การคัดเลือกสายพันธุ์และการพัฒนาการผลิตเหมร (โคลงเคลง)เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

Publish Year National Journal 1
2018 inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, "การเปรียบเทียบวิธีการสกัดดีเอ็นเอจากใบโคลงเคลง (Melastoma malabathricum L.)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 653-656
Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, "การเปรียบเทียบวิธีการสกัดดีเอ็นเอจากใบโคลงเคลง (Melastoma malabathricum L.)", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย