Person Image

  Education

  • Ph.D.( Plant Physiology), University of California at Davis , U.S.A.
  • M.S.( Plant Physiology), University of California at Davis , U.S.A.
  • วท.บ.(เกียรตินิยมเหรียญทอง )(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจริงแท้

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจริงแท้ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 6
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031483 ชื่อวิชา Post-Harvest Diseases,24 มิ.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031371 ชื่อวิชา Principles of Plant Diseases Control,16 ก.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 27,24 เม.ย. 2009 - 25 เม.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :7.2.9 การลดความเสียหายที่เกิดจากโรคแอนแทรคโนสภายหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วง โดยการลดการเข้าทำลายฯ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ม. เกษตรศาสตร์ ,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052483 ชื่อวิชา Post Harvest Technology,5 พ.ย. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการผลิตสับปะรดสดเพื่อการส่งออก แหล่งทุน :สวก.,1 ธ.ค. 2011 - 30 พ.ย. 2014