ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ESL
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
0

ไม่มีข้อมูลรางวัลที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
3
2559 ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ, นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด, ดร.ณัฐพล จันทร์แก้ว, รางวัลผลงานวิจัยเด่นสกว.ประจำปี 2558, การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำของระบบนิเวศสามน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม, 26 กุมภาพันธ์ 2559
2557 ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, อุดม แก้วสุวรรณ์, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, นางสาวเบญจวรรณ จันทพล, เกียรติบัตรรางวัลงานวิจัยคุณภาพภาคโปสเตอร์ ระดับดี, การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์จากบ้านเรือนร่วมกับวัสดุปลูกชนิดต่างๆเพื่อการปลูกผักบุ้งจีน, 8 ธันวาคม 2557
2554 เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดีเยี่ยม, ผลของ Soil Mate ต่อการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของพริก, 22 กรกฎาคม 2554