Person Image

Administration

Education

  • ศศ.ด. (อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(ครุศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2019 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่แห่งคุณค่าของอาหารปลอดภัยในจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 57 Project 27 26 0 0
2020 การพัฒนาแกนนำชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดภัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของแกนนำภาครัฐและชุมชน ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาเอกสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
2019 การประเมินความความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณ์ด้านความภูมิใจในความเป็นเกษตรกรและความรับผิดชอบต่อสังคมของเกษตรกรในภูมิภาคตะวันตก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักด้านภูมิคุ้มกันตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2018 กลยุทธ์ทางเลือกในการพัฒนาการเป็นผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์: การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2018 การยืนหยัดของเกษตรกรผู้สูงอายุในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 โมเดลสมการโครงสร้างการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 ปัจจัยที่ส่งผลภาวะผู้นำเชิงประกอบการของผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเลาขวัญ จังหวีดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 สานสัมพันธ์พหุวัยผ่านการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนในตำบลสระสี่มุม หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 2 0 0
2016 การส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 การผสมผสานพหุลักษณ์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาวะชุมชน ของตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 แผนแม่บทการวิจัยทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน: กรณีศึกษาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
2016 พื้นที่ความรู้และการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของชุมชนกะเหรี่ยง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 คุณภาพการให้บริการของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส. 1 0 0 0
2016 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
2016 ความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2016 กระบวนการจัดการตนเองสุ่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองเผือก จังหวัดมหาสารคาม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 สภาพการจัดการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนใฝ่รู้ของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านรางอีเม้ย หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 1 0 0
2015 ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักทางวัฒนธรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของผู้ปกครอง โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในสถาบันอุดมศึกษา: บริบทและสถานภาพการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาททรัพยากรมนนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
2015 การพัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติการทางสังคมของสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
2015 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2015 การนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 แผนแม่บทการวิจัยทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน: กรณีศึกษาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ ผู้ร่วมวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
2015 รูปแบบเชิงกระบวนการในการจัดการความเครียดในงานสำหรับการเปลี่ยนผ่านบทบาทของนักศึกษาพยาบาลสู่บทบาทพยาบาลจบใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 เกษตรกรรมยั่งยืนบนกระแสการเปลี่ยนแปลงและสังคมและวัฒนธรรม : กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 แนวทางการใช้ทุนชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้บริบทการพัฒนาของโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 กระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาบนฐานปฏิสัมพันธ์ของอาสาสมัครชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 สมรรถนะการทำงานจ้างเหมาบริการของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดมายด์อินเตอร์ดีเวลลอปเมนท์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2015 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 เส้นทางการพัฒนาครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นครูดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2014 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของแกนนำชมรมผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 แนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 องค์ความรู้และวิถีปฏิบัติสู่เกษตรกรรมยั่งยืน: กรณีศึกษาเกษตรผสมผสานลุ่มน้ำท่าจีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 การคงอยู่ของทุนทางสังคมในชุมชนลุ่มน้ำมูนตอนล่าง: กรณีศึกษาตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม จากการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 การพัฒนากระบวนการสานต่อแตรวงพื้นบ้านจากพ่อครูสู่เยาวชน บ้านตะแบกไม้งาม หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
2013 ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเกษตรศึกษา ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
2012 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การเกษตรเป็นฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2011 การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้สวนเป็นฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2010 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : สถานภาพและทิศทาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ก้าวแรกสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ปัญหาอุปสรรคและผลการดำเนินงาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการผลิตเห็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 ศักยภาพและทิศทางในการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2009 การจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม "โครงการบ้านสู่โรงเรียน" ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสำหรับหลักสูตรครูเกษตร 5 ปี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
2006 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัย-โรงเรียน เพื่อจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
1972 การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 20 Project 8 8 0 0
2019 การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย-โรงเรียนและชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง หัวหน้าโครงการ แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ"การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อความั่นคงทางอาหารของปวงชน" 0 0 0 0
2018 การพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคการเกษตรเพื่อความมั่นคงในชีวิตทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 0 0 0 0
2018 การศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพ ต้นทุน และเงื่อนไขข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา ภาคกลางตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2017 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้อาหารปลอดภัยสำหรับโรงเรียน โดยใช้สวนเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน หัวหน้าโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
2017 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน ชุมชน หัวหน้าโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ 0 1 0 0
2017 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ "ภูมิทัศน์กินได้" ในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หัวหน้าโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียน หัวหน้าโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาสวนเกษตรในโรงเรียนเพื่ออาชีพเกษตรกรรมปลอดภัยภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัย โรงเรียน ชุมชน หัวหน้าโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ 1 1 0 0
2017 การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างอาหารปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 2 0 0
2017 การขับเคลื่อนชุมชนประมงพื้นบ้านด้วยการจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จังหวัดสงขลา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2016 การพัฒนาชุมชนบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หัวหน้าโครงการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 1 0 0
2016 การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างอาหารปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2 1 0 0
2016 การพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมสำหรับนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 0 0 0
2016 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองของบุคลากร สังกัดกระทรวงภายใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการต่างประเทศ 0 0 0 0
2016 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับการเพิ่มศักยภาพของรัฐกรแขนงส่วยสาอากรในเขตภาคกลางของสาธารณัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการต่างประเทศ 0 0 0 0
2015 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดกระทรวงภายใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการต่างประเทศ 0 0 0 0
2015 กรอบความคิดสำหรับการดำเนินกระบวนการทางวัฒนธรรมเพื่อดำรงรักษาศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้: ภาพสะท้อนจากศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
2014 การศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีพเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
2008 การพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อองค์ความรู้ในเส้นทางสินค้าข้าวจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
1995 การศึกษาปัญหาในการผลิตและการใช้เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกขนาดใหญ่สำหรับโรงสีข้าวในเขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0