ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

AFLP markerAgrobacterium-mediated transformationApiculture,Insect Behaviorbinary cosmidBioinfomaticsBiological SystematicsBiomassChiVMV-KPS9ChiVMV-NKCorn BreedingCorn Seed ProductionDNADNA Markerdouble haploidField Cornflow cytometryGenome assemblyGenomicsGood Agricultural Practiceshaploid inducerhaploidizationkanamycinKhao Thang KwaLarge DNA fragmentLeaf photosynthetic potentialLeifsonia xyli subsp. xyliLycopersicon esculentumMale sterilitymangoModern Agriculturemolecular mappingneomycin phosphotransferase II (nptII)nutrient metabolitesPCRPlant breedingPlant nutrients contentploidyPomeloRatoon stunting diseaseResearch StrategyRFLP markerSeedathip3กะเพราการเก็บเกี่ยวผลผลิต (Harvesting) การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชการเกษตรสมัยใหม่การควบคุมสภาพอากาศการจัดการปัจจัยการผลิตที่ตรงตามความต้องการของพืชการจัดการปัจจัยการผลิตพืชการจัดการระบบสนับสนุนการวิจัยการจัดการโรงเรือนการจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียโรคพืชการจัดลำดับความสำคัญกรอบวิจัยของรัฐการจัดสรรทรัพยากรวิจัยการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในเมล็ดพันธุ์การทิ้งใบการบริหารจัดการวิจัยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีการปรับปรุงพันธุ์ (Crop improvement) การปรับปรุงพันธุ์ มันสำปะหลังพันธุ์ต้านทาน โรคใบด่างมันสำปะหลัง เบโกโมไวรัส โคลนก่อโรคการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดการปรับปรุงพันธุ์ต้านทานโรคการปรับปรุงพันธุ์พืชการผลิตพืชการผลิตพืช (Crop production) การผลิตพืชมูลค่าในสวนยางพาราการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดการเลี้ยงผึ้งและภมรวิทยาการแลกเปลี่ยนแก๊สของใบพืชการวิเคราะห์กลุ่มการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะจีโนไทปการศึกษาความสัมพันธ์ทั้งจีโนมการศึกษาจีโนไทป์การศึกษาฟีโนไทป์การสกัดสาร (Extraction)การสำรวจการหาตำแหน่งยีนต้านทานการไหลของสารในระบบต่อเนื่องดิน-พืช-อากาศกำลังคนด้านการวิจัยเกษตรกรรมแบบแม่นยำเกษตรกรรมริมแม่น้ำโขงเกษตรกรรมสวนยางพาราเกษตรกรรมสวนยางพารา, ประมง, ปศุสัตว์, ไกข้าวขาวดอกมะลิ 105ขาวแตงกวาข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชีวฟิสิกส์ของพืชและสภาพแวดล้อมเชื้อพันธุกรรมเชื้อพันธุกรรมพืชเชื้อไวรัสใบด่างประพริกฐานข้อมูลชีวสารสนเทศดีเอ็นเอปรับปรุงพันธุ์พืชปาล์มน้ำมันพริกมวลชีวภาพมะเขือเทศโรงเรือนเขตร้อนอัตราปุ๋ย

Executives


Department (ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 4 คน (อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 121 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 74 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 47 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 18 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 17 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)