Person Image

Administration

Education

  • ศศ.ด. (อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(ครุศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

แนวโน้มผลงานของสันติ

Journal

บทความของสันติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Publish Year International Journal 16
2020 exนางสาวอภิญญา อุดมเวช, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "Reflections on learning experience for self-management: The concepts and practices of Sanam Chai Khet Organic Agricultural Group, Chachoengsao province, Thailand", Kasetsart Journal of Social Sciences (KJSS), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 68-74
2018 ex เรือเอกวิภานันท์ ม่วงสกุล , inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ระวี สัจจโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผสมผสานพหุลักษณ์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาวะชุมชน ของตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี", Journal of Health Research, ปีที่ 32, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018, หน้า ---
2018 exปิยาภา ศิริเวทิน, inดร.วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, exศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร, "พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
2018 inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "Satisfaction Study Towards Classroom Language Training Courses of English Teachers in Primary Educational Service Area Office, Nakhon Pathom Province, Thailand", Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities., ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 46-51
2017 exบุษบา ทองอุปการ, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, exวีรฉัตร์ สุปัญโญ, "แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนชุมชนบ้านตลิ่งแดง จังหวัดกาญจนบุรี", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า ---
2017 exอรทัย พรมเทพ, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, exวีรฉัตร์ สุปัญโญ, "กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุงในจังหวัดสงขลา", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า ---
2016 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "การเชื่อมโยงเครือข่ายและการพัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการผลิตเห็ด", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 255-266
2015 exนางธีราพร ทองปัญญา, inดร.วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "จิตสำนึกต่อการพัฒนาชุมชนของเยาวชน: กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาชุมชนห้วยหมอนทอง", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า ---
2014 exชนิดา มัทวางกูร, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์การปรับตัวและจุดยืนของภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในระบบสุขภาพชุมชน: กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี", วารสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
2012 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม "โครงการบ้านสู่โรงเรียน"", วิทยาสารเกษตรศาสตร์(สังคมศาสตร์), ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 106-119
2011 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "สถานภาพและการพิ่งพิงด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านพุเตย: กรณีศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 229-242
2011 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของระบบการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐานสำหรับหลักสูตรครูเกษตร 5 ปี", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 265-276
2011 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อองค์ความรู้ในเส้นทางสินค้าข้าวจังหวัดนครปฐม", Kasetsart Journal (Social Science), ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 418-430
2009 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนให้กับนิสิตครูสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 143-155
2009 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of classroom research potential for five-year program pre-service teachers in agriculture, Kasetsart University", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2009, หน้า 143-155
2007 inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "University-Local School Collaborationin Agricultural and Environmental Education", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2007, หน้า 342-350
Publish Year National Journal 22
2020 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานการณ์ ศักยภาพ และแนวทางในการจัดการสุขภาพชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก: กรณีศึกษาสมุนไพรไทยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม", วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 405-418
2019 exนันทนา จิตรแก้ว , inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักด้านภูมิคุ้มกันตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", Veridian E-Journal, Silpakorn University สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 431-450
2018 exนายดนุสรณ์ กาญจนวงศ์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, exนายวีรฉัตร์ สุปัญโญ, "การขับเคลื่อนงานพัฒนาบนฐานปฏิสัมพันธ์ของอาสาสมัครชุมชน", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018
2018 exอุรุพร ศิริวิชยาภรณ์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักทางวัฒนธรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018
2018 exนางสาวศศิญา คุ้มเดช, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของผู้ปกครอง โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา", Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า ---
2018 exภาษิต ชนะบุญ, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขับเคลื่อนพลังชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม", วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า ---
2018 inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ธัญลักษณ์ เกิดทรัพย์, "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย: กรณีศึกษา กิจกรรมภูมิทัศน์กินได้ โรงเรียนวัดสาลี จ.สุพรรณบุรี", Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 578-596
2018 exอำพัน วิมลวัฒนา, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, exสุภาภรณ์ สงค์ประชา, exนายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, "โมเดลสมการโครงสร้างการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงเพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างยั่งยืน", วชิรเวชสาร, ปีที่ 62, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2018, หน้า 179-192
2018 exนางสาวจักษณา อธิรัตน์ปัญญา, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีรฉัตร์ สุปัญโญ, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "เส้นทางการพัฒนาครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นครูดี", Veridian E-Journal Silpakorn Universiry, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 1403141
2018 exภูวน อุ่นจันทร์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการอำนวยความยุติธรรมชุมชน: ข้อเสนอจากประเด็นวิพากษ์และกรณีศึกษาเชิงประจักษ์", วาสารสังคมสงเคราะห์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 226-260
2018 exนางสาวปรารถนา มูลทองน้อย, inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม", วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 166-179
2017 inนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", Veridian E-journal Silpakorn university, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
2017 exผศ.เทียมพบ ก้านเหลือง, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
2017 exนายนิพนธ์ เรืองหิรัญวนิช, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพการให้บริการของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร", วารสาร Veridian E-journal Silpakorn University, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 2677-2689
2016 exผศ.วีรฉัตร สุปัญโญ, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชนของเยาวชน", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 153-166
2016 inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, exวีรฉัตร์ สุปัญโญ, "กระบวนการปรับใช้ความรู้การท าเกษตรผสมผสานของชุมชนและเกษตรกร:กรณีศึกษาบ้านหนองกระโดนมน อ.หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ , ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 172-198
2016 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, exกมลฉัตร กลัดแก้ว, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเจตคติต่ออาชีพเกษตรกรรมของยุวเกษตรกรในอำเภอด่านมะขามเตี ย จังหวัดกาญจนบุุรี", วารสารการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มีนาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 377-393
2015 exนายสุเมษย์ หนกหลัง, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี", วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015
2015 exนางสาวภพพร สุมาลกันต์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ", Veridian E-journal, Silapakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า ---
2015 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, exนายธนวัฒน์ มีจันทร์, "ความคิดเห็นของชุมชนต่อผลด้านสังคม และวัฒนธรรมจากการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี", Veridian E-journal, Silpakorn University , ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน - สิงหาคม 2015
2014 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, exวีรฉัตร์ สุปัญโญ, exจันทร์ตนาพร วงค์ชัย, "ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ สู่ความมั่นคงทางอาหารของชุมสชนเพียลาด อำเภอสังทอง นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิประไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)", Verigdian E-Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 156-172
2014 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, exเฉลิมพล ทรัพย์อุไรรัตน, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุในต าบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 187-202

