Person Image

  Education

  • Ph.D.( Plant Physiology), University of California at Davis , U.S.A.
  • M.S.( Plant Physiology), University of California at Davis , U.S.A.
  • วท.บ.(เกียรตินิยมเหรียญทอง )(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  1-MCP1-Methylcyclopropene2-acetyl-1-pyrrolineabscissionantioxidant capacityAromatic coconutBreak strengthcalcium chlorideCarbon dioxideChilling injurycoconutCocos nuciferacrackingfirmnessfruit qualityinternal browningLansium domesticumlipid oxidationlongkongMAPNAAPineapplePollinationPolygalacturonasePostharvest chilling injurypostharvest diseasepressurepulp softeningqualityQueenReactive oxygen speciesResiduerespirationripeningSantolsenescenceshadingSmooth Cayenne'Smooth Cayenne'Sodium metabisulfitesofteningsoluble solidsSPME GS-MSstaining coatingstoragestrawberriesTBAthinningTranslucency symptomturgorultrastructureuneven fruit ripeningunripe fruitVascular bundlesVegetableventilationvolatileVolatile analysisVolatileswater turgorกรด Jasmonicกลไกการหลุดร่วงกล้วยกล้วยเนื้อทองกายวิภาคการขนส่งการเคลือบผิวการแตกการบ่มการแลกเปลี่ยนก๊าซการส่งออกการหลุดร่วงการหายใจเก็บรักษาความดันความแน?นเนื้อของผลความแน่นเนื้อของผลความหลากหลายของสีเนื้อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวแคลเซียมฉายรังสีดัชนีเก็บเกี่ยวทุเรียนน้ำน้ำหนักแห้งบริเวณหลุดร่วงบริเวณหลุดร่วง ลองกองผลไม้ผลร่วงผลหลุดร่วงพริกฟิล์มพลาสติกภาชนะบรรจุมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวอ่อนลองกองสับปะรดเอทิลีนฮฒ-glucanase

  Interest

  สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและผลไม้ , สรีรวิทยาพืชสวน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 2307, 2310 ชั้น 3 อาคารคณะเกษตร ตึกกลาง
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบริษัท บูลเอเซีย จำกัด

