Person Image

  Education

  • ปร.ด.(การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
  • คอ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , ไทย
  • อ.บ.(ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย

  Expertise Cloud

  ThailandadaptationClassroom LanguageClassroom Language Training CoursesCourse DevelopmentEnglish TeachersEnglish Teachers English Teachers.Knowledge ManagementlifestyleMobilizationPrimary EducationaPrimary Educational Service Area OfficePrimary SchoolSatisfaction StudySatisfaction Study TowardsService Area OfficeTraining CourseTraining Program Evaluationwell-beingกรมการพัฒนาชุมชนกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุมศึกษาการขับเคลื่อน ประมงพื้นบ้าน การจัดการความรู้ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการจัดการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐานการตัดสินใจการติดตามผลการฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานFการมีส่วนร่วมการผลิตมะพร้าวอินทรีย์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า แนวทางการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการมีส่วนร่วม การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรการมีส่วนร่วมSการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรการยอมรับการเรียนรู้การเรียนรู้สุขภาพการวิเคราะห์องค์ประกอบ คุณลักษณะครูดีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เส้นทางการพัฒนาครูการวิจัยการศึกษา การศึกษาเกษตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมนิสิตขวัญและกำลังใจคณะกรรมการยุติธรรมชุมชน การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน การรับรู้ การมีส่วนร่วมครูเกษตร คุณลักษณะผู้นำความเชื่อประสิทธิภาพแห่งตนความต้องการจำเป็นความต้องการศึกษาต่อความต้องการศึกษาต่อ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กความมั่นคงทางด้านสุขภาพ แพทย์แนวใหม่ ความต้องการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการ กิจการนักศึกษาคุณภาพการให้บริการ กองกิจการนักศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคุณลักษณะผู้นำ ครูเกษตรโควตารับตรง Quata ’studentเจตคติในการเข้าร่วมกิจกรรม ปัจจัยที่ส่งผล กิจกรรมนักศึกษานักวิชาการพัฒนาชุมชนปัจจัยจูงใจปัจจัยสุขอนามัยพลวัตการเปลี่ยนผ่าน ชุมชนชาวนา ความอยู่ดีมีสุข ทุนทางสังคมพัฒนากรก่อนประจำการเพศศึกษา การให้ความรู้ ลูกวัยรุ่นภาวะผู้นาภาวะผู้นำ นิสิต ปัจจัยท่ี่เกี่ยวข้องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เกษตรกรปราดเปรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลภาวะผู้นำเชิงประกอบการ ผู้นำวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยทีส่งผลมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ การอุดมศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แรงงานสูงอายุแรงสนับสนุนทางสังคมโรงเส้นหมี่ชอเฮงศักยภาพสภาพการจ้างงานแรงงานสูงอายุสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสุขภาพหลักสูตรฝึกอบรมอาชีวศึกษา

  Interest

  การศึกษา , การวิจัย

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคาร1
    • ห้องห้องภาควิชาครุศึกษา ชั้น 3 อาคาร1

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Dynamic changes of peasant communities through social capital in the mae klong river plains, ThailandNilmanon R., Niamhom W., Tanpichai P.2018Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
   24(2),pp. 141-149
   0