ผลงานวิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2023

342

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

88

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

8

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

205

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

9

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

16

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตกำแพงแสน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในวิทยาเขตกำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (791 คน)
ในวิทยาเขตกำแพงแสน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตกำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (791 คน)
ในวิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตกำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (791 คน)
ในวิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2023

Publish Year International Journal 242
2023 inนายศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร, อาจารย์, exผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์, exผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์, exวิมาดา ศรีสุวรรณ, exรศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ, "Potential of Nonthermal Atmospheric-Pressure Dielectric Barrier Discharge Plasma for Inhibition of Athelia rolfsii Causing Southern Blight Disease in Lettuce", Agriculture, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 exChanachai Thongchom, exLili Hu, inดร.เพ็ญพิชชา สนิทอินทร์, อาจารย์, exDenise-Penelope N. Kontoni, exNitipong Praphaphankul, exKoravith Tiprak, exSuphanut Kongwat, "Experimental Investigation on Post-Fire Mechanical Properties of Glass Fiber-Reinforced Polymer Rebars", polymers, ปีที่ 15, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2023
2023 exPoomipuen, K., inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exAngkaew, A., inนางสาวคณิศร์รวี เตชะเอื้อย, exPoompoung, T., inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhansak, P., inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, exSnow, D.D., "Dual Activation of Peroxymonosulfate Using MnFe2O4/g-C3N4 and Visible Light for the Efficient Degradation of Steroid Hormones: Performance, Mechanisms, and Environmental Impacts", ACS Omega, ปีที่ 8, ฉบับที่ 39, ตุลาคม 2023, หน้า 36136-36151
2023 inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Biomass productivity and wood chemical composition at different pruning ages of interspecific hybrid Jatrophas", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2023, หน้า 353-362
2023 inนางสาวอรวรรณ คำดี, exMolla, M.S.H., exKanavittaya, K., inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, "Morpho-Physiological and Biochemical Responses of Maize Hybrids under Recurrent Water Stress at Early Vegetative Stage", Agriculture (Switzerland), ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023
2023 exKamsuwan, C., exWang, X., exSeng, L.P., exXian, C.K., exPiemjaiswang, R., exPiumsomboon, P., inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, exKaewbumrung, M., exPratumwal, Y., exOtarawanna, S., exChalermsinsuwan, B., "Enhancing performance of polymer-based microchannel heat exchanger with nanofluid: A computational fluid dynamics-artificial neural network approach", South African Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 46, ตุลาคม 2023, หน้า 361-375
2023 exSharma, S., exSirisomboon, P., exK.C, S., inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exPhetpan, K., exKshetri, T.B., inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, "Near-infrared hyperspectral imaging combined with machine learning for physicochemical-based quality evaluation of durian pulp", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 200, มิถุนายน 2023
2023 inดร.รัชดาวรรณ คงสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThachanok Chaisuwan, exKamonpit Chaokuembong, exPaphachaya Thalee, exAnutta Suebtaetrakoon, "An Investigation of the Grammatical Feature Usage of African American Vernacular English in Justin Bieber's Songs", LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 624-641
2023 inนางวิจิตรา ภูมิสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายสวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pyrolysis kinetic behavior of composite polypropylene-biomass solid fuels derived via co-hydrothermal carbonization process", Thermal Science and Engineering Progress, ปีที่ 43, สิงหาคม 2023
2023 exNonthawong, K., exSrisomsap, C., exChokchaichamnankit, D., exSvasti, J., inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative proteomics and in silico allergenicity of fresh and powdered skipjack tuna and Nile tilapia", Food Control, ปีที่ 144, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exนางสาววรรณวิภา เล้าอรุณ , inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "Factors Influencing the Potential for Organic Agriculture of Phra Thaen Subdistrict Municipality, Tha Maka District, Kanchanaburi Province, Thailand", Universal Journal of Agricultural Research, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2023, หน้า 255-265
2023 exดร. ปาริชาติ เบิร์นส, exพิมพิไล แสงมณี, inนายวินัย อุดขาว, อาจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Comparison of fruit texture and aquaporin gene expression in papaya “Khak Nual” cultivated under varying conditions", The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2023, หน้า 1-14
2023 exDejyong, T., exChanachai, K., exPrarakamawongsa, T., exKongkaew, Wandee, exThiptara, A., inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exTagoPacheco, D., inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Economic and value chain analysis to support an investigation and risk mitigation efforts on Marek’s disease in layers in the southern part of Thailand", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 35-45
2023 exBhumipol, P., inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "Match analysis of professional Muay Thai fighter between winner and loser", Journal of Human Sport and Exercise, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2023, หน้า 657-669
2023 inดร.อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, "Aromatic Residues on the Side Surface of Cry4Ba-Domain II of Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Function in Binding toTheir Counterpart Residues on the Aedes aegypti Alkaline Phosphatase Receptor", Toxins, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มกราคม 2023, หน้า 1-14
2023 exSamsalee, N., exMeerasri, J., inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Rice husk nanocellulose: Extraction by high-pressure homogenization, chemical treatments and characterization", Carbohydrate Polymer Technologies and Applications, ปีที่ 6, ธันวาคม 2023
2023 exจันทรกานต์ ศรีสมทรัพย์, exกนกวรรณ นนทวงศ์, exดารณี โชคชัยชำนาญกิจ, exหม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ , inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Shotgun proteomics characterization of potential allergens in dried and powdered krill and fresh and powdered whiteleg shrimp", Food Bioscience , ปีที่ 54, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2023
2023 inดร.ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inสุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, รองศาสตราจารย์, "Synergistic effects of structural, crystalline, and chemical defects on the photocatalytic performance of Y-doped ZnO for carbaryl degradation", Journal of Environmental Sciences (China), ปีที่ 124, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 667-677
2023 inดร.สุชีวัน กรอบทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inสุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, รองศาสตราจารย์, exWongrerkdee, S., exLohawet, K., exKaewprajak, A., exKumnorkaew, P., "Modification of PEDOT:PSS films using ZnI2 additive for power conversion efficiency enhancement of organic solar cells", Express Polymer Letters, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 449-456
2023 exปฐวี ภิราญคำ, exกิตติพงษ์ สีม่วง, exธีรยุทธ ตู้จินดา, inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Initial Population Density of Meloidogyne graminicola and Plant Age of Infection on Thai Jasmine Rice and Nematode Multiplication", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 50, ฉบับที่ 5, กันยายน 2023, หน้า 1-10
2023 exSuamuang, S., exLomlek, C., exKongkachana, W., exTangphatsornruang, S., inดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTanadul, O.-U.-M., inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, "Identification of quantitative trait loci controlling flowering time in black gram (Vigna mungo [L.] Hepper)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 43-50
2023 exNanthiga Thongthip, inดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนพล ไชยแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of important morphology for waterlogging tolerance from developed mung bean F2 population", Chilean Journal of Agricultural Research, ปีที่ 83, ฉบับที่ 2, เมษายน 2023, หน้า 236-247
2023 exHnokaew, P., exMoonmanee, T., exPhatsara, C., exChongkasikit, N., inนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, exOluodo, L.A., exYammuen-Art, S., "Effect of UV-B irradiated vitamin D enriched yeast supplementation on milk performance and blood chemical profiles in dairy cows", Animal Bioscience, ปีที่ 36, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2023, หน้า 1536-1545
2023 inดร.อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, "Cry4Ba toxin of Bacillus thuringiensis subsp. israelensis uses both domains II and III to bind to its receptorโ€”Aedes aegypti alkaline phosphatase", Heliyon, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023
2023 inดร.อนามัย ดำเนตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ดนุพล แสงนาค, อาจารย์, inดร.อัญชิษฐา ภูอุดม, อาจารย์, "Thailand’s Innovative Agritourism in the Post COVID-19 New Normal: A New Paradigm to Achieve Sustainable Development Goals", Research in Globalization, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2023
2023 exMeerasri, J., exKongsin, K., inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Characterization and functional properties of novel nanocomposite sericin-based films incorporated with sericin nanoparticles", Chemical Engineering Journal Advances, ปีที่ 16, พฤศจิกายน 2023
2023 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "Lesson Learned and Success Factors on Dried Banana Product Community Enterprise Management In Ratchaburi Province, Thailand", International Journal Of Arts Humanities And Social Sciences Studies, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023, หน้า 13-24
2023 exภานุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์, exKitikorn Charmondusit, exViriya Taecharungroj, exWee Rawang, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, exSeree Woraphong, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียนตาบอด: กรณีศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดระดับประถมศึกษาในประเทศไทย", International Journal of Education and Practice, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน 2023, หน้า 295-307
2023 exJitpimai, K., exNgiwsara, L., inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanichpat, T., inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of Alcoholic Extracts of Mucuna pruriens (L.) DC. var. utilis for Antibacterial, Antioxidant and Cytotoxic Activities toward Human Cancer Cell Lines", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 50, ฉบับที่ 5, กันยายน 2023
2023 exHo Soonmin, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, exMahmood Alhaji, "Recent research developments in electrodeposited thin films", International Journal of Chemical and Biochemical Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2023, หน้า 487-506
2023 exFa-Jui Tan, exUmpuchinee Simsiri, exWaraporn Rungruengpet , exChonlathee Kaewkot, exYu-Mei Sun, inดร.วันวิสา ชุ่มเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of cold chain on chicken egg quality in a simulated post washing processing and consumer storage model.", Revista Brasileira de Ciencia Avicola, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2023, หน้า 1-8
2023 inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์, inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์, inนางสาวสุชาดา กรุณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Correlation of Soil Physiochemical Properties, Microorganism Numbers, and Bacterial Communities Following Unburned and Burned Sugarcane Harvest", Applied and Environmental Soil Science, ปีที่ 2023, ฉบับที่ 9618349, มีนาคม 2023, หน้า 1-9
2023 exNattanan Thuamsuwan, exKaroon Chanachai, exMonaya Ekgatat, exPrakit Srisai, exTippawon Prarakamawongsa, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Risk Factors Associated with Brucellosis Seropositivity in Goat Farms of Sing Buri Province, Thailand", World's Veterinary Journal, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, หน้า 191-199
2023 inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์, exKhemdee, K., inดร.อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, "Evaluating the Potential of Newly Developed Energy Cane Clones for First- and Second-Generation Ethanol Production", Fermentation, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023
2023 exผศ.ดร.เเกรียงไกร สีตะพันธุ์, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Microplastics in commercial fish digestive tracts from freshwater habitats in Northern Thailand", Ecologica Montenegrina, ปีที่ 68, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2023, หน้า 48-65
2023 inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, exTaek-Kyun Lee, exSukchan Lee, exWon Kyong Cho, "Comparative Transcriptomic Analysis of Genes in the 20-hydroxyecdysone Biosynthesis in the Fern Microsorum scolopendria Towards Challenges with Foliar Application of Chitosan", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 2397
2023 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปิยาภรณ์ ตุ้มนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.อันดามัน กลมกล่อม, exPiyapong Prasertsri, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Synergistic Effects of Combined Concurrent Training and Eri-Polyunsaturated Fatty Acid Supplementation on Bone Mineral Density, Muscle Strength, and Inflammation", Preventive Nutrition and Food Science, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, หน้า 10-20
2023 exJarernkong, K., inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exJaitrong, W., "THREE NEW SPECIES OF THE ANT GENUS LEPISIOTA SANTSCHI, 1926 (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) FROM THAILAND", Far Eastern Entomologist, ฉบับที่ 468, มกราคม 2023, หน้า 1-15
2023 exSriprablom, J., exSuphantharika, M., exSmith, S.M., exAmornsakchai, T., inดร.จักรพงศ์ ภิญโญ, อาจารย์, exWongsagonsup, R., "Physicochemical, Rheological, In-Vitro Digestibility, and Emulsifying Properties of Starch Extracted from Pineapple Stem Agricultural Waste", Foods, ปีที่ 12, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2023
2023 exCharinrat Chainiwetwattana, exEkasiddh Wongrat, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, "Annealing time dependence on the structural, optical, optoelectrical, and electrical properties of copper antimony sulfide thin film synthesized using the dip coating method", Optical Materials, ปีที่ 138, ฉบับที่ -, เมษายน 2023, หน้า 113640-1-113640-14
2023 exสายชล สุขญาณกิจ, inดร.ชาลินี คงสุด, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Responses of Phosphorus Applications in Two Cultivars of Thailand’s Dwarf Yard-Long Beans", Current Applied Science and Technology, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2023, หน้า 1-13
2023 exสาริศา รักตะเมธากูล, inดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพิศ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "Application of Time Series to Daily Highest and Lowest Temperatures of Bangkok in Thailand", AMERICAN REVIEW OF MATHEMATICS AND STATISTICS, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, หน้า 17-21
2023 exMeerasri, J., inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Novel application of pineapple peel pectin extract film as active edible coating on quality of dried pineapple", International Journal of Food Science and Technology, มกราคม 2023
2023 inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, exSaman, P., exSuwor, P., exSangdee, A., inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic loci associated with Fusarium wilt resistance in tomato (Solanum lycopersicum L.) discovered by genome-wide association study", Plant Breeding, ปีที่ 142, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2023
2023 exSukpancharoen, S., exKatongtung, T., inนายนพพร รัตนช่วง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTippayawong, N., "Unlocking the potential of transesterification catalysts for biodiesel production through machine learning approach", Bioresource Technology, ปีที่ 378, มิถุนายน 2023
2023 exLaksana, C., exSophiphun, O., inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "In vitro and in vivo screening for the identification of salt-tolerant sugarcane (Saccharum officinarum L.) clones: molecular, biochemical, and physiological responses to salt stress", Saudi Journal of Biological Sciences, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023
2023 inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อธิวัฒน์ บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัมภิกา บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancing inbound logistics in the tuna canning industry through simulation: A case analysis", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 50, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2023, หน้า 506-512
2023 inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, exรองศาสตราจารย์ ดร. เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ, inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exEilhann E. Kwon, exWei-Hsin Chen, "Machine learning and statistical analysis for biomass torrefaction: A review", Bioresource Technology, ปีที่ 369, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 128504
2023 exChanoknun Poochipakorn, ex Weena Joongpan, exPongphon Tongsangiam, exAreeya Phooseerit, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, "The impact of strategic ventilation adjustments on stress responses in horses housed full-time in a vector-protected barn during the African horse sickness outbreak in Thailand", Animal Welfare, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023
2023 inนางสาวจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, อาจารย์, exKanchanaphon Sawangchaitham, exปาริชาติ เบิร์นส, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "Improved PCR for Detection of Xanthomonas euvesicatoria pv. perforans in tomato seeds", Natural and Life Sciences Communications, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2023
2023 inดร.วีนาวรรณ สมผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ZIF-8, chitosan and ?-cyclodextrin-incorporated ZIF-8 nanohybrid for improving drug delivery", ScienceAsia, ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2023, หน้า 776-785
2023 inดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exนายจิรเมธ มีทิม, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Application of miniaturized near-infrared spectrometer for indirectly determining flesh thickness of intact polished coconut", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 198, ฉบับที่ -, เมษายน 2023, หน้า 1-6
2023 exMi, N.V.A., inดร.สิรัญญา ทองชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, "GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL PROPERTIES OF MEKONG DELTA CLAY AS COMPARISON WITH BANGKOK CLAY", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 24, ฉบับที่ 101, มกราคม 2023, หน้า 22-32
2023 exPermana, B.H., inดร.สุชีวัน กรอบทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYingchutrakul, Y., exSaithong, T., exThiravetyan, P., exTreesubsuntorn, C., "Evidence of brassinosteroid signalling and alternate carbon metabolism pathway in the particulate matter and volatile organic compound stress response of Sansevieria trifasciata", Environmental and Experimental Botany, ปีที่ 205, มกราคม 2023
2023 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exอรรถพล อ่างแก้ว, exอภิลัดดา พัฒนธรเดช, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ปิยะพร พันธุ์ศักดิ์, inดร.ปวีร์ คล่องเวสสะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Dr.Daniel Snow, exClifford E. Harris , exProf.Dr.Steve Comfort, "Adsorptive–Photocatalytic Performance for Antibiotic and Personal Care Product Using Cu0.5Mn0.5Fe2O4", Antibiotics, ปีที่ 12, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า 1-20