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 90 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 55 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 35 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of natural volatile compounds on antioxidant capacity and antioxidant enzymes in raspberriesChanjirakul K., Chanjirakul K., Wang S., Wang C., Siriphanich J.2006Postharvest Biology and Technology
  40(2),pp. 106-115
  131
  2Carbon dioxide action on metabolism of organic and amino acids in crisphead lettuceKe D., Mateos M., Siriphanich J., Li C., Kader A.1993Postharvest Biology and Technology
  3(3),pp. 235-247
  63
  3Natural volatile treatments increase free-radical scavenging capacity of strawberries and blackberriesChanjirakul K., Chanjirakul K., Wang S., Wang C., Siriphanich J.2007Journal of the Science of Food and Agriculture
  87(8),pp. 1463-1472
  57
  4Chilling injury in pineapple fruit: Fatty acid composition and antioxidant metabolismNukuntornprakit O.a., Chanjirakul K., van Doorn W.G., Siriphanich J., Siriphanich J.2015Postharvest Biology and Technology
  99,pp. 20-26
  54
  5Durian (Durio zibethinus Merr.)Siriphanich J.2011Postharvest Biology and Technology of Tropical and Subtropical Fruits: Cocona to Mango
  ,pp. 80-114
  43
  6Pineapple (Ananas comosus L. Merr.)Hassan A., Othman Z., Siriphanich J.2011Postharvest Biology and Technology of Tropical and Subtropical Fruits
  4
  42
  7Postharvest internal browning of pineapple fruit originates at the phloemLuengwilai K., Beckles D., Siriphanich J.2016Journal of Plant Physiology
  202,pp. 121-133
  38
  8Internal browning of pineapple (Ananas comosus L.) fruit and endogenous concentrations of abscisic acid and gibberellins during low temperature storagePusittigul I., Pusittigul I., Pusittigul I., Kondo S., Siriphanich J., Siriphanich J.2012Scientia Horticulturae
  146,pp. 45-51
  33
  9Identification of physiological changes and key metabolites coincident with postharvest internal browning of pineapple (Ananas comosus L.) fruitLuengwilai K., Luengwilai K., Beckles D.M., Roessner U., Dias D.A., Lui V., Siriphanich J., Siriphanich J.2018Postharvest Biology and Technology
  137,pp. 56-65
  30
  10Coconut (Cocos nucifera L.)Siriphanich J., Saradhuldhat P., Romphophak T., Krisanapook K., Pathaveerat S., Tongchitpakdee S.2011Postharvest Biology and Technology of Tropical and Subtropical Fruits: Cocona to Mango
  ,pp. 8-33
  27
  11Durian fruit dehiscence - Water status and ethyleneSriyook S., Siriatiwat S., Siriphanich J.1994HortScience
  29(10),pp. 1195-1198
  24
  12Postharvest quality and storage life of 'Makapuno' coconut (Cocos nucifera L.)Luengwilai K., Luengwilai K., Beckles D.M., Pluemjit O., Siriphanich J., Siriphanich J.2014Scientia Horticulturae
  175,pp. 105-110
  19
  13Hydrogen peroxide and ascorbic acid contents, superoxide dismutase and catalase activities in Smooth Cayenne and queen pineapples during cold storageOm-Arun N., Siriphanich J.2005Acta Horticulturae
  682,pp. 611-616
  19
  14Off-flavor caused by cold storage is related to induced activity of LOX and HPL in young coconut fruitMeethaworn K., Luckanatinwong V., Zhang B., Chen K., Siriphanich J., Siriphanich J.2019LWT
  114
  18
  15Safe use of sodium metabisulfite in young coconutsMohpraman K., Siriphanich J., Siriphanich J.2012Postharvest Biology and Technology
  65,pp. 76-78
  17
  16Chilling injury in pineapple fruit is related to mitochondrial antioxidative metabolismNukuntornprakit O.a., Luengwilai K., Luengwilai K., Siriphanich J., Siriphanich J.2020Postharvest Biology and Technology
  170
  17
  17Cell wall metabolism during durian fruit dehiscenceKhurnpoon L., Siriphanich J., Labavitch J.2008Postharvest Biology and Technology
  48(3),pp. 391-401
  16
  18Longkong fruit abscission and its controlTaesakul P., Pradisthakarn N., Chantaksinopas S., Siriphanich J., Siriphanich J.2012Postharvest Biology and Technology
  64(1),pp. 91-93
  15
  19High CO2 atmosphere enhances fruit firmness during storageSiriphanich J.1998Journal of the Japanese Society for Horticultural Science
  67(6),pp. 1167-1170
  13
  20Variation in the aromatic nature of Nam-Hom coconut depends on the presence and contents of 2-acetyl-1-pyrrolineLuckanatinvong V., Luckanatinvong V., Mahatheeranont S., Siriphanich J., Siriphanich J.2018Scientia Horticulturae
  233,pp. 277-282
  12
  21Effect of modified atmosphere storage on the shelf life of banana 'Sucrier'Romphophak T., Siriphanich J., Promdang S., Ueda Y.2004Journal of Horticultural Science and Biotechnology
  79(4),pp. 659-663
  11
  22Postharvest physiology of tropical fruitSiriphanich J.2002Acta Horticulturae
  575,pp. 623-633
  10
  23Two abscission zones proximal to lansium domesticum fruit: One more sensitive to exogenous ethylene than the otherTaesakul P., Taesakul P., Siriphanich J., Siriphanich J., van Doorn W., van Doorn W.2015Frontiers in Plant Science
  6(APR),pp. 1-10
  9
  24Enzymatic browning of fresh-cut galangal (Alpinia siamense K. Schum) and its relationship to oxidative enzymesChinwang U., Chinwang U., Siriphanich J., Siriphanich J., Chairat R.2011Journal of the Japanese Society for Horticultural Science