Conference

การนำเสนอบทความของสันติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Publish Year International Conference 11
2018 inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความพึงพอใจในการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย", International Conference on Recent Issues in Economic Research, Business Administration & Social Sciences (EBAS-May-2018), 23 - 24 พฤษภาคม 2018, ญี่ปุ่น
2018 inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "Activities and Development Process of Cultural Intelligence for Undergraduate Students as perceived by Thai HR Managers", International Conference on Recent Advances in Business, Economics, Social Sciences and Humanities, 20 - 21 ตุลาคม 2018, โตเกียว ญี่ปุ่น
2018 inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "Training Course Development of Using English for Classroom Instruction of English Teachers in Primary School", Annual International Conference on Recent Advances in Business, Economics, Social Sciences and Humanities (RBESH-Oct-2018), 20 - 21 ตุลาคม 2018, โตเกียว ญี่ปุ่น
2016 exWipanun Muangsakul, exRojana Nilmanon, exBundit Thongsong, exBorvorn Subsing, exYutthana Kadem, exSuthanee Maliphan, exSeksan Sonwa, exKritsada Siripattanachotikul, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "สานสัมพันธ์พหุวัยผ่านการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนในตำบลสระสี่มุม", international conference on human and community resource development, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ระวี สัจจโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "Social Laboratory: A model in the field of Human and Community Resource Development (HCRD) at the Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus", International Symposium on Education and Social Sciences (ISESS 2016) , 13 - 15 กันยายน 2016, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2015 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต้การจัดการของสถาบันการอาชีวเกษตรในประเทศไทย", 2015 International Conference on Education and Psychology (ICEAP), 4 - 6 พฤศจิกายน 2015, Nagoya ญี่ปุ่น
2015 exสายัญ ทองศรี, exชัยณรงค์ ศรีรักษ์, exสาวิตตรี สอาดเทียน, exโอกามา จ่าแกะ, exอภิญญา อุดมเวช, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านรางอีเม้ย ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", 2015 International Conferance on Education and Psychology (ICEAP), 6 พฤศจิกายน 2015, ์ืNagoya ญี่ปุ่น
2014 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วีรฉัตร์ สุปัญโญ, "การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การเกษตรเป็นฐาน", The 2nd International Conference on Lifelong Learning for All 2014 (LLL 2014) , 11 - 12 กันยายน 2014, ิBangkok เครือรัฐออสเตรเลีย
2014 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาศักยภาพของนิสิตครูในการจัดการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สวนเกษตรเป็นฐาน", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2014 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ “เกษตรพอเพียง” แบบเรียนร่วมชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก", The 11th International KU-KPS Conference , 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "“Home-to-School Project” Cooperative Learning Management in Agriculture and Environment", The 5th APEAEN International Conference, 20 - 24 พฤษภาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 16
