Search Result of "swiftlet"

About 41 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลนกแอ่น (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ชีววิทยาการป้อนอาหารของนกแอ่นกินรังในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วัฒนชัย ตาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วันวิสา ชุ่มเงิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความปลอดภัยของอาหาร, วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์, Biosecurity

Resume

Img

Researcher

ดร. อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, เศรษฐศาสตร์การศึกษา, การสื่อสารทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจบ้านรังนก ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgศรินทิพย์ กนกทิพากร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgธนารักษ์ เหล่าสุทธิ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ถิ่นที่อยู่อาศัย, การทำรังและการเจริญเติบโตของลูกนกของนกแอ่นหางสี่เหลี่ยมในบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

ผู้เขียน:Imgปราโมทย์ ราตรี

ประธานกรรมการ:Imgทวี หนูทอง

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123