2023 exชยานนท์ ชุ่มใจ, inดร.น้ำฝน ทองทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors affecting histamine levels in edible crickets: Implications for post-harvest management and farmed cricket production", Food control, ปีที่ 154, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023, หน้า 110036-110036
2023 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, exSarataphan, N., inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.ทวี เหล่าดิ้ม, อาจารย์, inนายฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThongphrai, P., inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, "GROWTH CURVES OF SWAMP BUFFALOES (Bubalus b. carabanensis) UNDER REARING IN COW HOUSE", Buffalo Bulletin, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 73-80
2023 exSittiwong, J., exOpasmongkolchai, O., inดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิญญู แสงทอง, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Computational study of the conversion of methane and carbon dioxide to acetic acid over NU-1000 metalโ€“organic framework-supported single-atom metal catalysts", Molecular Catalysis, ปีที่ 535, มกราคม 2023
2023 exChen G.-Z., inดร.วันวิสา ชุ่มเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKaewkot C., exSun Y.-M., exFa-Jui Tan, "Combination of sensory evaluation with conventional physiochemical analyses to evaluate quality changes during long-term storage and estimate the shelf life of chicken eggs", British Poultry Science, ปีที่ 64, ฉบับที่ 5, กันยายน 2023, หน้า 001-008
2023 inดร.กมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "LOAD-DISPLACEMENT BEHAVIOR OF SINGLE PILE IN SAND USING PHYSICAL MODEL TEST AND FINITE ELEMENT METHOD", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 24, ฉบับที่ 103, มีนาคม 2023, หน้า 68-75
2023 exThuzar, M., exSae-lee, Y., exSaensuk, C., exPitaloka, M.K., inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, exAesomnuk, W., exRuanjaichon, V., exWanchana, S., inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "Primary Root Excision Induces ERF071, Which Mediates the Development of Lateral Roots in Makapuno Coconut (Cocos nucifera)", Plants, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 exปราลีนา ทองศรี, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "Effects of Community-potential Factors on the Quality of Life of Urban Elderly of Bangkok Metropolitan", The Open Public Health Journal, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, หน้า e187494452
2023 exTseng, Y.-C., inนางสาววีรชญา จารุปรีชาชาญ, อาจารย์, exLee, T.-H., "Understanding the Benefits and Design of Chatbots to Meet the Healthcare Needs of Migrant Workers", Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, ปีที่ 7, ฉบับที่ CSCW2, ตุลาคม 2023
2023 exChanatip Ummee, inนางสาวรติวรรณ สิทธิบุตร์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ecological niche affects mitochondrial DNA diversity and variation in near-threatened Himalayan vulture (Gyps himalayensis)", Biodiversitas Journal of Biological Diversity, ปีที่ 24, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 3630-3640
2023 exSahachairungrueng, W., exThompson, A.K., inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exTeerachaichayut, S., "Non-Destructive Classification of Organic and Conventional Hens’ Eggs Using Near-Infrared Hyperspectral Imaging", Foods, ปีที่ 12, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2023
2023 exPhoukeo Saokhamkeo, inดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors influencing the practice of commercial rice production for food security in Vientiane capital, Laos", Asian Journal of Agriculture and Rural Development, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, เมษายน 2023, หน้า 113-119
2023 exLi, Y., inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, "Configuring the Pattern of Sustainable Tourism Development as Affected by the Construction of a High-Speed Railway System", SAGE Open, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2023
2023 exPathomaim, S., exJarussophon, S., inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ozone-Ultrafine Bubbles for Reducing Concentration of Citric Acid and Sodium Chloride for Trimmed Young Coconut Preservation", Horticulturae, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exKwandee, P., inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, inดร.บัณฑิตา วานิกร, อาจารย์, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพบูลย์ ตั่นสกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficacy of Triphala extracts on the changes of obese fecal microbiome and metabolome in the human gut model", Journal of Traditional and Complementary Medicine, มีนาคม 2023
2023 exMohd Jahir Khan, exZoheb Karim, exBoonya Charnnok, inดร.ทิพรดา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPattaraporn Posoknistakul, exNavadol Laosiripojana, exKevin C.-W. Wu, exChularat Sakdaronnarong, "Fabrication and Characterization of Functional Biobased Membranes from Postconsumer Cotton Fabrics and Palm Waste for the Removal of Dyes", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 7, เมษายน 2023, หน้า 1-18
