Search Result of "pre-harvest"

About 28 results
Img
Img

งานวิจัย

การเลือกเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Orchid snail controls by pre-harvest caffeine and post-harvest carbon dioxide gas

ผู้แต่ง:ImgDr.Parson Saradhuldhat, Assistant Professor, ImgM. Charoenyot, ImgJ. Pontaweesap, ImgDr.Tee Havananda, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Cypermethrin Insecticide Residues in Vegetable Soybean, Glycine max (L.) Merrill, at Different Days of Pre-harvest Interval)

ผู้เขียน:ImgMd. Abdullah, ImgOuab Sarnthoy, Imgดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The experiments were conducted to investigate cypermethrin insecticide residues in vegetable soybean at different days of pre-harvest interval for two growing seasons. Soybean pods were collected at 0, 1, 3, 5 and 10 days after last application with cypermethrin. Residues were extracted from pods and determined using gas liquid chromatography with an electron capture detector. Cypermethrin when applied at the rate of 100 g ai/ha using a knapsack sprayer showed a mean residue level of 0.71 and 0.52 mg/kg at 0 and 1 day, respectively, in dry season (December- February) whereas the residues were 1.62 and 1.17 mg/ kg at 0 and 1 day, respectively, in early wet season (April-June). A pre-harvest interval of 3 days was found safe (0.42 mg/kg) for consumers in dry season whereas early wet st season soybean exhibited residue level of 0.48 mg/kg at 10 day which fell below maximum residue limit of 0.5 mg/kg as prescribed by Food and Agriculture Organization/World Health Organization. Therefore, a pre-harvest interval of 10 days should be considered for cypermethrin residues in vegetable soybean to avoid any health risk of consumers. The dissipation rates of cypermethrin on soybean pods were more or less similar at the same days for both seasons which was 70% (based on 0 day) at 10 days.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 035, Issue 2, Apr 01 - Jun 01, Page 115 - 121 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

ผลของแคลเซียม บรรจุภัณฑ์ และแสงยูวีต่อคุณภาพของหม่อนผลสดภายหลังการเก็บเกี่ยว (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Determination of biochemical compositions and antioxidant activities of Hom Mali 105 rice

ผู้แต่ง:Imgนางสาวจินดา จันดาเรือง, ImgDr.Sutthidech Preecharram, Lecturer,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ชีววิทยาและการก่อให้เกิดโรคของ Alternaria brassicicola สาเหตุโรคใบจุดของผักกาดกวางตุ้งและการกระตุ้นเพื่อให้ต้านทานต่อโรคก่อนการเก็บเกี่ยว

ผู้เขียน:Imgเทอดพันธ์ ธรรมรัตนพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:โรคปื้นดำของลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) และการควบคุมโรคในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโต การสะสมไนเตรท และการลดไนเตรทก่อนเก็บเกี่ยว ในผักกาดหอมที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร

ผู้เขียน:Imgวุฒิพงษ์ พิมพ์โคตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, Imgนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, Imgจุรีรัตน์ ประสาร, Imgณัฐพร สุวรรณเมฆ, Imgนรรจพร เรืองไพศาล, Imgวัฒนา กลิ่นสุคนธ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (6)

Img

งานวิจัย

การควบคุมโรคปื้นดำและผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของลองกอง (Algaia dookkoo Griff.) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.ธัญมน สังข์ศิริ

แหล่งทุน:ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเข้มข้นของธาตุอาหารในส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งระหว่างการพัฒนาของผล และผลของการใส่ปุ๋ยที่ระยะก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพผล

ผู้เขียน:Imgคมจันทร์ สรงจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, Imgรวี เสรฐภักดี*

กรรมการวิชารอง:Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ไคโตซานต่อคุณภาพและการควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยวของพริก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมนึก ทองบ่อ

12