ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Seedathip3กะเพราการทิ้งใบการบริหารจัดการวิจัยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีการปรับปรุงพันธุ์ (Crop improvement) การปรับปรุงพันธุ์ มันสำปะหลังพันธุ์ต้านทาน โรคใบด่างมันสำปะหลัง เบโกโมไวรัส โคลนก่อโรคการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดการปรับปรุงพันธุ์ต้านทานโรคการปรับปรุงพันธุ์พืชการผลิตพืชการผลิตพืช (Crop production) การผลิตพืชมูลค่าในสวนยางพาราการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดการเลี้ยงผึ้งและภมรวิทยาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานคลัสเตอร์กล้วยไม้ความต้องการธาตุอาหารของพืชความต้องการแสงความต้านทาน (Resistance)ความต้านทานโรคความเป็นกรดด่างของดินความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมเครื่องหมายโครงสร้างพื้นฐานวิจัย"จีโนไทป์ชีวฟิสิกส์ของพืช (Plant BioPhysics)ชีวฟิสิกส์ของพืชและสภาพแวดล้อมเชื้อพันธุกรรมเชื้อพันธุกรรมพืชเชื้อไวรัสใบด่างประพริกฐานข้อมูลชีวสารสนเทศดีเอ็นเอดีเอ็นเอเครื่องดีเอ็นเอเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายชนิดไมโครแซทเทลไลท์ต้นตอต้านทานไวรัสแตงกวาเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพ (Technology)เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับใเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวธาตุอาหารพืชธาตุอาหารพืช (Plant nutrients)บูรณาการบูรณาการการพัฒนาใบขาวอ้อย ความหลากหลายทางพันธุกรรม ยีน leuS ยีน Tuf การตรวจสอบเชื้อ PCR dPCRใบหงิกเหลืองมะเขือเทศประชากร double haploidประมงในสวนยางพาราประสิทธิภาพการใช้แสงปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ต้านทานโรคพืชปรับปรุงพันธุ์พืชปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้ชีวโมเลกุลปริมาณธาตุอาหารพืชปศุสัตว์ปศุสัตว์ในสวนยางพาราปัจจัยการผลิตปาล์มน้ำมันปัจจัยการผลิตมังคุดคุณภาพปาล์มน้ำมันพริกมวลชีวภาพมะเขือเทศมะเขือเทศ โรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ การปรับปรุงพันธุ์ต้านทานโรคมะเขือเทศเชอรี่ เทคโนโลยีการผลิต ผลผลิตพรีเมี่ยมมะเขือเทศต้านทานโรคใบหงิกเหลืองมังคุดเมล็ดพันธุ์แม่น้ำโขงไม้ผลยีน Ph-3ยีน Ty-2ยุทธศาสตร์การวิจัยโรคใบจุดมะเขือเทศโรคใบไหม้โรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศโรคอ้อยโรงเรือนเขตร้อนลักษณะความต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบศูนย์กระจายศูนย์ข้อมูลงานวิจัยสภาวะของน้ำในใบสภาวะขาดน้ำสภาวะเครียดเกลือส้มโอสรีรวิทยาของพืชสารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสารสำคัญ (Essential Chemical) สารสำคัญทางโภชนาการสูตรปุ๋ยสูตรและอัตราปุ๋ยอัตราปุ๋ย

Executives


Persons (ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 48 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 122 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 75 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 47 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 18 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)