การศึกษาอิทธิพลของการประยุกต์ใช้หลอด LEDs ในการปลูกพืชด้วยระบบกรีนเฮ้าส์แบบทันสมัยเพื่อต่อยอดโครงการพัฒนาวัสดุปลูกอินทรีย์จากมะพร้าวของ บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด

Publish Year National Conference 1
2022 inนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์, inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, inนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, "ผลของแสง LED ต่อผลผลิตของผักสลัดฟิลเลย์ไอซ์เบิร์กและร็อคเก็ต", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย