Person Image

  Education

  • ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  agricultural and environmental educationcommunity forestknowledge managementlocal wisdommarginalizationmigrationMonprocessกระบวนการมีส่วนร่วมกลุ่มเยาวชนการจัดการความรู้การจัดการตนเองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการป่าชุมชนการจัดการเรียนรู้การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากต้นแจงการตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการปลูกผักปลอดสารพิษการป้องกันยาเสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกการเปลี่ยนแปลงททางสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนผ่าน กระบวนการทำนา ชุมชนชาวนาตำบลมหาสวัสดิ์การแปรรูปหน่อไม้การผลิตเกษตรอินทรีย์การผลิตครูเกษตรการฝึกสอนการพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยการพัฒนาชุมชนการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาโดยใช้การเกษตรเป็นฐานการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพชุมชนการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการพัฒนาหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้การมีส่วนร่วมการยืนหยัดของชุมชนการเรียนร่วมชั้นการเรียนรู้โดยใช้สวนเป็นฐานการลื่นไหลของวาทกรรมการวิจัยจากงานประจำการศึกษาเกษตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครูเกษตรความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยค่ายเยาวชนคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคุณลักษณะของมนุษย์เครือข่ายการเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่งานฟาร์มจังหวัดกาญจนบุรีจุดเปลี่ยนจุดอ่อนเจตคตต่ออาชีพเกษตรกรรมเจตคติเจตคติต่ออาชีพเกษตรกรรมแจงชาติพันธุ์มอญชุมชนชุมชน ภาครัฐ และเอกชนชุมชนเข้มแข็งชุมชนชาวไท-ยวนชุมชนเดิมบางนางบวชชุมชนบ้านวังไทรชุมชนเมืองชุมชนหนองโรงโซ่อุปทานเด็กและเยาวชนคนภูไทต้นแจงทักษะทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลทักษะชีวิตทักษะในศตวรรษที่ 21ทัศนคติทิศทางการผลิตครูเกษตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงป่าชุมชนภาคีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นยุวเกษตรกรแรงงานลอดรัฐวิชาชีพครูเกษตรวิถีชีวิตไทยทรงดำสถาบันการผลิตครูเกษตรสมรรถนะวิจัย

  Interest

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 314 ชั้น 3 อาคารภาควิชาพฤกษศาสตร์
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคารการเรียนการสอน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 10 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 10 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก