Person Image

  Education

  • Ph.D.( Plant Physiology), University of California at Davis , U.S.A.
  • M.S.( Plant Physiology), University of California at Davis , U.S.A.
  • วท.บ.(เกียรตินิยมเหรียญทอง )(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 2 0 0
  2018 โครงการเงินอุดหนุนโครงการวิจัยพืชผักแห่งเอเซีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 โครงการเงินอุดหนุนโครงการวิจัยพืชผักแห่งเอเซีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 โครงการเงินอุดหนุนโครงการวิจัยพืชผักแห่งเอเซีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาคุณภาพผลไม้แช่เยือกแข็งด้วยหลักการลดผลึกน้ำแข็ง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 4 0 0 0
  2020 เงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDC หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยเนื้อทองเพื่อเพิ่มศักยภาพเป็นพันธุ์ทางการค้าและการส่งออก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ชีววิทยาและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวอ่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2008 โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาความยากจน 0 0 0 0
  2006 ผลของน้ำต่อมาตรฐานน้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความเสียหายและยืดอายุการเก็บรักษาผัก ผลไม้ และดอกไม้สดเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 29 Project 17 14 0 0
  2020 การประเมินกรดแอสคอร์บิกและแคลเซียมของผลสับปะรดด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2019 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวิจัยการเกษตร รายสินค้า: ทุเรียน ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การเข้าทำลายโดยราและกลไกที่ก่อให้เกิดการหลุดร่วงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2 1 0 0
  2017 บทบาทของสัณฐานและชีววิทยาบางประการของผลไม้เขตร้อนกับการพัฒนาและความต้านทานโรคหลังเก็บเกี่ยว ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 0 0 0 0
  2014 ปัจจัยก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อการส่งออกลองกองไปประเทศจีนโดยทางเรือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 1 0 0
  2014 ปัจจัยการเกิดการแตกในมะพร้าวน้ำหอมเจียและการป้องกันการนตก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
  2013 อิทธิพลของพันธุ์ และแหล่งปลูก ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ในมะละกอสายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางการค้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2012 ความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระและกิจกรรมของไมโตคอนเครียระหว่างการเกิดอาการใส้สีน้ำตาลในสับปะรดสองสายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 0 0 0
  2012 การขนส่งลองกองเพื่อการส่งออกในระดับการค้าไปประเทศจีนโดยทางเรือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 4 0 0
  2012 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์บริเวณการหลุดร่วงของผลลองกอง หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 1 0 0
  2011 สรีรวิทยาและกายวิภาคของเซลล์บริเวณการหลุดร่วงและการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มคุณภาพของลองกองสำหรับการส่งออก หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 3 0 0
  2011 ผลของการทำ blanching ปริมาณออกซิเจน และการผสมเกษร ผลต่อกลิ่นและคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอมหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 0 0
  2010 การยืดอายุผลไม้ (สับปะรด)ฉายรังสีเพื่อการส่งออกทางเรือไปสหรัฐอเมริกา ผู้ประสานงาน สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 0 1 0 0
  2009 การรม ethyl formate ในมังคุดเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 0 0
  2009 กระบวนการหลุดร่วงของลองกองหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุม หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 0 0 0
  2008 การลดการใช้สาร SMS ในมะพร้าวน้ำหอม หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 0 0
  2008 การรม ethyl formate ในมังคุดเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 0 0
  2008 สาเหตุการเกิดอาการสะท้านหนาวในสับปะรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2007 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและปริมาณของน้ำตาลและแป้งต่อความหวานของประชากร Recombinant inbred ข้าวโพดหวานเพื่อใช้เป็นพื้นฐานการวางตำแหน่งยีนที่ควบคุมลักษณะคุณภาพ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
  2007 ความสัมพันธ์ของปริมาณแคลเซียมกับอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 0 0 0 0
  2007 การเก็บรักษามะพร้าวอ่อน หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 0 0 0 0
  2007 กรด Jasmonic กับอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 0 0 0 0
  2007 สาเหตุการเกิดอาการสะท้านหนาวในสับปะรด หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 0 0 0 0
  2006 Antioxidant เอ็นไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด (Ananas Comosus (L.) Merr.) หัวหน้าโครงการ Asian Development Bank (ADB-PHT) 0 0 0 0
  2006 การเก็บรักษาข่าอ่อน หัวหน้าโครงการ Asian Development Bank (ADB-PHT) 1 0 0 0
  2006 antioxidant ในมังคุด หัวหน้าโครงการ Asian Development Bank (ADB-PHT) 0 0 0 0
  2006 โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร กิจกรรมหลักที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมีซัลเฟอร์ในมะพร้าวน้ำหอมหลังการเก็บเกี่ยวและยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ จังหวัดสมุทรสาคร 0 0 0 0
  2005 อาการสุกไม่สม่ำเสมอในทุเรียน หัวหน้าโครงการ Asian Development Bank (ADB-PHT) 1 0 0 0
  1997 สำนักเลขาธิการชุดโครงการไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากไม้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0