  80(1),pp. 103-112
  9
  25Role of calcium on internal browning of pineapplesPusittigul I., Siriphanich J., Juntee C.2014Acta Horticulturae
  1024,pp. 329-338
  8
  26Postharvest behavior during storage of young coconut (Cocos nucifera L.) at different temperaturesMeethaworn K., Siriphanich J.2015Acta Horticulturae
  1091,pp. 125-132
  7
  27Factors affecting uneven fruit ripening in 'Mon-Thong' durianPakcharoen A., Tisarum R., Siriphanich J.2013Acta Horticulturae
  975,pp. 329-334
  5
  28Genetic diversity of genes involved in the carotenoid pathway of Carica papaya L. and their expression during fruit ripeningSaengmanee P., Saengmanee P., Burns P., Burns P., Burns P., Chaisan T., Thaipong K., Siriphanich J.2018Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology
  27(1),pp. 90-99
  5
  29Volatiles and enzymes involved in off-flavor development in trimmed young coconut water during low temperature storageMeethaworn K., Meethaworn K., Siriphanich J., Siriphanich J.2017Acta Horticulturae
  1178,pp. 105-110
  5
  30Effect of cross- and self-pollination on 2-acetyl-1-pyroline content and other fruit characteristics of aromatic coconut (Cocos nucifera Linn.)Luckanatinvong V., Siriphanich J.2018Acta Horticulturae
  1208,pp. 429-436
  4
  31Fruit drop at the junction between the calyx and fruit of longkong (Lansium domesticum Corr.) does not depend on ethylene or the induction of cell wall degrading enzymesTaesakul P., Taesakul P., Imsabai W., Imsabai W., Siriphanich J., Siriphanich J.2018Postharvest Biology and Technology
  144,pp. 77-85
  4
  32Change in fruit quality and cell wall polysaccharides in bruised papaya cultivars 'Khak dum' and 'Holland'Khurnpoon L., Siriphanich J.2012Acta Horticulturae
  945,pp. 381-390
  3
  33Off-flavor and Loss of Aroma in Young Coconut Fruit During Cold Storage are Associated with the Expression of Genes Derived from the LOX Pathway and Badh2Meethaworn K., Meethaworn K., Imsabai W., Imsabai W., Zhang B., Chen K., Siriphanich J., Siriphanich J.2022Horticulture Journal
  91(2),pp. 209-220
  3
  34Durian volume determination using short-range coded-light three-dimensional scannerCheepsomsong T., Siriphanich J.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 113-120
  2
  35Postharvest abscission in longkong (Lansium domesticum Corr.) is related to ethylene from fungal growth on the fruitPluemjit O., Pluemjit O., Siriphanich J., Siriphanich J.2016Acta Horticulturae
  1129,pp. 99-104
  2
  36Changes in pectin fractions and enzyme activities during husk dehiscence of 'monthong' durians (durio zibethinus L. Murray)Khurnpoon L., Siriphanich J.2005Acta Horticulturae
  687,pp. 187-192
  2
  37The effect of shading and leaf flushing on the ripening pattern of duriansSiriphanich J., Siriphanich J., Pakcharoen A., Mohpraman K., Tisarum R.2011Journal of the Japanese Society for Horticultural Science
  80(3),pp. 365-371
  2
  38Postharvest biology and storage of santolSiriphanich J., Rojanapattrakul J., Suthiratanakorn P.2008Acta Horticulturae
  787,pp. 295-299
  2
  39Effect of irrigation on dry matter of durian pulp cv. monthongJerapat S., Siriphanich J.2008Acta Horticulturae
  768,pp. 251-255
  2
  40Pectin composition and turgor of strawberries stored in high CO2 atmosphereSiriphanich J.2008Acta Horticulturae
  787,pp. 319-324
  1
  41β-glucanase and polygalacturonase activities are different in longkong (Lansium domesticum Corr.) fruit at two separation positionsTaesakul P., Taesakul P., Siriphanich J., Siriphanich J.2016Acta Horticulturae
  1119,pp. 81-88
  1
  42Effect of ethyl formate, carbon dioxide and 1-methylcyclopropene fumigation on insect disinfestation and quality of longkongPannasee S., Pluemjit O., Siriphanich J., Siriphanich J.2015Acta Horticulturae
  1088,pp. 325-328
  1
  43Factors affecting quality of Lansium domesticum to be exported from Thailand to ChinaSiriphanich J., Palapol Y., Labboriboon P., Songpram P., Taesakul P., Pluemjit O., Roonpraphan P., Khunprom J., Nattapoonwat T.2018Acta Horticulturae
  1201,pp. 153-160
  0
  44The roles of calcium lactate on bruised damage in papaya fruitKhurnpoon L., Siriphanich J.2018International Journal of Agricultural Technology
  14(6),pp. 871-880
  0
  45Factors Affecting Shell Cracking in Polished Young Coconuts and Preventive MeasuresPleumjit O., Pleumjit O., Taticharoen T., Siriphanich J., Siriphanich J., Siriphanich J.2023Horticulture Journal
  92(2),pp. 115-124
  0
  46Chilling injury in pineapple fruit in response to calcium partitioning and allocationSetiawan C.K., Setiawan C.K., Siriphanich J., Siriphanich J., Luengwilai K., Luengwilai K.2024Postharvest Biology and Technology
  211
  0
  47Postharvest biology and storage of Burmese grapes (Baccaurea ramiflora Lour. 'Reinthong')Narachai P., Whangsom T., Gomolpis T., Pianpungart T., Siriphanich J.2015Acta Horticulturae
  1088,pp. 91-96
  0
  48Quality variation and storage of sala fruits cv. nernwongDangcham S., Siriphanich J.2001Acta Horticulturae
  553,pp. 741-743
  0
  49Chilling injury in fruit of three mango cultivars and their relation to hydrogen peroxide content and total antioxidant capacitySiriphanich J., Kunyamee S.2010Acta Horticulturae
  877,pp. 523-530
  0