2023 inดร.กมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHa Tran Quang, exTran Van Tuan, "Effect of Groundwater Level Change on Piled Raft Foundation in Ho Chi Minh City, Viet Nam using 3D-FEM", Geomechanics and Engineering, ปีที่ 32, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 387-396
2023 exAssist.Prof.Dr. Akekawat Vitheepradit, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Microplastics in surface water and tissue of white leg shrimp, Litopenaeus vannamei, in a cultured pond in Nakhon Pathom Province, Central Thailand", AIMS Environmental Science, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 478-503
2023 inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Streptococcus agalactiae Serotype VII, an Emerging Pathogen Affecting Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis) in Intensive Farming", Transboundary and Emerging Diseases, ปีที่ 2023, ฉบับที่ -, มีนาคม 2023, หน้า 1-13
2023 exPeeranut THONGYOS, exPossawat NARUMOL, exUthomphon SAICHOMPOO, exSulaiman Cheabu, exTeerarat Ittisoponkul, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "Efficiency of short-grain rice breeding program between pedigree and single seed descent methods for yield, biotic resistance and cooking quality derived from indica x japonica", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2023, หน้า 233-248
2023 exอ.ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม, exอ.ศศิวัลย์ พูลสวัสดิ์, exนายกันตพงศ์ สินอาภา, exนางสาวปาจารีย์ ซิบังเกิด, exนางสาววันทนา ฮึกหาญสู้ศัตรู, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, "SECOND-ORDER CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF COMMUNITY INNOVATOR IN THAILAND", Russian Law Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2023, หน้า 512-520
2023 inดร.สุชีวัน กรอบทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วรรณ รุ่งสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inสุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, รองศาสตราจารย์, "Comparison of ZnO Nanoparticles Prepared by Precipitation and Combustion for UV and Sunlight-Driven Photocatalytic Degradation of Methylene Blue", Toxics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023, หน้า 1-12
2023 inดร.An Uesugi, อาจารย์, "The impact of educational elements and psychological distance on family outdoor leisure experiences and environmental attitudes", Leisure/Loisir, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2023
2023 exKrittika Srisuksai, exKongphop Parunyakul, exPitchaya Santativongchai, exNarumon Phaonakrop, exSittiruk Roytrakul, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant Activity of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) on Cognitive Function in Rats", Foods, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1-19
2023 exAkarapisan, A., exKumvinit, A., exFalert, S., inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "Identification and Detection of a Virulence Gene of Streptomyces scabies Causing Potato Scab in Thailand", Natural and Life Sciences Communications, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2023
2023 exChalermsinsuwan, B., exLi, Y.-H., inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, "Optimization of gasification process parameters for COVID-19 medical masks using response surface methodology", Alexandria Engineering Journal, ปีที่ 62, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า 335-347
2023 exSongtoasesakul, D., exAesomnuk, W., exPannak, S., exSiangliw, J.L., exSiangliw, M., exToojinda, T., exWanchana, S., inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "QTL-seq Identifies Pokkali-Derived QTLs and Candidate Genes for Salt Tolerance at Seedling Stage in Rice (Oryza sativa L.)", Agriculture (Switzerland), ปีที่ 13, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023
2023 exGholampour, S., exGholampour, B., exElahi, A., exNoruzi, A., exSaboury, A.A., exHassan, S.-U., exAhmed, F., exNawaz, R., inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, "From mega-events hosting to scientific leadership: A seven-decade scientometric analysis of pioneer countries", Cogent Social Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2023
2023 exNakprasit, K., inวัชรินทร รักษาศักดิ์ชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSittitrai, P., "Vertex 2-arboricity of planar graphs without 4-cycles adjacent to 6-cycles", Theoretical Computer Science, มกราคม 2023
2023 exRodsatian, N., inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeรฑarrubia, I., exSerra, M., exCrespo, J., exBlanch, A., inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, "Effect of dietary supplementation of citrus flavonoids on performance, intestinal epithelium morphology, microbiota in excreta and oxidative stress of broiler chickens subjected to heat stress", European Poultry Science, ปีที่ 87, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exสายชล สุขญาณกิจ, exโสภิดา สุขญาณกิจ, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Co-Fertilizer Application and Dolomite Amendments on Yield and Grain Quality of Rice Grown on Post-Active Acid Sulfate Soil", AGRIVITA, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2023, หน้า 311-321
