Person Image

  Education

  • วท.ม.(การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2548
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  การมีส่วนร่วม/ การจัดการขยะมูลฝอย/ ขยะมูลฝอย/ นครปฐมacademic outreach Aggricultural and Environment Educationagricultral educationagricultural and environmental educationagricultural educationagricultural sustainabilityAgriculture teacherAgriSciencebasic educationBorder Patrol Police SchoolClassroom researchCommunity Healthcommunity health drivingCommunity Paticipationcommunity potentialcooperative networkEdible Landscapingelderlyenvironmental educationfood safetyfood securitygarbage managementHuman and CommunityResource Developmentintegrated curriculumintegrated farmingintegrated learningKnowledge and Awarenessorganic agricultureparticipatory developmentparticipatory processretro healthy life stylesafety agriculturesafety of life and propertyschool based learningschool gardenTeacher-researchertraffic accidentsuniversity farmuniversity-school collaborationกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุมศึกษากระบวนการปรับใช้ความรู้กระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการขยะการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนการจัดการเรียนรู้การตัดสินใจการตัดสินใจปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการบริการวิชาการการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรที่ดีและเหมาะสมการปลูกกัญชาทางการแพทย์การปลูกผักปลอดสารพิษการผลิตชวนชมแฟนซีการผลิตมะพร้าวอินทรีย์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการฝึกหัดครูการพัฒนาการเกษตรทางเลือกการพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนาชุมชนการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมการรับรู้การศึกษาเกษตรเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรศึกษาขยะอิเล็กทรอนิกส์ครุศึกษาครูเกษตรครู-นักวิจัยความเข้มแข็งความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนความต้องการจำเป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความมั่นคงด้านสุขภาพความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารความยั่งยืนทางเกษตรกรรมซprocess of knowledge applicationความรู้ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจความเหลือมล้ำค่านิยมคำสำคัญ: พฤติกรรมการบริโภคเครือข่ายความร่วมมือโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนงานฟาร์มเป็นฐานทัศนคติภาวะผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัย

  Interest

  เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การพัฒนาการเกษตรทางเลือก

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
  • เม.ย. 2560 - เม.ย. 2564 รองหัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคารการเรียนการสอน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก