Person Image

  Education

  • ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  agricultural and environmental educationcommunity forestCommunity PotentialKnowledge Managementlocal wisdomProcessกระบวนการมีส่วนร่วมกลุ่มเยาวชนการจัดการความรู้การจัดการตนเองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการทำเกษตรอินทรีย์การปลูกผักปลอดสารพิษการแปรรูปหน่อไม้การผลิตครูเกษตรการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการพัฒนาหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้การมีส่วนร่วมการศึกษาเกษตรการศึกษาเชิงประจักษ์การศึกษานอกระบบและอัธยาศัยการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการส่วนร่วมของชุมชนการสืบสานการสืบสานภูมิปัญญาการเสริมพลังชุมชนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน: การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครูเกษตรครูภูมิปัญญาท้องถิ่นความเข้มแข็งความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนความคาดหวังความคิดสร้างสรรค์ความฉลาดทางสังคมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมความแตกต่างทางความคิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความพร้อมของโรงเรียนความมั่นคงด้านสุขภาพความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารความรับผิดชอบต่อสังคมความรู้ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันความสุขในการทางานความสุขในการทำงานฟาร์มความเหลือมล้ำค่ายเยาวชนคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคุณลักษณะของมนุษย์เครือข่ายการเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่งานฟาร์มจังหวัดกาญจนบุรีจุดเปลี่ยนจุดอ่อนเจตคตต่ออาชีพเกษตรกรรมเจตคติเจตคติต่ออาชีพเกษตรกรรมแจงชาติพันธุ์มอญชุมชนชุมชน ภาครัฐ และเอกชนชุมชนเข้มแข็งชุมชนชาวไท-ยวนชุมชนเดิมบางนางบวชชุมชนบ้านวังไทรชุมชนประชาธิปไตยชุมชนเป็นฐานชุมชนเมืองชุมชนหนองโรงโซ่อุปทานฐานทรัพยากรชีวภาพเด็กและเยาวชนคนภูไทต้นแจงทิศทางการผลิตครูเกษตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงป่าชุมชนผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ภาคีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นยุวเกษตรกรแรงงานลอดรัฐวิชาชีพครูเกษตรวิถีชีวิตไทยทรงดำวิสาหกิจชุมชนศักยภาพชุมชนสถาบันการผลิตครูเกษตรสมรรถนะวิจัย

  Interest

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2560 - เม.ย. 2564 รองหัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
  • เม.ย. 2556 - เม.ย. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนฯ
   • ห้อง - ชั้น 2 อาคารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
   • ห้อง 314 ชั้น 3 อาคารภาควิชาพฤกษศาสตร์
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคารการเรียนการสอน
   • ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
   • ห้องห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 84 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 54 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 10 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 10 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก