ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Apiculture,Insect BehaviorBioinfomaticsBiological SystematicsCorn BreedingCorn Seed ProductionField Cornflow cytometryGenome assemblyGenomicsGood Agricultural Practiceshaploid inducerhaploidizationLeifsonia xyli subsp. xyliModern AgriculturePCRPlant breedingploidyRatoon stunting diseaseResearch Strategysweatboxtomatoกล้วย รหัสพันธุกรรม เครื่องหมายพันธุกรรมกะเพราการเกษตรสมัยใหม่การควบคุมสภาพอากาศการจัดการปัจจัยการผลิตที่ตรงตามความต้องการของพืชการจัดการปัจจัยการผลิตพืชการจัดการระบบสนับสนุนการวิจัยการจัดการโรงเรือนการจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียโรคพืชการจัดลำดับความสำคัญกรอบวิจัยของรัฐการจัดสรรทรัพยากรวิจัยการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในเมล็ดพันธุ์การบริหารจัดการวิจัยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีการปรับปรุงพันธุ์ มันสำปะหลังพันธุ์ต้านทาน โรคใบด่างมันสำปะหลัง เบโกโมไวรัส โคลนก่อโรคการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกการผลิตพืชการผลิตพืชมูลค่าในสวนยางพาราการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดการเลี้ยงผึ้งและภมรวิทยาการแลกเปลี่ยนแก๊สของใบพืชการสำรวจการไหลของสารในระบบต่อเนื่องดิน-พืช-อากาศกำลังคนด้านการวิจัยเกษตรกรรมแบบแม่นยำเกษตรกรรมริมแม่น้ำโขงเกษตรกรรมสวนยางพาราเกษตรกรรมสวนยางพารา, ประมง, ปศุสัตว์, ไกข้าวขาวดอกมะลิ 105ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานความหลากหลายทางพันธุกรรมโครงสร้างพื้นฐานวิจัย"ชีวฟิสิกส์ของพืชและสภาพแวดล้อมต้นตอเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับใธาตุอาหารพืชบูรณาการการพัฒนาใบขาวอ้อย ความหลากหลายทางพันธุกรรม ยีน leuS ยีน Tuf การตรวจสอบเชื้อ PCR dPCRประมงในสวนยางพาราประสิทธิภาพการใช้แสงปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้ชีวโมเลกุลปศุสัตว์ปศุสัตว์ในสวนยางพาราปัจจัยการผลิตปาล์มน้ำมันปัจจัยการผลิตมังคุดคุณภาพปาล์มน้ำมันเพิ่มรายได้มวลชีวภาพมวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารมะเขือเทศมะเขือเทศ โรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ การปรับปรุงพันธุ์ต้านทานโรคมังคุดเมล็ดพันธุ์แม่น้ำโขงไม้ผลยุทธศาสตร์การวิจัยโรคใบจุดมะเขือเทศโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศโรคอ้อยโรงเรือนเขตร้อนสภาวะของน้ำในใบสภาวะขาดน้ำสภาวะเครียดเกลือสรีรวิทยาของพืชสูตรปุ๋ยอัตราปุ๋ยอัตราแลกเปลี่ยนแก๊สอาชีพเสริม

Executives


Persons (ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 6 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)