Expertise Cloud

AFLPBioactive compound activitybiological controlcorn rustcrude extractsCryptosporiopsis eucalyptidisease resistance enzymatic activityEucalyptusfungal formulationISSR markersITSITS rDNAITS ribosomal DNAKratinphimanleaf blight diseaseLeaf spot and shoot blight diseasemycoherbicideMyrothecium roridumMyrothecium roridum - endophyte - trichothecenes - antimalarial activity - cytotoxicity - mycotoxin - Tuberculariaceae pethoxamidPhellinus sp.Pseudoplagiostoma eucalyptiPuccinia polysorasouthern rustSpirulina maximaVigna radiatawater hyacinthการกัดเซาะชายฝั่งการงอกของเมล็ดการเจริญเติบโตการทำลายการย่อยสลายการยับยั้งการงอกการสกัดแบบลำดับส่วนกำจัดผักตบชวาคลองเปรมประชากรควบคุมควบคุมการระบาดความชื้นในดินความเป็นพิษต่อพืช พืชใบแคบเคมีชีวภาพและทางกายภาพจอกเชื้อราโดยชีววิธีเทคโนโลยีชีวภาพวิธีใบกว้างผักตบชวาพืชใบกว้างมันสำปะหลังมันสำปะหลัง ระบบน้ำหยด การเจริญเติบโต ผลผลิตระบบน้ำหยดระยอง7ระยอง9สบู่ดำสารกำจัดวัชพืชจากธรรมชาติ ความเป็นพิษ สบู่ดำ วัชพืชวงศ์หญ้าสารสกัดสารสกัด ต้นสบู่ดำสารสกัดจากสบู่ดำสูตรห้วยบง60เห็ดกระถินพิมาน: สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ: การเพาะเลี่ยง

Interest


Administrative Profile

 • มี.ค. 2558 - มี.ค. 2562 หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน
 • ก.ย. 2556 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก