Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ด.(เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  AmericaantibioticAsiabacterial diseasebacteriumCadidatus Liberibacter asiaticus Candidatus Liberibacter asiaticusCitruscitrus greeningcomparative studydetection methoddisease controldiversityeBURST analysisevergreen treegene expressiongenetic diversitygreeninghousekeeping geneHuanglongbingHuanglongbing (HLB)identification methodOuter membrane proteinPCRPhage DNA-polymerasepolymerase chain reactionsurveyกล้วยไม้การก่อให้เกิดโรคการควบคุมโดยชีววิธีการคัดเลือกพันธุ์อ้อยการใช้ยาต้านจุลชีพในพืชการดื้อยาการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยการเพิ่มศักยภาพการระบุชนิดข้าวแคลลัสอ้อยโครงข่ายเชื้อไฟโตพลาสมาตรวจสอบต้านทานโรคใบขาวโทรศัพท์อัจฉริยะเนื่อเยื่อเจริญแบคทีเรียแบบจำลองการคัดเลือกใบขาวอ้อยปลอดโรคปลอดโรคใบขาวผลิตมะละกอพันธุ์ต้านทานเพลี้ยจักจั่นปีกลายจุดสีน้ำตาลเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการผลิตพืชปลอดโรคแมลงพาหะยากำจัดเชื้อรายาต้านจุลชีพยาปฏิชีวนะรวงไหม้ระบบติดตามการกระจายยาราเขียวโรคโรคกรีนนิ่งโรคกรีนนิ่งส้มโรคใบขาวโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อคล้ายแบคทีเรียโรคเมล็ดด่างโรคอุบัติซ้ำโรคอุบัติใหม่โรคฮวงลองบิงสภาพโรงเรือนอนุบาลส้มเขียวหวานส้มโอสาร toxoflavinอณูชีววิทยาทางด้านโรคพืชอ้อยอ้อย โรคใบขาวอ้อยอ้อยปลอดเชื้ออ้อยปลอดโรคอากาศยานไร้คนขับ การรับรู้ระยะไกล อ้อย โรคใบขาวอาหารพิษิ่ิBio Reactor

  Interest

  โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อคล้ายแบคทีเรีย, อณูชีววิทยาทางด้านโรคพืช, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการผลิตพืชปลอดโรค

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  แสดงความคิดเห็น

  (0)