2023 exChaweewan, K., exMahinchai, P., exKongsook, S., exSoponchit, S., exWeerasamith, P., exAwiruttapanich, W., exPrapawat, P., exJamparat, W., exChanthaworn, T., exRattanamahavichai, N., exWeangchanok, S., inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exDuangjinda, M., exTuntivisoottikul, K., exChaosap, C., exJirajaroenrat, K., "Genetic Divergence of Thai Indigenous Pigs from Three Distinct Geographic Regions Revealed by Microsatellite Marker Analysis", Animals, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exNgearnpat, N., inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKotabin, N., inดร.กฤตชญา อิสกุล, อาจารย์, "Comparative Assessment of Gamma-Polyglutamic Acid and Bacillus subtilis cells as Biostimulants to Improve Rice Growth and Soil Quality", Journal of Ecological Engineering, ปีที่ 24, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2023, หน้า 46-59
2023 exMr.Zin Myo Swe, exนายฐาปกรณ์ ชุมพล, exผศ.กาญจนา แปงจิตต์, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Use of pigmented rice as carrier and stingless bee honey as prebiotic to formulate novel synbiotic products mixed with three strains of probiotic bacteria", Food Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า e120722
2023 inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genotype performance and relationship between leaf traits, biomass yield and wood quality on interspecific hybrids of Jatropha", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2023, หน้า 309-320
2023 inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนายิกา ปิ่นเนียม, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Surveillance of antimicrobial resistance, phenotypic, andgenotypic patterns of Salmonella enterica isolated from animal feedstuffs: Annual study", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023, หน้า 939-945
2023 exNilwanna, K., exSittiwong, J., inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิวดี บุญญะอุทธยาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProbst, M., inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Aluminum-based metal-organic framework support metal(II)-hydride as catalyst for the hydrogenation of carbon dioxide to formic acid: A computational study", Molecular Catalysis, ปีที่ 541, เมษายน 2023
2023 exAlisa Kongjaimun, exYu Takahashi, exYosuke Yoshioka, exNorihiko Tomooka, exRachsawan Mongkol, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, "Molecular Analysis of Genetic Diversity and Structure of the Lablab (Lablab purpureus (L.) Sweet) Gene Pool Reveals Two Independent Routes of Domestication", Plants, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 exธนาโชค ตติเจริญ, exShogo Matsumoto, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Response and acclimatization of a CAM orchid, Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ to drought, heat, and combined drought and heat stress", Scientia Horticulturae, ปีที่ 309, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 111661-1-11
2023 exKlinsawat, W., exUthaipaisanwong, P., exJenjaroenpun, P., inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWongsurawat, T., exKusonmano, K., "Microbiome variations among age classes and diets of captive Asian elephants (Elephas maximus) in Thailand using full-length 16S rRNA nanopore sequencing", Scientific Reports, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023
2023 exCharoenwongphaibun, C., exLorthongpanich, C., exSeptham, P., exWangpaiboon, K., exPanpetch, P., exPichyangkura, R., exCharoenwongpaiboon, T., inดร.กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of Cationic Quaternized Nanolevan Derivative for Small Molecule and Nucleic Acid Delivery", Gels, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023
2023 exMaliwan Bunluephan, exChutima Chuenduang, exSunisa Suamuang, inนางสาวกิติยา อ่ำกุล, inดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Non-destructive estimation of anthocyanin content in yardlong bean based on tristimulus values and reflectance spectra", Crop Breeding and Applied Biotechnology , ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 1-8
2023 exPongma, C., exSongthammanuphap, S., exPuthong, S., exBuakeaw, A., exPrammananan, T., exWarit, S., exTipkantha, W., exKaewkhunjob, E., exJairak, W., exKongmakee, P., exPabutta, C., inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYindeeyoungyeon, W., exPalaga, T., "Using whole blood cultures in interferon gamma release assays to detect Mycobacterium tuberculosis complex infection in Asian elephants (Elephas maximus)", PloS one, ปีที่ 18, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า e0288161
2023 inดร.วัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์, อาจารย์, exRojanavit Phoonkhwan, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "A low-cost soil strength and subsoiling depth measuring system and soil mapping derived from field tests", Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, เมษายน 2023, หน้า 139-148
2023 inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exTagami, T., exKang, H.-J., exOkuyama, M., exSakairi, N., exKimura, A., "Nonreducing terminal chimeric isomaltomegalosaccharide and its integration with azoreductase for the remediation of soil-contaminated lipophilic azo dyes", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 305, เมษายน 2023
2023 inนายภัทรพงศ์ รักน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Numerical evaluation of an external environment effectiveness to the surface plasmon mode in Au slot waveguide for design the sensor simulation", Journal of Materials Science and Applied Energy , ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 1-10
2023 exYutaka SUZUKI, exสุกัญญา กำมา, exปฏิวัติ สุขกุล, inดร.นงภัทร ไชยชนะ, อาจารย์, inดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of alternate wetting and drying water management and rice straw incorporation for sustainable rice production under dry season conditions in central Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2023, หน้า 445-454
2023 inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exศิรายุ จันปี้, inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ, "Upgrading of Corn Stalk Residue and Tannery Waste into Sustainable Solid Biofuel via Conventional Hydrothermal Carbonization and Co-Hydrothermal Carbonization", Journal of Sustainability Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023
2023 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธุ์, exนายสุชัย หรดี, exนายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง, exนายอำพน วนพานิช, exนายชานุ วงศ์สวัสดิวัฒนา, exนายพรเทพ เจริญสืบสกุล, exนายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู, exนายกริชสยาม คงสตรี, exนายอโนทัย เพียรคงชล, exนายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์, exนายสุรชัย โภคะมณี , "Diversity of Araceae in the National Parks of Kanchanaburi, Chiang Mai and Kamphaeng Petch Province in Thailand", Advance Research in Sciences (ARS), ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2023, หน้า 1-5
2023 exWhairit, T., inดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด, อาจารย์, inดร.วรัญญา อรรถเสนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "JINDEX: JSON and index search system for plant germplasm database", Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, ปีที่ 35, ฉบับที่ 8, กันยายน 2023
2023 exKanokwan Jitpimai, exLukana Ngiwsara, exWeeranuch Lang, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJisnuson Svasti, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of alcoholic extracts of Mucuna pruriens (L)DC.var. utilis for antibacterial, antioxidant and cytotoxin activities toward human cancer cell lines", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 50, ฉบับที่ 5, กันยายน 2023, หน้า 1-15
2023 exนายพงษ์พิทักษ์ ยวนจิต, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHernan Ceballos, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of Yield Potential and Combining Ability in Thai Elite Cassava Varieties for Breeding Selection", Agronomy, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 1-13
2023 exPannak, S., exWanchana, S., exAesomnuk, W., exPitaloka, M.K., exJamboonsri, W., exSiangliw, M., exMeyers, B.C., exToojinda, T., inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "Functional Bph14 from Rathu Heenati promotes resistance to BPH at the early seedling stage of rice (Oryza sativa L.) as revealed by QTL-seq", TAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik, ปีที่ 136, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 2
2023 inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYada Tansiri, inนางสาวเทพยุดา ศรีตระกูล, อาจารย์, exSineenat Sripattanakul, exAukkrimapann Sopitthummakhun, exGerd Katzenmeier, ex Chin-Lin Hsieh, exSean P. McDonough, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Yung-Fu Chang, "Leptospira borgpetersenii Leucine-Rich Repeat Proteins Provide Strong Protective Efficacy as Novel LeptospiralVaccine Candidates", Tropical Medicine and Infectious Disease, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 inนางสาวรติวรรณ สิทธิบุตร์, exนายสิรวิทย์ ทรัพย์เอนก, exนางรวิวรรณ พลอยพันธุ์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects on hematology and blood biochemistry profile of intramuscular meloxicam injection in Brahminy kite and Barn owl", Journa of Veterinary Science, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2023, หน้า e43-e43
2023 exNair, R.M., exBoddepalli, V.N., exYan, M.-R., exKumar, V., exGill, B., exPan, R.S., exWang, C., exHartman, G.L., exSilva e Souza, R., inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, "Global Status of Vegetable Soybean", Plants, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exDitcharoen, S., exSirisomboon, P., exSaengprachatanarug, K., exPhuphaphud, A., inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exMalai, C., exSaenphon, C., exPanduangnate, L., exPosom, J., "Improving the non-destructive maturity classification model for durian fruit using near-infrared spectroscopy", Artificial Intelligence in Agriculture, ปีที่ 7, มีนาคม 2023, หน้า 35-43
2023 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์,