2018 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, exกัญญาภัค ช่องพิทักษ์ , "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย-โรงเรียนและชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15, 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, exภานุมาศ นาคขำ, "การพัฒนาสวนเกษตรในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย-โรงเรียนและชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่14, 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 exอุไรพร จันทะอุ่มเม้า, exวรรณวิภา เล้าอรุณ, exธัญลักษณ์ เกิดทรัพย์, exเดชา สีดูกา, exนิพิฐพนธ์ สุปัญบุตร, exณภัทร ทองมั่ง, exประภาดา วัชรนาถ, exนพรัตน์ ไชยชนะ, exปราลีณา ทองศรี, exกรุณา คุ้มพร้อม, exสุพัฒน์ ชัยวรรณ์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนโดยผู้สูงอายุด้วยกระบวนการย้อนรอยวิถี: ด้านอาหารชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านอ้อกระทุง", การประชุมวิชาการระดับชาคิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, exนายณภัทร ทองมั่ง, exนางสาวนันทนา จิตรแก้ว, "การพัฒนาความรู้และความตระหนักในการจัดการขยะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 exมนตรี ประจักรจิต, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "การปฏิบัติตามสมรรถนะการทำงานจ้าเหมาบริการของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดมายด์ดีเวลลอปเมนท์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย
2014 inนางสาวนริศรา อินทะสิริ, อาจารย์, inนายสุเมธ ชัยไธสง, อาจารย์, inดร.วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "การจัดการความรู้ของเกษตรกรต้นแบบผู้เลี้ยงโคขุนคุณภาพสูง", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “Education Beyond Frontiers”, 26 - 27 สิงหาคม 2014, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ประเทศไทย
2013 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการผลิตเห็ด", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิททยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขนตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 exบุษบา ทองอุปการ, exจีรศักดิ์ โพกาวิน, exธีราพร ทวีธรรมเจริญ, exนุชน้อย ประภาโส, exปิยาภา ศิริเวทิน, exวจินี จงจิต, exสาคร ชินวงค์, exอรทัย พรมเทพ,, exอำพัน วิมลวัฒนา, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการสานต่อแตรวงพื้นบ้านจากพ่อครูสู่เยาวชนบ้านตะแบกงาม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, exพิมพ์ชนก ตัณฑะเตมีย์, exรุจิรา มหาแก้ว, exเรณู บุญเหลือ, exธิติรส บำรุงศิลป์, exสุธาธินี อุดม, exสรารัตน์ รื่นรวย, exชญานิษฐ์ ชูรัตน์, exสกุนต์ อยู่กลัด, exวรวลัญช์ มูลละออง, exจารุวรณ หล่อเงิน, exมินตรา แตงระย้า, "การพัฒนาหลักสูตรเปิดโลกความหลากหลายแมลงทางการเกษตร แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, exภาษิต ชนะบุญ, "การพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง "ข้าว" จากผู้ใหญ่สู่เยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2009 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตครู หลักสูตร 5 ปี", การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ในโอกาสวันครูโลก, 25 มีนาคม 2009, เมือง นนทบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อองค์ความรู้ในเส้นทางสินค้าข้าวจังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการจังหวัดนครปฐม "ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด: การพัฒนาจังหวัดนครปฐมบนฐานข้อมูลและการมีส่วนร่วม", 24 มีนาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.สาคร ชินวงค์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจีรศักดิ์ โพกาวิน, exบุษบา ทองอุปการ, exนุชน้อย ประภาโส, exปิยาภา ศิริเวทิน, exอรทัย พรหมเทพ, exอำพัน วิมลวัฒนา, exวจินี จงจิตร, "การพัฒนากระบวนการสานต่อแตรวงพืน้บ้านจากพ่อครูสู่เยาวชนชุมชนบ้านตะแบกงาม", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, อาจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9, 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2012 exมนตรี วัดน้อย, exชานนท์ แสงโสด, exณัฏฐ์กรชวัล พรหมภักดี, exวิจิตรา อยู่รุ่ง, exวิศนีย์ สีเอี่ยม, exลลิตพร สุทธิประภา, exนิภา คู้เจริญ, exสัจจพร คนบุญ, exศิริพร ภู่ระหงษ์, exนารีรัตน์ รัชประภาพงษ์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ "ผักสวนครัวรั้วกินได้" สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012 - 7 มกราคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2007 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาบูรณาการพหุสาระด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมสำหรับชั้นประถมศึกษา", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 , 6 ธันวาคม 2007, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400330]