Person Image

  Education

  • ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  agricultural and environmental educationcommunity forestcommunity potentialknowledge managementLocal Wisdomprocessกระบวนการมีส่วนร่วมกลุ่มเยาวชนการจัดการความรู้การจัดการตนเองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการทำเกษตรอินทรีย์การปลูกผักปลอดสารพิษการแปรรูปหน่อไม้การผลิตครูเกษตรการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการพัฒนาหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมการศึกษาเกษตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครูเกษตรความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยค่ายเยาวชนคุณภาพชีวิตเครือข่ายความร่วมมือชุมชนชุมชน ภาครัฐ และเอกชนชุมชนเข้มแข็งชุมชนชาวไท-ยวนต้นแจงทิศทางการผลิตครูเกษตรทิศทางการพัฒนาทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูเกษตรทุนชุมชนทุนทางสังคมเทศบาลตำบลพระแท่นธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนวัตกรรมการเกษตรนักวิชาการพัฒนาชุมชนนิสิตครูเกษตรนิสิตฝึกสอนนิสิตระดับปริญญาตรีนิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์แนวคิดพหุลักษณ์ทางการแพทย์ แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาเจตคติแนวทางการพัฒนามนุษย์แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยแนวทางส่งเสริมแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมบทเรียนความสำเร็จบทสะท้อนจากภาคปฏิบัติการบรรยากาศการเรียนการสอนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)บุคลากรสายวิชาการแบบจำลองประชาคมเศรษฐอาเซียน ประชาธิปไตยประเทศไทย 4.0ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงป่าชุมชนผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ภาคีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นยุวเกษตรกรแรงงานลอดรัฐวิชาชีพครูเกษตรวิถีชีวิตไทยทรงดำวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมศักยภาพการท่องเที่ยวศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนศักยภาพชุมชนสถาบันการผลิตครูเกษตรสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาพปัจจุบันสมรรถนะสมรรถนะวิจัยสังคมก้มหน้าสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาหลักสูตรหลักสูตรครู 4 ปีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและ สิ่งแวดล้อมศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาห้องปฏิบัติการทางสังคมแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้อัตลักษณ์อาชีพเกษตรอาชีพเกษตรกรรมอาชีวเกษตรอาชีวศึกษาอาหารปลอดภัย

  Interest

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2560 - เม.ย. 2564 รองหัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
  • เม.ย. 2556 - เม.ย. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนฯ
   • ห้อง 314 ชั้น 3 อาคารภาควิชาพฤกษศาสตร์
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคารการเรียนการสอน
   • ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
   • ห้องห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 49 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 82 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 52 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 10 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 10 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก