Person Image

  Education

  • วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร), วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช , ไทย, 2534
  • วท.ม.(การปรับปรุงพันธุ์พืช), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย, 2537
  • วท.ด.(เทคโนโลยีการผลิตพืช), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  SeedSeed ProductionSeed quality controlSeed quality, ส่วนขยายพันธุ์shelf lifetissue cultureweed comtrol, organic farmweed control, organic farmwhite shrimp (Litopenaeus vannamei)กระเจี๊ยบเขียว, น้ำมันในเมล็ด, สารต้านอนกระดังงา กวาวเครือขาวการเกิดรากการควบคุมแมลงศัตรูข้าวการงอกของเมล็ดพันธุ์การใช้วิธีกลการใช้สารเคมีการดูดซึมธาตุอาหารการบ่มผลการปนเปื้อน ความปลอดภัยทางอาหารการประมวลผลด้วยภาพถ่ายการประเมินการปรับปรุงพันธุ์พืชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการยกระดับการงอกของเมล็ดเกษตรอินทรีย์ขยายพันธุ์ข้าวข้าวโพดฝักอ่อนข้าวสาลีอินทรี 1ข้าวสุพรรณบุรี 1ข้าวหอมมะลิ 105คลอโรฟิลล์ความบริสุทธิ์คะน้าคาสาคัญ: ข้าวสาลีพันธุ์อินทรี 1 วัสดุเพาะ สารละลายธาตุอาหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมโคลงเคลงไคโตซานจำปี จำปี กระดังงา น้ำมันหอมระเหยจุลินทรีย์ชีวโมเลกุลเชื้อพันธุกรรมดเีอ็นเอดัชนีต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Index)ดีเอ็นเอต้นกล้าธัญพืชไทย (Thai Cereal Grass)ต้นหน่อไม้ฝรัง จุลินทรีย์ ขบวนการหมักต้นอ่อนถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวไร้ค้าง ถั่วพู, ลักษณะประจำพันธุ์, องค์ประกอบทางถ่ายทอดเทคโนโลยีทานตะวันทานตะวันงอกทานตะวันบริโภคเมล็ดเทคนิคการทำสไลด์ธัญพืชไทยธาตุอาหาร (Minerals)น้ำมันหอมระเหยเนื้อเยื่อพืชไนโตรเจนปลูกรักษาผลผลิตเมล็ดผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพฝึกอบรมพริกพืชปลอดโรคเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลเพลี้ยกระโดดสีนำตาลฟักข้าวมะเขือเทศเมล็ดพันธ์เมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ Scionเมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดพันธุ์ฟักข้าวเมล็ดฟักข้าวไม้ดอกหอมเย็นยิ่งยวดระบบประกันคุณภาพผลผลิตระบบผลิตพืชอินทรีย์ หน่อไม้ฝรั่งรากสามสิบ, สมุนไพร, Shatavarinลายพิมพ์ ดีเอ็นเอวัสดุปลูกวัสดุเพาะวิธีสกัดสมาร์ทโฟนสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารเร่งการเจริญเติบโตสารละลายธาตุอาหารพืชหน่อไม้ฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยวเหมรองค์ประกอบผลผลิต ผลผลิตอนุรักษ์เอสโตรเจนฮอร์โมนพืช

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืช

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
   • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (98)