ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Modern Agriculturemolecular mappingneomycin phosphotransferase II (nptII)seedathip3selectionSoil matric potentialSSCsweatboxtomatoกะเพราการทิ้งใบการบริหารจัดการวิจัยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีการปรับปรุงพันธุ์ (Crop improvement) การปรับปรุงพันธุ์ มันสำปะหลังพันธุ์ต้านทาน โรคใบด่างมันสำปะหลัง เบโกโมไวรัส โคลนก่อโรคการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดการปรับปรุงพันธุ์ต้านทานโรคการปรับปรุงพันธุ์พืชการผลิตพืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานคลัสเตอร์กล้วยไม้ความเข้มแสงความต้องการธาตุอาหารของพืชความต้องการแสงความต้านทาน (Resistance)ความต้านทานโรคความเป็นกรดด่างของดินความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมเครื่องหมายเครื่องหมายดีเอ็นเอโครงสร้างพื้นฐานวิจัย"จีโนไทป์ชีวฟิสิกส์ของพืช (Plant BioPhysics)ชีวฟิสิกส์ของพืชและสภาพแวดล้อมเชื้อติดเมล็ดพันธุ์เชื้อพันธุกรรมเชื้อพันธุกรรมพืชเชื้อราเชื้อไวรัสใบด่างประพริกฐานข้อมูลชีวสารสนเทศดิจิตอลพีซีอาร์ (dPCR)ดีเอ็นเอดีเอ็นเอเครื่องดีเอ็นเอเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายชนิดไมโครแซทเทลไลท์ต้นตอต้านทานไวรัสแตงกวาเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพ (Technology)เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับใเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวธาตุอาหารพืชธาตุอาหารพืช (Plant nutrients)บูรณาการบูรณาการการพัฒนาแบคทีเรียใบขาวอ้อย ความหลากหลายทางพันธุกรรม ยีน leuS ยีน Tuf การตรวจสอบเชื้อ PCR dPCRใบหงิกเหลืองมะเขือเทศประชากร double haploidประมงในสวนยางพาราประสิทธิภาพการใช้แสงปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์พืชปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้ชีวโมเลกุลปริมาณธาตุอาหารพืชปริมาณและการกระจายตัวของฝนปศุสัตว์ปศุสัตว์ในสวนยางพาราปัจจัยการผลิตปาล์มน้ำมันปัจจัยการผลิตมังคุดคุณภาพปาล์มน้ำมันพริกมวลชีวภาพมะเขือเทศมะเขือเทศ โรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ การปรับปรุงพันธุ์ต้านทานโรคมะเขือเทศเชอรี่ เทคโนโลยีการผลิต ผลผลิตพรีเมี่ยมมะเขือเทศต้านทานโรคใบหงิกเหลืองมังคุดเมล็ดพันธุ์แม่น้ำโขงไม้ผลยีน Ph-3ยีน Ty-2ยีนต้านทานโรคยุทธศาสตร์การวิจัยแรงดึงระเหยน้ำของอากาศโรคใบขาวโรคใบจุดมะเขือเทศโรคใบจุดมะเขือเทศและพริกโรคใบไหม้โรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศโรคอ้อยโรงเรือนเขตร้อนอัตราปุ๋ย

Executives

รองผู้อำนวยการ

ดร. พรชัย ไพบูลย์, อาจารย์

E-Mail: kpspcp@ku.ac.th

Tel.: 034-353-217 ถึง 20


Department (ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 6 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 56 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 135 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 85 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 50 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 9 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 9 เรื่อง)
 • Unknown 15 เรื่อง (Unknown 15 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 18 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)