Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ด.(เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  Agricultural extensionAmericaantibioticAsiabacterial diseasebacteriumCadidatus Liberibacter asiaticus Candidatus Liberibacter asiaticusCassava mosaic diseaseCitruscitrus greeningClean seedingscomparative studyComputational modelingdetection methoddisease controldiversityeBURST analysisevergreen treeFeature extractiongene expressiongenetic diversitygreeninghousekeeping geneHuanglongbingHuanglongbing (HLB)identification methodLocation awarenessmodelOuter membrane proteinPCRPhage DNA-polymerasephytoplasmaPlants (biology)polymerase chain reactionกล้วยไม้การก่อให้เกิดโรคการควบคุมโดยชีววิธีการคัดเลือกพันธุ์อ้อยการใช้ยาต้านจุลชีพในพืชการดื้อยาการตรวจโรคการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยการเพิ่มศักยภาพการระบุชนิดการส่งเสริมข้าวแคลลัสอ้อยโครงข่ายเชื้อไฟโตพลาสมาดัชนีการเกิดโรคตรวจวินิจฉัยตรวจสอบต้านทานโรคใบขาวท่อนพันธุ์สะอาดโทรศัพท์อัจฉริยะเนื่อเยื่อเจริญแบคทีเรียแบบจำลองการคัดเลือกใบขาวอ้อยปลอดโรคปลอดโรคใบขาวผลิตมะละกอพันธุ์ต้านทานเพลี้ยจักจั่นปีกลายจุดสีน้ำตาลเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไฟโตพลาสมามะละกอแมลงพาหะยอดเหลืองยากำจัดเชื้อรายาต้านจุลชีพยาปฏิชีวนะรวงไหม้ระบบติดตามการกระจายยาระบุชนิดราเขียวโรคโรคกรีนนิ่งโรคกรีนนิ่งส้มโรคใบขาวโรคใบด่างใันสำปะหลังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อคล้ายแบคทีเรียโรคเมล็ดด่างโรคอุบัติซ้ำโรคอุบัติใหม่โรคฮวงลองบิงสภาพโรงเรือนอนุบาลส้มเขียวหวานส้มโอสาร toxoflavinไหม้อณูชีววิทยาทางด้านโรคพืชอ้อยอ้อย โรคใบขาวอ้อยอ้อยปลอดเชื้ออ้อยปลอดโรคอากาศยานไร้คนขับ การรับรู้ระยะไกล อ้อย โรคใบขาวอาหารพิษิ่ิBio Reactor

  Interest

  โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อคล้ายแบคทีเรีย, อณูชีววิทยาทางด้านโรคพืช

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาโรคพืช
  • ส.ค. 2559 - ก.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 7 เรื่อง (Unknown 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Cultivation of 'candidatus liberibacter asiaticus', 'Ca. L. africanus', and 'Ca. L. americanus' associated with huanglongbingSechler A., Schuenzel E., Cooke P., Donnua S., Thaveechai N., Postnikova E., Stone A., Schneider W., Damsteegt V., Schaad N.2009Phytopathology
  99(5),pp. 480-486
  104
  2Antibiotic use in Mandarin production (Citrus reticulata Blanco) in major Mandarin-producing areas in Thailand: A survey assessmentChanvatik S., Donnua S., Lekagul A., Kaewkhankhaeng W., Vongmongkol V., Athipunyakom P., Khamlar S., Prommintara M., Tangcharoensathien V.2019PLoS ONE
  14(11)
  9
  3Comparison between single and duplex conventional PCR for detection of Candidatus Liberibacter asiaticus, the causal agent of citrus Huanglongbing disease in ThailandDonnua S., Paradornuwat A., Chowpongpang S., Thaveechai N.2012Crop Protection
  41,pp. 128-133
  4
  4Convolution Neural Networks Backbone model for Citrus Leaf Disease DetectionKhotsathian S., Lamjiak T., Donnua S., Polvichai J.20222022 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2022
  3
  5Genetic diversity of candidatus liberibacter asiaticus, the causal agent of citrus huanglongbing disease in Thailand using markers of dnaA, lpxD and zmpA genesDonnua S., Paradornuwat A., Chowpongpang S., Thaveechai N.2012Thai Journal of Agricultural Science
  45(3),pp. 171-180
  1
  6Diversity, distribution, and status of phytoplasma diseases in ThailandDonnua S., Moonjuntha P., Tiwari A.K.2023Diversity, Distribution, and Current Status
  ,pp. 31-38
  0