Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2522
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • D.Agri.(Tropical Agriculture ), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2545

  Expertise Cloud

  AgarwoodApproval Certification BodyBiology ConservationcerealConversion Area, GAP, Environmental ManaConversion, GAP, OrganicdurianeasternEastern ThailandEconomic Vegetable feedlingEconomic Vegetable seedlingfarmer groupFood SafetyFood Safety Standard and ImplementationFree RadicalFruit:GerminationGAPGAP IntegrityGAP, GLOBALGAP, ThaiGAPGLOBALGAPGLOBALGAP Option 2Good Agricultural PracticeHis Majesty the King PrestigeInputInsect SpecimensInsect-Plant RelationshipsIntermal Control SystemLife Insect MuseumLiving Insect MuseumMass BalanceOrganicparticipationpayback periodperceptionPest Management, Pest Epidemicpig manure teaplant supplementQuality Assurancequality enhancementQuality Management SystemRecalcitrant seedricerice,wheat,shoot,multiplication,nutritioSafe FoodSeedseed germinationSeed ProductionSeed QualitySeed quality controlSeed quality, ส่วนขยายพันธุ์seed soakingSelf Assessmentself sufficient economicshelf lifeSocial Insectssustainable agriculture TransformationTropical EcologyViabilityกระเจี๊ยบเขียว, น้ำมันในเมล็ด, สารต้านอนกฤษณากลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร กะหลำปลีการเกษตรอย่างยั่งยืนการควบคุมแมลงศัตรูข้าวการงอกของเมล็ดพันธุ์การจัดการ (Management)การจัดการศัตรูพืช การระบาดของศัตรูพืชการจำแนกการจำแนก, Identificationการแช่เมล็ดพันธุ์การใช้วิธีกลการใช้สารเคมีการดูดซึมธาตุอาหารการตรวจติดตาม Monitoringการตรวจประเมินการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)การบ่มผลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีการปนเปื้อน Contaminationการประกันคุณภาพการประเมินการประเมินความเสี่ยงการประเมินตนเองการผลิตทุเรียนการผลิตผักคุณภาพตามระบบ GAPการพัฒนาชุมชนการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมการยกระดับการงอกของเมล็ดการยอมรับการรับรองระบบงานเกษตรดีที่เหมาะสมเกษตรดีที่เหมาะสม, GAPเกษตรยั่งยืนข้าวสุพรรณบุรี 1ข้าวหอมมะลิ 105เศรษฐกิจพอเพียง

  Interest

  สรีรวิทยาและคุณภาพเมล็ดพันธุ์, เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช, Food Safety Standard and Implementation, GAP, GLOBALGAP, ThaiGAP

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2550 - ต.ค. 2550 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม(รักษาราชการแทน) สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
  • มี.ค. 2550 - ม.ค. 2554 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Farmers' perception on durian innovation: A case study of GAP-certified orchards in Chanthaburi Province, Eastern ThailandThardphaiboon P., Aungsuratana A., Wanichkul K., Aroonrungsikul C.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
  34(1),pp. 153-161
  0