Person Image

  Education

  • วท.ม. (การจัดการทรัพยากร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ.(พืชศาสตร์-พืชสวนประดับ), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2545
  • ค.ด.(ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2556

  Expertise Cloud

  border patrol police schoolChanthaburi Provinceeducational modelentrepreneur prototypegood practicesHRH Maha Chakri SirindhornKhlogn Phadung Krung Kasem MarketMarketing Mixricerice-farmersroyal initiationroyal-initiated projectrural schoolschool good practicessupply chainswiftletswiftlet houseTalad Khong Dee SMEs KasetTourismTVRDCVisitors' opinionกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุมศึกษากองทุนหมู่บ้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนการจัดการเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีการท่องเที่ยวยั่งยืนการประเมินผลโครงการการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาหลักสูตรการมีส่วนร่วมการยอมรับการลงทุนทางการศึกษาการลงทุนทางการศึกษา หลักสูตรเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา การประเมินหลักสูตรการวิเคราะห์มูลค่าการศึกษาเกษตรการสื่อสารการสื่อสารทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรยั่งยืน ส่งเสริมความรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการเกษตรศึกษาข้าวความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานความต้องการจำเป็นความเป็นไปได้ทางการตลาดความสูญเสียอาหารเครื่องดื่มน้ำฟักข้าว ผลการดำเนินงานธุรกิจ ต้นทุนการผลิตจังหวัดจันทบุรีชุมชนเป็นฐานดัชนีความสูญเสียอาหารระดับชาติตลาดของดี SMEs เกษตรไทยตลาดคลองผดุงกรุงเกษมตลาดน้ำนวัตกรรมการศึกษาบทบาทด้านการผลิต สตรีภาคเกษตร ภาวะหนี้สินครัวเรือนบทบาทสตรีบ้านนกแอ่นกินรังโปรตีนคุณภาพสูงจากจิ้งหรีดผลตอบแทนผู้ประกอบการผู้ประกอบการต้นแบบฟักข้าวมะม่วงวิจัยสถาบันวิสาหกิจชุมชนศักยภาพศักยภาพของบัณฑิตศูนย์กระจายศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดีศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนเศรษฐศาสตร์การศึกษาส่วนผสมทางการตลาดสื่อสร้างสรรค์หลักสูตรห่วงโซ่อุปทานองค์ความรู้อาชีวศึกษา

  Interest

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, เศรษฐศาสตร์การศึกษา, การสื่อสารทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 2 อาคารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก