Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2547
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2551

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศิริวรรณ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของศิริวรรณ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 4
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำคั้นใบข้าวไทย,21 ก.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคการผลิตต้นกล้าข้าวธัญพืชสำหรับเป็นอาหารสุขภาพ,21 ก.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม : เรื่อง เทคนิคการเพิ่มระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าว,1 ธ.ค. 2012 - 10 ธ.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในระดับชุมชน,6 ส.ค. 2013 - 7 ส.ค. 2013

  แสดงความคิดเห็น

  (0)