การวิเคราะห์หทาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินเชิงเปรียบเทียบของเกษตรกรที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP และเกษตรกรที่ปลูกพืชแบบใช้สารเคมีทั่วไป