Person Image

  Education

  • ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  Development of Guidelines21st century teacher competenciesCommunity InnovatorCommunity-Based Participatory ResearchConfirmatory Factor AnalysisDefinition of Social Laboratory. University Social EngagementHCRD’s Social LaboratoryKaren communitieKnowledge spaceMeasurement Modelneed assessmentsnetwork managementProfessional Communityresearch capacity buildingScience Teacher NetworkSecond-order CFASmart FarmerSocial Laboratoryteacher networkTeacher ResearchTeacher Research Capacity Buildingกระบวนการจัดการความรู้กระบวนการเรียนรู้กลยุทธ์กัญชาอินทรีย์การแก้ไขปัญหาหนี้สินการจัดการความเครียดการจัดการความรู้การจัดการเรียนรู้การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารการดำเนินงานที่เป็นเลิศการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการนาความรู้ไปใช้การบริหารคุณภาพการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดการปรับตัวในการทำงานการผลิตสินค้าเกษตรการพัฒนาครูการพัฒนาคุณลักษณ์การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้การพัฒนารูปแบบการเพาะเลี้ยงต้นไม้ใบด่างเพื่อการพาณิชย์การวิเคราะห์องค์ประกอบการวิจัยของครู การวิจัยจากงานประจำการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนการสร้างศักยภาพการวิจัยการสอนวิธีวิจัยการสังเคราะห์งานวิจัยการเสริมสร้างค่านิยมการเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยเกษตรกรเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการความเข้มแข็งในการมองโลกความตระหนักความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมความตระหนักในตนเองความต้องการจำเป็นความต้องการรับความรู้ความต้องการรับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความถนัด ผู้สูงอายุ เกษตรยั่งยืนความภูมิใจในความเป็นเกษตรกรความมั่นคงทางอาหารความรับผิดชอบต่อสังคมความรู้ความสนใจรับความรู้ค่านิยม 12 ประการคุณสมบัติพื้นฐานของเกษตรกรปราดเปรื่องเครือข่ายวิชาชีพครูจริยธรรมทางการเกษตรจุดเปลี่ยนชุมชนกะเหรี่ยงชุมชนบ้านหนองปากง่ามชุมชนเป็นฐานทัศนคตินวัตกรรมการศึกษานักศึกษาพยาบาลประสบการณ์รับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาหนี้สินผู้ประกอบการเกษตรผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์ผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตกพฤติกรรมสมรรถนะวิจัยสื่อสร้างสรรค์หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้)ห้องปฏิบัติการทางสังคมแหล่งเรียนรู้องค์กรสมรรถนะสูงองค์ความรู้ารจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  Interest

  วิจัยการศึกษา

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เม.ย. 2564 - ก.พ. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 2 อาคารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
   • ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้องหลายห้องและร่วมกับ online ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก