Person Image

  Education

  • ศศ.ด. (อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(ครุศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  agricultural and environmental educationagriculture teacherClassroom Language Training CoursesCommunity HealthElderlyEnglish Teachersenvironmental educationhuman resource developmentknowledge managementmushroom productionparticipatory developmentschool gardensouthern folk performing artsการจัดการเรียนรู้การตั้งรับการพัฒนาตนเองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองการยืนหยัดการเรียนรู้ของชุมชนการวิเคราะห์องค์ประกอบ คุณลักษณะครูดีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เส้นทางการพัฒนาครูการศึกษาเกษตรกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมโรงเรียนเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาข้าวความต้องการจำเป็นความมั่นคงทางอาหารโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนนวัตกรรมการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยเชิงสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินของนิสิตผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาผู้สูงอายุผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์แผนกลยุทธ์แผนแม่บทการวิจัยพยาบาลจบใหม่พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีพฤติกรรมใฝ่เรียนใฝ่รู้พหุลักษณ์ทางการแพทย์พหุวัฒนธรรมพื้นที่ความรู้ภาคีการพัฒนาภาคีเครือข่ายภาวะผู้นำเชิงประกอบการ ผู้นำวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยทีส่งผลภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลภูมbปัญญาสมุนไพรภูมิคุมกันตนเองภูมิทัศน์กินได้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านภูมิปัญญาพืน้บ้านภูมิปัญญาพื้นบ้านภูมิปัญญาสมุนไพรมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ การอุดมศึกษามาตรฐานดรงพยาบาลและบริการสุขภาพแม่วัยใสยุติธรรมชุมชนระบบนิเวศการเรียนรู้ระบบสุขภาพชุมชนรูปแบบการพัฒนาแรงงานผู้สูงอายุแรงงานพม่าโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัฒนธรรมวิจัยสถาบันวิถีการผลิตวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมศักยภาพศักยภาพของรัฐกรศูนย์การเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)เศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจพอเพียงเศราฐกิจฐานรากสถานการณ์สมรรถนะสมรรถนะการทำงานจ้างเหมาบริการสมรรถนะการทำงานจ้าเหมาบริการสมรรถนะการทำวิจัยสมุนไพรสิ่งแวดล้อมศึกษาสุขภาวะชุมชนสุขภาวะทางสังคมหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาชีพเกษตรกรรมอาชีวศึกษาอาหารปลอดภัย

  Interest

  การศึกษาเกษตร, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, อาชีวศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2556 - เม.ย. 2564 หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • ก.ย. 2552 - เม.ย. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กพส.
   • ห้อง - ชั้น 2 อาคารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
   • ห้อง 101 ชั้น 1 อาคาร 1
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคารการเรียนการสอน
   • ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
   • ห้องพื้นที่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ชั้น 1 อาคารสมาชิกในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออก
   • คลองเจ๊ะเหม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 73 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 45 โครงการ)
  • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 82 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 50 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 8 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of Facebook usage on English learning behavior of Thai English teachersSirivedin P., Soopunyo W., Srisuantang S., Wongsothorn A.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(2),pp. 183-189
  19
  2Development of classroom research potential for five-year program pre-service teachers in agriculture, Kasetsart UniversitySrisuantang S., Traimongkolkul P., Tanpichai P., Yingyuad N.2009Kasetsart Journal - Social Sciences
  30(2),pp. 143-155
  1
  3"Home-to-school" Cooperative learning management in agriculture and environmentTanpichai P., Srisuantang S., Supnui K.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(1),pp. 106-118
  1
  4The synthesis of adaptation and standpoint of indigenous medical wisdom in community health systems: A case study in Kanchanaburi ProvinceMattavangkul C., Srisuantang S., Traimongkolkul P.2014Kasetsart Journal - Social Sciences
  35(2),pp. 206-222
  0
  5Reflections on learning experience for self-management: The concepts and practices of sanam chai khet organic agricultural group, Chachoengsao Province, ThailandUdomwech A., Jai-Aree A., Srisuantang S.2020Kasetsart Journal of Social Sciences
  41(1),pp. 68-74
  0
  6Youth consciousness in community development: A case study of a voluntary youth group in huai mon thong community developmentThongpanya T., Soopunyo W., Tanpichai P., Srisuantang S.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(3),pp. 483-497
  0
  7Development of a knowledge network model in the rice commodity chain, Nakhon Pathom provinceSrisuantang S., Traimongkolkul P., Pakpitcharean A.2011Kasetsart Journal - Social Sciences
  32(3),pp. 418-430
  0
  8Status and Utilization of Forest Products in Ban Pu-Tei Community Forest: Participatory Case StudyJai-aree A., Traimongkolkul P., Srisuantang S.2011Contemporary Ob/Gyn
  56(12),pp. 229-242
  0
  9Efficacy of Supervision System for Research-Based Professional Internship at Schools for Five-Year Program Agriculture TeachersSrisuantang S., Traimongkolkul P.2011Contemporary Ob/Gyn
  56(12),pp. 265-276
  0
  10Medical pluralism for community health in Thammasen sub-district, Photharam district, Ratchaburi Province, ThailandMuangsakul W., Srisuantang S., Sajjasophon R.2018Journal of Health Research
  32(4),pp. 313-321
  0
  11Knowledge space and modifying a mode of agricultural production among the karen communities in omkoi district, chiang mai provinceMaliphan S., Srisuantang S., Yamtim V.2020Kasetsart Journal of Social Sciences
  41(3),pp. 469-474
  0
  12Learning and transferring process of local shadow plays in Songkhla provincePromtape O., Srisuantang S., Soopunyo W.2017Kasetsart Journal of Social Sciences
  38(2),pp. 623-635
  0
  13Guidelines for strengthening community capital at Ban Talingdaeng, Kanchanaburi provinceThongoupragran B., Srisuantang S., Soopunyo W.2017Kasetsart Journal of Social Sciences
  38(2),pp. 600-610
  0
  14Development of participatory empowerment process for raising youth consciousness in community developmentThongpanya T., Soopunyo W., Tanpichai P., Srisuantang S.2016Kasetsart Journal of Social Sciences
  37(2),pp. 153-166
  0
  15Effects of Community-potential Factors on the Quality of Life of Urban Elderly of Bangkok MetropolitanThongsri P., Jai-Aree A., Srisuantang S.2023Open Public Health Journal
  16(1)
  0