โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 3 0 0
2017 การพัฒนาสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อลดสารกำจัดศัตรูพืชก่อนการเก็บเกี่ยว กรณีศึกษา: รางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.) และแฮ้ม (Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr.) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำหมักชีวภาพด้วยถังหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำหมักชีวภาพด้วยถังหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2014 การประเมินถึงความเป็นพิษต่อพืชในกระบวนการหมักปุ๋ยมูลสัตว์ในถุงขยะดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 1 0 0
2020 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูคุณภาพน้ำและบำบัดสารตกค้างในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
2019 การใช้ภาพจากอากาศยานไร้คนขับและข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกลเพื่อตรวจหาโรคในแปลงอ้อย กรณีศึกษาโรคใบขาวของอ้อย หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 2 2 0 0
2017 การพัฒนาระบบอัตโนมัติของอากาศยานไร้คนขับสำหรับพ่นสารอินทรีย์ทางใบสำหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะม่วงสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2016 การศึกษาวัสดุอินทรีย์จากมะพร้าวเพื่อเป็นวัสดุปลูกสำหรับผักอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2016 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2016 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดสำหรับโฮมสเตย์และรีสอร์ท ในจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2 2 0 0
2014 โครงการศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 0 0 0 0