Person Image

  Education

  • Ph.D. Biosphere Resoura Science and Technology (Plant Parasitic Mycology) , University of Tsukuba , JAPAN
  • วท.ม.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
  • วท.บ.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

  Expertise Cloud

  Artificial neural networkbiological controlBrown leaf spot diseaseCassavaCorn downy mildewcorn rustDNA sequencingEucalyptusFusariumgenetic variationGeographic distributionHost preferenceImage analysisISSRISSR markersITSITS rDNAMeliosmamolecular markersmycoherbicideMyrothecium roridumPhysiological racePlant diseasePuccinia polysoraPuccinialesriceRustRust fungiSoutheast Asiasouthern rustTrichodermawater hyacinthการเกษตรการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคการเจริญครอบครองรากการตรวจวินิจฉัยการระบาดการเรียนรู้เชิงลึกการวิเคราะห์ภาพการส่งเสริมการเจริญของพืชกำจัดศัตรูพืชข้าวข้าวโพดข้าวโพด ราสนิม ลายพิมพ์ดีเอ็นเอข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดหวานคลองเปรมประชากรคลินิกคลินิกพืชควบคุมการระบาดความต้องการธาตุอาหารความต้านทานของข้าวความผันแปรความหลากหลายเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุล ข้าวโพด ความหวาน ราสนิมแคลลัสอ้อยไคติเนสจีโนไทป์ชุดตรวจโรคพืช ศัตรูพืชเชื้อรา Bipolaris oryzaeเชื้อรา Sarocladium oryzaeฐานข้อมูลโดยชีววิธีตรวจวินิจฉัยทนเค็มทนร้อนทนโรคทนแล้งเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่ายเทคโนโลยีจีโนมิกส์นาโนบับเบิลเนื่อเยื่อเจริญแบคทีเรียแบคทีเรียทนกรดแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ใบจุดสีน้ำตาลปรับปรุงพันธุ์ป่าพรุผักตบชวาพันธุ์ต้านทานพันธุ์พืชพืชไร่พืชสวนมะพร้าวนํ้าหอมมะม่วง ไตรโคเดอร์มา บาซิลลัสมันสำปะหลังรากเน่าราน้ำค้างราสนิมโรคพืชโรคพืช ตววจวินิจฉัย คลินิกสุขภาพพืชโรคเมล็ดด่างสุขภาพพืชสุขภาพพืช เชื้อสาเหตุโรคพืชหัวเน่าเห็ดกระถินพิมาน: สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ: การเพาะเลี่ยงอ้อยปลอดเชื้ออ้อยปลอดโรคิ่ิBio Reactor

  Interest

  Taxonomy , Molecular Biology in Plant Parasitic Fungi, Genetic Diversity of Fungi

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาโรคพืช
  • ก.ค. 2559 - ก.ค. 2563 หัวหน้าภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
  • มี.ค. 2558 - ก.ค. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาโรคพืชฝ่ายการจัดการระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ก.ค. 2554 - ม.ค. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาโรคพืชฝ่ายธุรการและกิจกรรมนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 76 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 47 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Pathogenicity, host range and activities of a secondary metabolite and enzyme from Myrothecium roridum on water hyacinth from ThailandPiyaboon O., Piyaboon O., Pawongrat R., Unartngam J., Chinawong S., Unartngam A., Unartngam A.2016Weed Biology and Management
  16(3),pp. 132-144
  18
  2Taxonomic identity of a Phakopsora fungus causing the grapevine leaf rust disease in Southeast Asia and AustralasiaPota S., Chatasiri S., Unartngam J., Yamaoka Y., Hosaka K., Ono Y.2015Mycoscience
  56(2),pp. 198-204
  13
  3Milesina thailandica, a second rust fungus on an early diverged leptosporangiate fern genus, Lygodium, found in ThailandOno Y., Ono Y., Ohmachi K., Unartngam J., Okane I., Ayawong C., Janruang P.2020Mycological Progress
  19(2),pp. 147-154
  5
  4Morphological and molecular based identification of Trichoderma CB-Pin-01 biological control agent of plant pathogenic fungi in ThailandUnartngam J., Unartngam J., Srithongkum B., Srithongkum B., Intanoo W., Charoenrak P., Chamswarng C.2020International Journal of Agricultural Technology
  16(1),pp. 175-188
  4
  5Taxonomy of Southeast Asian-Australasian grapevine leaf rust fungus and its close relativesOno Y., Ono Y., Okane I., Chatasiri S., Pota S., Unartngam J., Ayawong C., Ayawong C., Nguyen H.D., Le C.T.M., Le C.T.M.2020Mycological Progress
  19(9),pp. 905-919
  4
  6Morphological and molecular based identification of corn downy mildew distributed in ThailandJanruang P., Unartngam J.2018International Journal of Agricultural Technology
  14(6),pp. 845-860
  2
  7Paramyrothecium eichhorniae sp. nov., Causing Leaf Blight Disease of Water Hyacinth from ThailandPinruan U., Unartngam J., Unartngam A., Piyaboon O., Sommai S., Khamsuntorn P.2022Mycobiology
  50(1),pp. 12-19
  2
  8Ravenelia species (Pucciniales) newly found in Thailand with their additional host and life cycle stageAyawong C., Ayawong C., Unartngam J., Chung W.H., Ono Y., Ono Y.2020Mycoscience
  61(4),pp. 197-203
  1
  9Cystomyces antheropori, a new rust fungus on Antheroporum glaucum from ThailandAyawong C., Ayawong C., Unartngam J., Thiwatwaranikul P., Okane I., Ono Y., Ono Y.2020Mycoscience
  61(4),pp. 179-183
  0
  10Two new records of Ravenelia species on legumes in ThailandAyawong C., Unartngam J., Chung W.H.2020International Journal of Agricultural Technology
  16(3),pp. 563-574
  0
  11Effectiveness of bacteria isolated from peat swamp forests to control rice dirty panicle fungi in thailandUnartngam J., Naunnet T., Sangsuk S., Chountragoon O., Kerdkhong C., Tantirungkij M.2021Agrivita
  43(2),pp. 262-272
  0
  12Discovery of teliospores of a Cape jasmine rust fungus, Hemileia gardeniae-floridae (Pucciniales), and its occurrence in ThailandOno Y., Ono Y., Okane I., Unartngam J., Ayawong C.2021Mycoscience
  62(5),pp. 336-340
  0
  13Novel causative agents of Fusarium solani species complex causing stem and fruit rot in cucurbit in TaiwanSritongkam B., Sun P.L., Lo P.H., Lo P.H., Shen Y.M., Wang C.J., Unartngam J., Chung W.H.2022Journal of Phytopathology
  0
  14Genome-Wide Association Study (GWAS) Reveals an SNP Associated with Waxy Trait and Development of a Functional Marker for Predicting Waxy Maize (Zea mays L. var. ceratina)Ruanjaichon V., Yin K.K., Thunnom B., Khammona K., Suriharn K., Simla S., Kerdsri C., Aesomnuk W., Yongsuwan A., Chaomueang N., Oo N.N., Unartngam J., Arikit S., Wanchana S., Toojinda T.2022Agronomy
  12(10)
  0