Person Image

Administration

Education

  • Ph.D. Biosphere Resoura Science and Technology (Plant Parasitic Mycology) , University of Tsukuba , JAPAN
  • วท.ม.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
  • วท.บ.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2021 การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 ประเมินและพัฒนาสายพันธุ์พืชสวนเพื่อผลิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 14 12 0 0
2019 การศึกษาการระบาดและเชื้อราสาเหตุของโรครากเน่า หัวเน่าลำต้นเน่ามันสำปะหลังในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
2018 การเพาะเลี้ยงเห็ดกระถินพิมานเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อราสนิมบนข้าวโพดสายพันธุ์แท้ Ki1-Ki52 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การพัฒนาเทคนิคตรวจจับโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลังด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 0 0
2011 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพพืชและการควบคุมโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
2010 โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2010 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการควบคุมโรคพืชและตรวจสุขภาพพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 7 0 0
2009 โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 16 18 2 0
2018 การศึกษาความเป็นพิษและตำแหน่งยีนที่เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์ลำดับจีโนมของเชื้อรา Myrothecium roridum หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 1 0 0
2018 การประเมินความต้านทานของข้าวต่อโรคใบจุดสีน้ำตาลที่เกิดจากเชื้อรา Bipolaris oryzae และโรคกาบใบเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Sarocladium oryzae และการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 2 0 0
2018 การพัฒนาระบบปฏิบัิติการตรวจสอบจีโนไทป์แบบประสิทธิภาพสูงในข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 1 0 0
2018 การศึกษาคลองดินต้นแบบการควบคุมการระบาดของผักตบชวา ในคลองเปรมประชากร โดยชีววิธี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2017 ความหลากหลายของแบคที่เรียทนกรด (acid-tolerant bacteria) และแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ (purple non-sulfur bacteria) ในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 4 0 0
2017 การค้นหา QTLs ที่ควบคุมลักษณะต้านทานต่อโรคเมล็ดด่างและโรคใบขีดโปร่งแสงในข้าวอย่างรวดเร็วด้วยวิธี QTL seq และ GWAS ร่วมกับการค้นหาลำดับเบสดีเอ็นเอทั้งจีโนมและพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการคัดเลือกลักษณะต้านทานเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 2 1 2 0
2017 โครงการพัฒนาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร (ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2016 การพัฒนาระบบปลอดเชื้อในการขยายอ้อยพันธุ์ดีด้วยวิธีการ Bio Reactor หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2016 การศึกษาวิธีการตัดเนื้อเยื่อเจริญเพื่อการผลิตแคลัสอ้อยปลอดโรค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2015 การศึกษาการระบาดของโรคเมล็ดด่างข้าวและการประเมินความต้านทานโรคบนข้าวพันธ์ุต่างๆ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 5 0 0
2014 การจำแนกชนิดและการศึกษาลักษณะความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 2 0 0
2013 การจำแนกชนิดและการศึกษาลักษณะความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2013 การตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องหมายโมเลกุลต่อลักษณะความหนาบางของเปลือกหุ้มเมล็ด ความหวาน และความต้านทานโรคราสนิมในข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2013 Sequencing and fine mapping of Downy Mildew resistant Quantitative Trait Loci in Maize ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2012 การจำแนกชนิดและการศึกษาลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรมของเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2012 การจำแนกชนิดและการศึกษาลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรมของเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกและการประเมินความต้านทานโรคราสนิมบนข้าวโพด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
2008 ความหลากหลายของเชื้อราสนิมข้าวโพดและการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราสนิม หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1 0 0
2008 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ในระดับโมเลกุลของสายพันธุ์เชื้อราสนิมข้าวโพดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2008 โครงการแนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจพืช ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2 0 0 0
2007 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ในระดับโมเลกุลของสายพันธุ์เชื้อราสนิมข้าวโพดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2007 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ในระดับโมเลกุลของสายพันธุ์เชื้อราสนิมข้าวโพดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0