Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • ศษ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • วท.บ.(โรคพืชวิทยา), มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย

  Expertise Cloud

  agricultural and environmental educationDepartment of Highwaysenglish language teachersenglish learning behaviorfacebookgarbage managementKnowledge and Awarenessparticipatory developmentSmart FarmerTraining Course on Execcutive Highwayกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุมศึกษากลยุทธ์การจัดการขยะการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารการตัดสินใจการตัดสินใจปฏิบัติการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรที่ดีและเหมาะสมการประกอบอาชีพการผลิตดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาการผลิตสินค้าเกษตรการผลิตอาหารปลอดภัยการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า แนวทางการพัฒนาการพัฒนาคุณลักษณ์การพัฒนาชุมชนการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองการลงทุนทางการศึกษาการศึกษาเกษตรการสืบสานกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรที่ดีและเหมาะสมเกษตรยั่งยืน ส่งเสริมความรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรศึกษาความคาดหวังความตระหนักความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมความต้องการความต้องการจำเป็นความต้องการรับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความถนัด ผู้สูงอายุ เกษตรยั่งยืนความภูมิใจในความเป็นเกษตรกรความรับผิดชอบต่อสังคมความรู้ความสนใจรับความรู้คุณธรรม จริยธรรมคุณภาพชีวิตชุมชนทัศนคตินโยบายเงินเดือนประสบการณ์รับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้ประกอบการเกษตรผู้สูงอายุผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตกพฤติกรรมพฤติกรรมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภาระหนี้สินภูมิปัญญาการทอผ้ากาบบัวภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิภาคตะวันตกวิจัยสถาบันวิถีชีวิตไทยทรงดำศักยภาพศักยภาพของบัณฑิตสิ่งแวดล้อมศึกษาหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่หลักสูตรอาชีวศึกษาารจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  Interest

  สิ่งแวดล้อมศึกษา

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก