Person Image

  Education

  • ปร.ด.(การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
  • คอ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , ไทย
  • อ.บ.(ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย

  Expertise Cloud

  ThailandadaptationClassroom LanguageClassroom Language Training CoursesCourse DevelopmentEnglish TeachersEnglish Teachers English Teachers.Knowledge ManagementlifestyleMobilizationPrimary EducationaPrimary Educational Service Area OfficePrimary SchoolSatisfaction StudySatisfaction Study TowardsService Area OfficeTraining CourseTraining Program Evaluationwell-beingการขับเคลื่อน ประมงพื้นบ้าน การจัดการความรู้ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการจัดการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐานการตัดสินใจการประเมินผลการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานFการมีส่วนร่วมการผลิตมะพร้าวอินทรีย์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า แนวทางการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการมีส่วนร่วม การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรการมีส่วนร่วมSการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรการยอมรับการเรียนรู้การเรียนรู้สุขภาพการวิเคราะห์องค์ประกอบ คุณลักษณะครูดีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เส้นทางการพัฒนาครูการวิจัยการศึกษา การศึกษาเกษตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมนิสิตขวัญและกำลังใจคณะกรรมการยุติธรรมชุมชน การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน การรับรู้ การมีส่วนร่วมครูเกษตร คุณลักษณะผู้นำความเชื่อประสิทธิภาพแห่งตนความต้องการศึกษาต่อ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กคุณภาพการให้บริการ กิจการนักศึกษาคุณภาพการให้บริการ กองกิจการนักศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคุณลักษณะผู้นำ ครูเกษตรโควตารับตรง Quata ’studentเจตคติในการเข้าร่วมกิจกรรม ปัจจัยที่ส่งผล กิจกรรมนักศึกษาปัจจัยจูงใจปัจจัยสุขอนามัยพลวัตการเปลี่ยนผ่าน ชุมชนชาวนา ความอยู่ดีมีสุข ทุนทางสังคมเพศศึกษา การให้ความรู้ ลูกวัยรุ่นภาวะผู้นาภาวะผู้นำ นิสิต ปัจจัยท่ี่เกี่ยวข้องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เกษตรกรปราดเปรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลภาวะผู้นำเชิงประกอบการ ผู้นำวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยทีส่งผลมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ การอุดมศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แรงงานสูงอายุแรงสนับสนุนทางสังคมโรงเส้นหมี่ชอเฮงสภาพการจ้างงานแรงงานสูงอายุสุขภาพหลักสูตรฝึกอบรมอาชีวศึกษา

  Interest

  การศึกษา , การวิจัย

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องห้องภาควิชาครุศึกษา ชั้น 3 อาคาร1

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)