Expertise Cloud

Agricultural Wastesanther cultureartificial seedasparagusCompostcompost inoculum, soil productivityCryogenicGAPGermplasmLEDLED ปลูกพืชlettuceOrganicorganic waste, rapid compostingPlant factoryPlantingPreservationSeedSeed ProductionSeed quality controlsomatic embryotissue cultureyieldกล้วยหอมทองกวนผสมอัตโนมัติก่อนการเก็บเกี่ยวกะเพรากากมะพร้าวการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ไม้ดอกหอมการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชการงอกของเมล็ดการจัดการขยะการฉีด-พ่นสารอินทรีย์ทางใบการบำบัดน้ำเสียการปลูกการปลูกพืชด้วยระบบกรีนเฮ้าส์การปลูกพืชน้ำมันการปักชําต้นการผลิตพืชผักการผลิตพืชผักปลอดสารพิษการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกษตรอินทรีย์จุลินทรีย์จุลินทรีย์, ปุ๋ยหมัก, วัสดุเหลือทิ้งทางกจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชชีวมวลจุลินทรีย์ชีวโมเลกุลเชื้อพันธุกรรมเซลล์แมลงดินต้นหน่อไม้ฝรัง จุลินทรีย์ ขบวนการหมักถังน้ำหมักชีวภาพถังหมักชีวภาพถั่วพู, ลักษณะประจำพันธุ์, องค์ประกอบทางน้ำหมักชีวภาพฝึกอบรมพริกพัฒนาชาวนาพืชปลอดโรคพืชผักพืชผัก เช่น คะน้า กวางตุ้งใบ ผักกาดฮ้องเต้ ถั่วฝักยาว พริก มะเขือเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลมะม่วงนอกฤดูมันพื้นบ้านเมล็ดถั่วพูเมล็ดเทียมเมล็ดพันธ์เมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวไม้ดอกหอมไม้ประดับอโกลนีมาเย็นยิ่งยวดระบบผลิตพืชอินทรีย์ หน่อไม้ฝรั่งระบบอัตโนมัติสำหรับฉีด-พ่นโรงเรือนลดสารกำจัดศัตรูพืชลักษณะทางกายภาพลักษณะประจำพันธุ์ของฟักทองวัสดุเกษตรวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร Microorganismสมุนไพรสารควบคุมการเจริญเติบโต มันพื้นบ้านสารเคมีชะลอการเจริญเติบโตสารสกัดสมุนไพรสิ่งแวดล้อมหน่อไม้ฝรั่งหลอดไฟ LEDsหลอดไฟLEDsหลังการเก็บเกี่ยวโหระพาอนุรักษ์อ้อยอัตราเจือจางอากาศยานไร้คนขับอากาศยานไร้คนขับ การรับรู้ระยะไกล อ้อย โรคใบขาวอุณหภูมิต่ำแอนโทไซยานินแอลอีดี

Interest

การผลิตพืชผัก

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 34,821.94 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 28 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 32.46 ล้านบาท
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (101)