แนวโน้มผลงานของปิยะรัตน์

Journal

บทความของปิยะรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year International Journal 1
2021 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์, exรัตนะ บุลประเสริฐ, "Remediating oxytetracycline-contaminated aquaculture water using nano calcium peroxide (nCaO2) produced from flue gas desulfurization (FGD) gypsum", Environmental Technology & Innovation, ปีที่ 24, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 10186
Publish Year National Journal 3
2018 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, exรัตนะ บุลประเสริฐ, inนายเอนก สุขเจริญ, "ผลของกากน้าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของกวางตุ้ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 377-380
2016 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inนายเอนก สุขเจริญ, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, exดร.รัตนะ บุลประเสริฐ, "ผลของระยะเวลาหมักนํ้าหมักต่อการเจริญเติบโตของต้นพริก", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 866-872
2016 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inนายอุดม แก้วสุวรรณ์, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, exรัตนะ บุลประเสริฐ, "การใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 56-62

Conference

การนำเสนอบทความของปิยะรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year National Conference 11
2017 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, exดร.รัตนะ บุลประเสริฐ, inนายเอนก สุขเจริญ, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, "ผลของกากน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตกวางตุ้ง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 “Agricultural Innovation for Competitiveness in the 4.0 Economy”, 3 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exรัตนะ บุลประเสริฐ, inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, exพิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, "ขีดความสามารถเชิงพื้นที่เพื่อการป้องกันและการบรรเทาภัยธรรมชาติในเขตเมืองกรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2560, 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exรัตนะ บุลประเสริฐ, inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, exพิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, "การประยุกต์ข้อมูลสำรวจระยะไกลประเมินรูปแบบการรุกล้ำน้ำเค็มสู่พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่าง", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและ๓ุมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2559, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exรัตนะ บุลประเสริฐ, inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, exพิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, "การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้นักบินเพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากไฟป่า", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2559, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inนายเอนก สุขเจริญ, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, exรัตนะ บุลประเสริฐ, "ผลของระยะเวลาหมักนํ้าหมักต่อการเจริญเติบโตของต้นพริก", ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17, 25 - 26 มกราคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inนายอุดม แก้วสุวรรณ์, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, exรัตนะ บุลประเสริฐ, "การใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 4, 2 - 4 กรกฎาคม 2015, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2015 inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inนางสาวทัศนีย์ ชัยคงดี, exโยธกา รัตนวงศ์, "การเปรียบเทียบลักษณะสมบัติและดัชนีการงอกของเมล็ดพืช ของปุ๋ยหมักจากพืชน้ำ 3 ชนิด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2014 exอรพรรณ เพ็ชรใหม่, exรัตนะ บุลประเสริฐ, inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, "การประยุกต์ใช้เทคนิคภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินความมั่นคงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557, 12 - 14 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exทิพวัลย์ ชุ่มชื่น, exรัตนะ บุลประเสริฐ, inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, "การประยุกต์เทคนิคทางด้านภูมิสารสนเทศประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่ของหน่วยที่ดินในชุมชนเกษตรและชุมชนเมือง", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557, 12 - 14 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, inนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, inนายอุดม แก้วสุวรรณ์, "ผลของการใช้น้ำหมักชีวภาพต่างชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตของพริก", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2013 inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, inนายอุดม แก้วสุวรรณ์, inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, exนางสาวเบญจวรรณ จันทพล, "การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์จากบ้านเรือนร่วมกับวัสดุปลูกชนิดต่างๆเพื่อการปลูกผักบุ้งจีน", การประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=540078]