Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • ศษ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • วท.บ.(โรคพืชวิทยา), มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย

  Expertise Cloud

  agricultural and environmental educationDepartment of Highwaysenglish language teachersenglish learning behaviorfacebookgarbage managementKnowledge and Awarenessparticipatory developmentSmart FarmerTraining Course on Execcutive Highwayกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุมศึกษากลยุทธ์กัญชาอินทรีย์การเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนการจัดการขยะการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารการตัดสินใจการตัดสินใจปฏิบัติการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรที่ดีและเหมาะสมการประกอบอาชีพการปลูกกัญชาทางการแพทย์การผลิตดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาการผลิตสินค้าเกษตรการผลิตอาหารปลอดภัยการพัฒนาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า แนวทางการพัฒนาการพัฒนาคุณลักษณ์การพัฒนาชุมชนการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรการเพาะเลี้ยงต้นไม้ใบด่างเพื่อการพาณิชย์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองการลงทุนทางการศึกษาการศึกษาเกษตรการสืบสานกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเกษตรกรเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรที่ดีและเหมาะสมเกษตรยั่งยืน ส่งเสริมความรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรศึกษาเกษตรอินทรีย์ความคาดหวังความตระหนักความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมความต้องการความต้องการจำเป็นความต้องการรับความรู้ความต้องการรับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความถนัด ผู้สูงอายุ เกษตรยั่งยืนความภูมิใจในความเป็นเกษตรกรความรับผิดชอบต่อสังคมความรู้ความสนใจรับความรู้คุณธรรม จริยธรรมคุณภาพชีวิตชุมชนโซ่คุณค่าทัศนคติเทศบาลตำบลกำแพงแสนนโยบายเงินเดือนนวัตกรรมการศึกษาประสบการณ์รับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยผู้ประกอบการเกษตรผู้สูงอายุผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตกพฤติกรรมพฤติกรรมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภาระหนี้สินภูมิปัญญาการทอผ้ากาบบัวภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิภาคตะวันตกมาตรฐานเกษตรอินทรีย์วัดโฆสิตารามวิจัยสถาบันวิถีชีวิตไทยทรงดำวิสาหกิจชุมชนศักยภาพศักยภาพของบัณฑิตสิ่งแวดล้อมศึกษาหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่หลักสูตรอาชีวศึกษาารจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  Interest

  สิ่งแวดล้อมศึกษา

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น 2 อาคารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้องหลายห้องและร่วมกับ online ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก