Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2547
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 2 0 0
  2019 การแก้ไขปัญหาการขาดจุลธาตุอาหารของหน่อไม้ฝรั่งที่ปลูกในดินเนื้อปูน หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การแก้ไขปัญหาการขาดจุลธาตุอาหารของหน่อไม้ฝรั่งที่ปลูกในดินเนื้อปูน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากจิงจูฉ่ายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 อิทธิพลของการจัดการก่อนและหลังเก็บเกี่ยว และวิธีการแปรรูปต่อคุณภาพรากสามสิบ (Asparagus racemosus) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์โดยการฉีดพ่นสารเคลือบร่วมกับกระบวนการทำงานต่อเนื่องของระบบสายพานลำเลียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การคัดเลือกสายพันธุ์และการพัฒนาการผลิตเหมร (โคลงเคลง)เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2015 การประเมินปริมาณน้ำมันในเมล็ด และสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในกระเจี๊ยบเขียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ และองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์ถั่วพู เพื่อการจัดทำระบบฐานข้อมูลพันธุ์ถั่วพู หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 1 0 0
  2019 การใช้ภาพจากอากาศยานไร้คนขับและข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกลเพื่อตรวจหาโรคในแปลงอ้อย กรณีศึกษาโรคใบขาวของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย 0 0 0 0
  2017 การคัดเลือกสายพันธุ์และการพัฒนาการผลิตเหมร (โคลงเคลง)เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวโดยใช้เมล็ดพันธุ์ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาและออกแบบเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์โดยใช้หลักการควบคุมความดันของสารเคลือบและระบบควบคุมอุณหภูมิการอบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 0 0 0
  2019 การศึกษาอิทธิพลของการประยุกต์ใช้หลอด LEDs ในการปลูกพืชด้วยระบบกรีนเฮ้าส์แบบทันสมัยเพื่อต่อยอดโครงการพัฒนาวัสดุปลูกอินทรีย์จากมะพร้าวของ บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาวัสดุอินทรีย์จากมะพร้าวเพื่อเป็นวัสดุปลูกสำหรับผักอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2015 Q อาสามุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2014 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในระดับชุมชนคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2014 การวิเคราะห์หทาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินเชิงเปรียบเทียบของเกษตรกรที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP และเกษตรกรที่ปลูกพืชแบบใช้สารเคมีทั่วไป ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 0 0 0 0
  2014 โครงการ Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเครือข่าย Q อาสา มุ่งสู่พืชอาหารปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 0 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)