหกันต์, ดร. วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, Contamination and distribution of nitrate in groundwater at Suphanburi province,Thailand, The 1st EnvironmentAsia International Conference on "Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity", 23 มีนาคม 2554, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, Asparagus farm practice against a high GAP standard: Practice and Transformation cost, The ISSAAS International Congress 2008, 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2552, อื่นๆ ประเทศไทย
2549 ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, Nitrogen removal in recirculated duckweed ponds system, 7th IWA Specialist Conference on Waste Stabilization Ponds, 25 กันยายน 2549, ปทุมธานี ประเทศไทย