Person Image

  Education

  • วท.ม. (การจัดการทรัพยากร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ.(พืชศาสตร์-พืชสวนประดับ), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2545
  • ค.ด.(ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2556

  Expertise Cloud

  border patrol police schooleducational modelentrepreneur prototypegood practicesHRH Maha Chakri SirindhornKhlogn Phadung Krung Kasem Marketricerice-farmersroyal initiationroyal-initiated projectrural schoolschool good practicessupply chainswiftletswiftlet houseTalad Khong Dee SMEs KasetTVRDCVisitors' opinionกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุมศึกษากองทุนหมู่บ้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนการจัดการเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้การประเมินผลโครงการการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาหลักสูตรการมีส่วนร่วมการยอมรับการลงทุนทางการศึกษาการลงทุนทางการศึกษา หลักสูตรเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา การประเมินหลักสูตรการวิเคราะห์มูลค่าการศึกษาเกษตรการสื่อสารการสื่อสารทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรยั่งยืน ส่งเสริมความรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการเกษตรศึกษาข้าวความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานความต้องการจำเป็นความเป็นไปได้ทางการตลาดความสูญเสียอาหารเครื่องดื่มน้ำฟักข้าว ผลการดำเนินงานธุรกิจ ต้นทุนการผลิตชุมชนเป็นฐานดัชนีความสูญเสียอาหารระดับชาติตลาดของดี SMEs เกษตรไทยตลาดคลองผดุงกรุงเกษมตลาดน้ำบทบาทด้านการผลิต สตรีภาคเกษตร ภาวะหนี้สินครัวเรือนบทบาทสตรีบ้านนกแอ่นกินรังโปรตีนคุณภาพสูงจากจิ้งหรีดผลตอบแทนผู้ประกอบการผู้ประกอบการต้นแบบฟักข้าวมะม่วงวิจัยสถาบันวิสาหกิจชุมชนศักยภาพศักยภาพของบัณฑิตศูนย์กระจายศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดีศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนเศรษฐศาสตร์การศึกษาสื่อสร้างสรรค์หลักสูตรห่วงโซ่อุปทานองค์ความรู้อาชีวศึกษา

  Interest

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, เศรษฐศาสตร์การศึกษา, การสื่อสารทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
   • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก