Person Image

  Education

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  กระบวนการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์ ผลการทดสอบทางการศึกษากลยุทธ์ทางการศึกษาการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์การคิดเชิงประเมิน การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ 1การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานการน าผลประเมินไปใช้ประโยชน์ การประเมินภายนอก โรงเรียนขนาดเล็กการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้การบริหารจัดการหลักสูตรการประเมินการประเมินความต้องการจำเป็นการประเมินความต้องการจำเป็น การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การประเมินทักษะการปฏิบัติ เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลโครงการการประเมินหลักสูตรการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงการเปิดปิดภาคเรียนการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการพัฒนาตัวบ่งชี้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์การพัฒนารูปแบบการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์การวัดและประเมินผลการศึกษาการวิจัยในชั้นเรียนการให้ข้อมูลย้อนกลับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเขียนการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบวาจาการให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดการอ่านและเขียนภาษาไทยข้อมูลย้อนกลับโดยเพื่อนข้อมูลย้อนกลับทางบวกความคาดหวังความตรงตามโครงสร้างความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดความสามารถทางการวัดและประเมินผลความสามารถทางการวัดและประเมินผล วิจัยในชั้นเรียนความสามารถในการจัดการเรียนรู้คำสำคัญ : การประเมินความต้องการจำเป็นคุณภาพผู้เรียนโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์นวัตกรรม/ อ่านและเขียนภาษาไทยนวัตกรรมทางการศึกษา พหุปัญญา การศึกษาบูรณาการเทคโนโลยีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนิสิตระดับปริญญาตรีบทบาทสตรีบูรณาการการเรียนการสอนการบริการวิชาการและการวิจัยประกันคุณภาพ ประเมินความต้องการจำเป็นประเมินความต้องการจำเป็นประเมินหลักสูตรผลกระทบผลกระทบ อาเซียนผลการทดสอบทางการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สะเต็มศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/พฤติกรรมการท างานกลุ่ม/เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์/วิธีการสอน แบบ STADผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ภาวะเครียดจากการทำานมาตรฐานการประเมินมุมมองอนาคตย้อนรอยวัดและประเมินผลวิจัยการศึกษาศูนย์กระจายศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดีสะตีมศึกษาสะเต็มศึกษา สังเคราะห์สื่อประสมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละอาเซียนอ่านและเขียน

  Interest

  วิจัยการศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)