Person Image

  Education

  • วท.ม. (การจัดการทรัพยากร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ.(พืชศาสตร์-พืชสวนประดับ), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2545
  • ค.ด.(ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2556

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2017 กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 1 4 0 0
  2019 ความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพของบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 แนวทางพัฒนาหลักสูตรการผลิตดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2017 โครงการติดตามผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เมล็ดและต้นพันธุ์ดีภายใต้กิจกรรมโครงการศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน) 0 0 0 0
  2016 ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์แลพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559 0 0 0 0
  2016 การศึกษาผลตอบแทนจากการดำเนินการโครงการของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (TVRDC) หัวหน้าโครงการ ทุนศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 0 1 0 0
  2016 การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จ กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านห้วยผักชี ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ำวัดลำพญา จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 บทบาทด้านการผลิตของสตรีภาคการเกษตรที่ส่งผลต่อภาวะหนี้สินครัวเรือน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 ศักยภาพและแนวทางการลงทุนทางการศึกษาของสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1 0 0 0
  2014 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาในรูปแบบโครงการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
  2014 การศึกษาผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจในการแปรรูปฟักข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเกษตรศึกษา ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 3 6 0 0
  2018 การถ่ายทอดความรู้และสร้างผู้ประกอบการต้นแบบตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 3 0 0
  2017 การติดตามประเมินผลโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
  2014 การศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีพเกษตรกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2013 ความต้องการและแนวทางการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรยั่งยืนของประชาชน ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 1 0 0 0
  2008 การพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อองค์ความรู้ในเส้นทางสินค้าข้าวจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2008 รูปแบบการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: บทเรียนจากกรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)